Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkring för nyckelpersoner

Teckna livförsäkring för företagets nyckelpersoner för allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Med livförsäkringens nyckelpersonskydd förbereder man sig på överraskande förlust av mänskligt kapital och säkerställer affärsverksamhetens smidiga kontinuitet.

Livförsäkring för företagets nyckelpersoner

Har ert företag personer som är oersättliga med tanke på affärsverksamheten? Att en nyckelperson insjuknar allvarligt eller i värsta fall dör kan orsaka situationer där det är bra att företaget har en försäkring som säkerställer en ersättande inkomst.

Med nyckelpersonskydd kan man förbereda sig på situationer, där arbetsinsatsen för en nyckelperson, som bär på ert företags affärsverksamhets mänskliga kapital, överraskande förloras till exempel till följd av en allvarlig sjukdom.

Livförsäkringen som tecknas för nyckelpersonerna kan till exempel innehålla dagpenningskydd vid insjuknande, ersättning för allvarlig sjukdom, försäkring för bestående arbetsoförmåga eller livförsäkring för dödsfall. Som förmånstagare eller ersättningsmottagare för försäkringen kan förordnas ett företag, den försäkrade själv eller dennes anhöriga.

Skydd för nyckelpersonens egen ekonomi

I nyckelpersonernas livförsäkring kan man även beakta behovet av att komplettera arbetstagarens egna ekonomiska skydd och socialskydd. Ibland kan nyckelpersonernas bättre genomsnittliga inkomster och det egna hushållets utgifter betyda att behovet av kompletterande ekonomiskt skydd är större än genomsnittet.

Ett kompletterande ekonomiskt skydd är en betydande förmån för nyckelpersonerna. Till exempel är beloppet av Fpa:s sjukdagpenning som beräknas på basis av arbetsinkomsten lägre i förhållande till arbetsinkomsten, om din inkomstnivå är klart högre än finländarnas medelinkomst. Då kan det finnas ett betydande behov av ett kompletterande skydd. Du kan bekanta dig med den formel som används för att beräkna sjukdagpenning på Fpa:s webbplats.

Blev du intresserad?

Be oss att kontakta dig, så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dig och ditt företag.

Kontaktbegäran


Information om livförsäkring

Hur ansöka om försäkringen Företagsskydd?

Vid ansökan om försäkring kartläggs din situation och ditt försäkringsbehov noggrant. Utgående från kartläggningen bygger vi upp en lösning som passar just dig. Försäkringsavtalet grundar sig på ansökan där företaget, som fungerar som försäkringstagare, meddelar försäkringsskyddet som valts.

Förutom försäkringsansökan behövs en utredning av ditt hälsotillstånd. På grund av hälsotillståndet kan det ibland hända att försäkringsskyddet begränsas, premien höjs eller försäkringen inte beviljas överhuvudtaget. Skyddet vid arbetsoförmåga och vid allvarlig sjukdom kan dessutom begränsas på grund av hälsotillståndet. Det är viktigt att uppgifterna du gett är korrekta och att du svarat sanningsenligt på alla frågor. Felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till att LokalTapiolas ersättningsskyldighet begränsas i enlighet med lagen om försäkringsavtal.

Livförsäkringens ikraftträdande

Ditt försäkringsavtal träder i kraft när anbudet på avtalet har godkänts eller när det godkända anbudet eller den godkända ansökan har skickats till LokalTapiola. LokalTapiola skickar till försäkringstagaren årligen ett försäkringsbrev med uppgifter om det gällande försäkringsskyddet. Också till den försäkrade skickas årligen uppgift om dennes gällande försäkringsskydd.

Uppgifter om livförsäkringen i nättjänsten

Uppgifterna i ditt försäkringsavtal och därtill anslutna villkor hittar du i nättjänsten. I nättjänsten kan du också vid behov göra ändringar i avtalet, till exempel ändra premierater eller förmånstagare. Inloggningen till nättjänsten sker här. Du kan använda nättjänsten i en säker omgivning med dina webbankkoder.

