Kompletterande skydd för personal

Täydentämällä työntekijöidensä turvaa yritys voi vähentää heidän poissaolojaan sekä sitouttaa ja kannustaa heitä.
  1. Genom att komplettera arbetstagarnas skydd kan företaget minska frånvaron, engagera och uppmuntra sina arbetstagare.
  2. Företagare kan med tilläggsskydd garantera sin egen och familjens utkomst vid sjukdom och olycksfall samt säkerställa kontinuiteten för företagsverksamheten.
  3. Med tilläggsskyddet kan företaget belöna och uppmuntra ledningen och nyckelpersonerna samt engagera och motivera dem.

Be oss kontakta dig så kan vi tillsammans gå igenom tilläggsskydden som lämpar sig för ditt företag!

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

LähiTapiola LokalTapiola
Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Företagets frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden.

Trygga kontinuiteten för ditt företag

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

Vakuutusratkaisullamme kannustat ja palkitset yrityksesi johtoa ja avainhenkilöitä.
Försäkringar för företagsledningen och nyckelpersonerna

Försäkring för ledningen och nyckelpersonerna belönar och skyddar företagets ledning.

LähiTapiolan sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja työntejijälle
Sjukkostnadsförsäkring

Försäkringen kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet och möjliggör snabb tillgång till vård.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella yritys voi turvata työntekijänsä vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta.
Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Genom att även försäkra arbetstagarna mot fritidsolycksfall säkerställer du att de får snabbt vård.

Yksityistapaturmavakuutus täydentää työntekijöiden turvaa ja turvaa vaikkapa tapahtuman osallistujia.
Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Matkavakuutuksilla yritys voi varautua työntekijän työmatkoilla sattuviin henkilö- ja esinevahinkoihin.
Reseförsäkring för arbetsresor

Vi erbjuder tre olika försäkringar för resor för företaget och dess anställda.

Henkivakuutus turvaa yrityksen ja yrittäjän oman ja perheen talouden pahimman varalta.
Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Mies selaa matkapuhelinta
Livförsäkring for företagare

För företagare kan livförsäkring ha en stor betydelse och som säkerställare av den egna utkomsten.

Henkilöturvan avulla yrittäjä ja työntekijät voidaan turvata tapaturmien ja sairauksien varalta.
Personskydd för företags- och samfundskunder

Företagaren kan försäkra sig själv och företaget sina anställda vid olycksfall och sjukdomar.