Om du vill ändra försäkringsskyddet kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet för försäkringen, kräver ändringen att det inte skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste en ny hälsodeklaration ges i samband med ändringen. Ändringar i ersättningsbeloppet kan göras från och med ingången av följande försäkringsperiod.

Dödsfallsförsäkring

I försäkringen Företagsskydd ingår alltid en dödsfallsförsäkring. I samband med ansökan om försäkring fastställs ersättningsbeloppet för försäkringen. Till försäkringen kan väljas dödsfallsförsäkring med sjunkande eller fast belopp. I en försäkring med sjunkande belopp sjunker ersättningsbeloppet årligen enligt ålder. I en försäkring med fast belopp förblir ersättningsbeloppet samma men premien stiger enligt ålder. Gruppförsäkring tecknas alltid med fast belopp.

Försäkringens giltighet

En person som fyllt 15 år kan vara försäkrad. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 67 år. Försäkringen upphör för den försäkrades del senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 90 år.

Utbetalning av ersättning

Vid ansökan om försäkring förordnas en förmånstagare dvs. försäkringstagaren förordnar till vem ersättningen betalas vid dödsfall. Ersättningen utbetalas till förmånstagaren om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Om förmånstagarna är anhöriga, betalas försäkringsersättningen i första hand till den försäkrades make/maka eller barn. Om försäkringsavtalet tecknas som skydd för företag ska företaget som tecknat försäkringen förordnas som förmånstagare. Ersättningen betalas enligt försäkringsvillkoren till den försäkrades anhöriga om ingen förmånstagare förordnats. Ändringar i förmånstagarförordnandet ska meddelas skriftligt till LokalTapiola.

Försäkring för bestående arbetsoförmåga

Ersättningsmottagaren är berättigad till den engångsersättning som betalas på grund av bestående arbetsoförmåga om den försäkrade bestående förlorar sin arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och inte längre kan utföra sitt arbete eller något annat sådant arbete som med beaktande av dennes ålder och yrkeskunnighet kan anses vara lämpligt och trygga en skälig utkomst. Den försäkrade har inte heller möjlighet att omskola dig. En förutsättning för ersättning är dessutom att sjukdomens status är stabiliserad och bestående, man förväntas inte tillfriskna och sjukdomstillståndet försämras inte snabbt.

Man kommer överens om ersättningsbeloppet när man ansöker om försäkring. Försäkringen för bestående arbetsoförmåga kan tecknas som individuell försäkring med sjunkande belopp eller med fast belopp dvs. ersättningsbeloppet i försäkringen sjunker under försäkringens giltighetstid enligt ålder eller förblir samma. Gruppförsäkring tecknas alltid med fast belopp.

Försäkringens giltighet

En person som fyllt 15 år kan vara försäkrad. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 64 år (i gruppförsäkring 67 år). Försäkringen upphör för den försäkrades del, när engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga har betalats eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år (i gruppförsäkring 68 år).

Utbetalning av ersättning

Den avtalade engångsersättningen betalas när arbetsoförmågan fortgått minst ett år och bevisats vara bestående. Ersättningen betalas till den förordnade ersättningsmottagaren.

Försäkring vid allvarlig sjukdom

På basis av försäkringen betalas engångsersättning om den försäkrade konstaterats ha en i villkoren fastställd sjukdom eller om denne ska genomgå en åtgärd som fastställs i villkoren. Beloppet för engångsersättningen avtalas om när försäkringen tecknas. Beloppet kan vara minst 30 000 euro och högst 100 000 euro.

Försäkringens giltighet

En person som fyllt 18 år kan vara försäkrad. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 64 år. Försäkringsskyddet upphör för den försäkrades del när den avtalade engångsersättningen för den försäkrade har betalats från försäkringen eller senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Utbetalning av ersättning

Engångsersättning för allvarlig sjukdom betalas till den försäkrade och ersättningen kan endast betalas en gång under avtalstiden. Förutsättning för betalning av ersättning är att

 • en i villkoren fastställd allvarlig sjukdom konstateras hos den försäkrade för första gången under försäkringsavtalets giltighetstid och efter en karenstid på 90 dagar från och med att försäkringsavtalet har trätt i kraft eller

 • en i villkoren avsedd åtgärd görs för första gången under försäkringsavtalets giltighetstid och efter en karenstid på 90 dagar från och med att försäkringsavtalet har trätt i kraft och

 • den försäkrade själv söker ersättningen under sin livstid, tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen eller åtgärden.

Sjukdomar och åtgärder som berättigar till engångsersättning för allvarlig sjukdom

 • Cancer
 • Hjärntumör
 • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation
 • Ersättning av aortaklaff med hjärtklaffprotes
 • Hjärtinfarkt
 • Njurinsufficiens
 • Organ- eller benmärgstransplantation
 • MS-sjukdom
 • Slaganfall

Exaktare uppgifter om sjukdomar som omfattas av försäkringen och om åtgärder hittar du i produktbeskrivning.

Invaliditetsförsäkring

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas om den försäkrade har blivit arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada. Man kommer överens om dagpenningens belopp när man ansöker om försäkring. Under hela försäkringstiden utbetalas ersättningar under högst 365 eller 730 dagar. Partiell arbetsoförmåga berättigar inte till ersättning.

Försäkringens giltighet

En person som fyllt 15 år kan vara försäkrad. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 64 år (i gruppförsäkring 67 år). Försäkringen upphör när den försäkrades anställning hos försäkringstagaren upphör eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år (i gruppförsäkring 68 år).

Utbetalning av ersättning

Ersättning utbetalas när arbetsoförmågan oavbrutet har fortgått längre än den valda självrisktiden. Självrisktiden kan vara 21, 30, 60 eller 90 dagar. Ersättningen betalas till den förordnade ersättningsmottagaren.

Försäkring för invaliditet genom olycksfall

Försäkring för invaliditet genom olycksfall är en tilläggsförsäkring till försäkringen för bestående arbetsoförmåga. Ersättningsbeloppet som söks kan inte vara större än i försäkringen för bestående arbetsoförmåga. På basis av försäkringen betalas engångsersättning för bestående invaliditet, vars invaliditetsgrad är minst 10 % och som orsakas av ett olycksfall som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Försäkringens giltighet

En person som fyllt 15 år kan vara försäkrad. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 67 år. Försäkringen upphör när LokalTapiola har betalat ersättning för ett eller flera olycksfall sammanlagt enligt en invaliditetsgrad på 100 procent eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Utbetalning av ersättning

Som ersättning betalas den andel av ersättningsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden när skadan är bestående och invaliditetsgraden har kunnat konstateras. Ersättningen betalas i allmänhet till försäkringstagaren eller till den försäkrade.

Försäkring för dödsfall genom olycksfall

Ersättningen betalas om den försäkrade avlider genom olycksfall under försäkringens giltighetstid. Denna försäkring kan endast tecknas som tilläggsförsäkring till dödsfallsförsäkringen och ersättningsbeloppet som söks kan inte vara större än i dödsfallsförsäkringen. Ersättningen betalas utöver dödsfallsersättningen till förmånstagaren.

Försäkringens giltighet

En person som fyllt 15 år kan vara försäkrad. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 67 år. Försäkringen upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Hur söka ersättning?

Ersättningsansökan samt anvisningar för att söka ersättning får du från webbplatsen lokaltapiola.fi eller på LokalTapiolas kontor. Handlingar och uppgifter som behövs som bilaga till ersättningsansökan ska ersättningssökande tillställa LokalTapiola på egen bekostnad.

Noggrannare anvisningar får du också genom att ringa vår telefontjänst (09) 453 8000 (mån-fre kl. 9–16).

Premie

Förutom det valda skyddet och försäkringsbeloppet inverkar även den försäkrades/de försäkrades ålder på försäkringspremien. Premierna för en försäkring med fast belopp stiger årligen enligt den försäkrades/de försäkrades ålder. Premierna och ersättningsbeloppen justeras årligen i enlighet med levnadskostnadsindexet. Försäkringspremie uppbärs för försäkringens giltighetstid.

Betalning av premien

Man kan välja mellan många olika betalningssätt. Årspremien kan indelas i upp till 12 premierater, varvid förutsättningen är att den pappersfria tjänsten tas i bruk. LokalTapiola skickar fakturan alltid minst en månad före förfallodagen. Om premien inte betalats till fullt belopp senast på förfallodagen skickar LokalTapiola en anmälan om uppsägning till försäkringstagaren. Under uppsägningstiden har man ännu möjlighet att betala premien och säkerställa att skyddet förblir i kraft. Försäkringsskyddet upphör när det gått 14 dagar från och med att LokalTapiola skickat meddelandet om uppsägning, om inte den förfallna premien betalas inom denna tidsfrist.

Premiernas avdragsgiltighet i beskattningen

Personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag samt firmanamn kan i regel i sin beskattning avdra premierna för försäkringen Företagsskydd som tecknats för anställda.

Premierna för försäkringarna som tecknats för innehavaren av firmanamn, dennes make/maka eller barn under 14 år kan inte avdras i beskattningen.
För dödsfallsförsäkringens del förutsätter dock avdragsrätten ovan att förmånstagarna är den försäkrades nära anhöriga. Om förmånstagaren är ett företag, är premierna för dödsfallsförsäkringen avdragbara endast om försäkringen har tecknats av ett företag eller samfund (aktiebolag, andelslag) och den försäkrade är en person vars arbetsinsats har stor betydelse för företagets verksamhet.
Premierna för dödsfallsförsäkringarna som tecknats av personbolag är alltså inte avdragbara, om förmånstagaren är ett företag.

(Beskattningen har presenterats i huvuddrag och enligt vad som gäller 1.12.2017. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden. LokalTapiola ansvarar inte för eventuella skattepåföljder eller övriga kostnader som sådana påföljder orsakar.)

Premien i arbetstagarens beskattning

Premien för en riskförsäkring som arbetsgivare tecknat är i regel inte skattepliktig inkomst för den försäkrade arbetstagaren. När man försäkrar delägare eller bolagsmän i ett företag, ska försäkringen dock vara sedvanlig och skälig.

När försäkringen tecknats för andra än för hela personalen är engångsersättning för allvarlig sjukdom i regel en skattepliktig förmån för anställda.

(Beskattningen har presenterats i huvuddrag och enligt vad som gäller 1.12.2017. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden. LokalTapiola ansvarar inte för eventuella skattepåföljder eller övriga kostnader som sådana påföljder orsakar.)

Beskattning av ersättningar för företag

Alla personförsäkringsersättningar som betalas till ett företag är beskattningsbar näringsinkomst för företaget. Det år som ersättningen betalas kan företaget i sin beskattning från beloppet som betalas avdra en försäkringspremie som inte avdragits tidigare.

(Beskattningen har presenterats i huvuddrag och enligt vad som gäller 1.12.2017. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden. LokalTapiola ansvarar inte för eventuella skattepåföljder eller övriga kostnader som sådana påföljder orsakar.)

Beskattning av ersättningar för den försäkrade

Beskattning av dödsfallsersättning

En ersättning som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastad arvsskatt. Om dödsfallsersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Nära anhöriga är make/maka, arvtagare i direkt upp- eller nedstigande led (barn, barnbarn och föräldrar), adoptivbarn och deras bröstarvingar samt fosterbarn och makens/makans barn. I beskattningen anses som nära anhörig även sambo när de samboende har ett gemensamt hushåll och har eller har haft ett gemensamt barn eller har tidigare varit gifta med varandra.

Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och invaliditet genom olycksfall

Dessa engångsersättningar är skattefria för den försäkrade.

Dagpenning vid arbetsoförmåga

Dagersättning som utbetalas på basis av invaliditetsförsäkring är skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.

(Beskattningen har presenterats i huvuddrag och enligt vad som gäller 1.12.2017. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden. LokalTapiola ansvarar inte för eventuella skattepåföljder eller övriga kostnader som sådana påföljder orsakar.)

Produktbeskrivning och villkor

Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 67 år

Produktbeskrivning

Villkor


Kontaktbegäran

­

Tjänsteleverantörer: Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Se också:

Arbetsförmågatjänsten