Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Personskada

Läs instruktionerna nedan och följ dem. Om du vill uträtta ersättningsärenden på någon annans vägnar behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Om du har en sjukkostnadsförsäkring eller frivillig olycksfallsförsäkring och betalat själv för kostnaderna kan du söka ersättning i nättjänsten.

Kostnader som ersätts på grund av sjukdom eller olycksfall är bl.a.

 • läkararvoden
 • mediciner ordinerade av läkare
 • undersökningar
 • poliklinikavgifter
 • sjukhusets vårddagsavgifter
 • hälsocentralsavgifter

Gör en skadeanmälan i nättjänsten även om olycksfallet inte ännu krävt besök hos läkare.

När skadeanmälan gjorts kan du senare söka ersättning i nättjänsten.


Trafikförsäkringen för fordonet som vållat skadan ersätter båda parternas personskador. Om skadefallet inträffat i arbetet eller på arbetsfärd, dvs. på väg från bostaden till arbetsplatsen eller vice versa, handläggs din personskada i första hand på basis av arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring. I sådana situationer ska du be din arbetsgivare anmäla olycksfallet till arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag och be bolaget i fråga ge dig information om ersättningar för undersöknings- och vårdkostnader samt eventuell inkomstförlust.

Om skadefallet inte inträffade i arbetet eller på arbetsfärd kan du söka ersättning för undersöknings- och vårdkostnader samt inkomstförlust (ifall arbetsgivaren inte betalar sjuklön) som orsakats av trafikskadan direkt från LokalTapiola; för dessa behöver du inte ansöka om ersättning från FPA.

Du kan även söka ersättning för bl.a. tillfälligt eller bestående men om skadorna som orsakats av trafikskadan inte är små och de orsakat funktionell olägenhet. För att vi ska kunna handlägga ersättningarna behöver vi ett läkarutlåtande.

Om en delaktig i en trafikskada dött på grund av skadan ersätter trafikförsäkringen skäliga begravningskostnader för den avlidne. Dessutom utbetalas ersättning för förlust av försörjning bl.a. till änka/änkling, minderåriga eller studerande barn samt adoptivbarn.


Ansökan om ersättning på basis av frivillig privat olycksfallsförsäkring:

 • Gör en skadeanmälan i nättjänsten om du ännu inte gjort en anmälan eller sökt ersättning för olycksfallet
 • Dagpenning: skicka ett läkarintyg och ett skattekort för biinkomst eller ett ändringsskattekort beräknat för förmånen i fråga
 • Menersättning: skicka ett av den vårdande läkaren utfärdat utlåtande som innehåller uppgifter om skadans status.

Ansökan om ersättning från livförsäkring:

 • Fyll i och skicka pdf-ansökan till LokalTapiola. Öppna pdf-ansökan här.
 • Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande (t.ex. B-utlåtande) för handläggning av dagpenning vid arbetsoförmåga, invalidpension, premiebefrielse eller invaliditetsersättning.
 • Dagpenning vid arbetsoförmåga och invalidpension är skattepliktig inkomst. Till ansökan ska därmed bifogas skattekort för biinkomst eller en kopia på ett sådant skattekort.

Ansökan om ersättning på basis av livförsäkring:

Ersättning på basis av annan personförsäkring:

För ersättningshandläggningen ska till LokalTapiola skickas:

 • skriftlig skadeanmälan
 • den försäkrades ämbetsbetyg från varje församling där den försäkrade varit bokförd sedan 15 års ålder
 • intyg över dödsorsak och/eller obduktionsprotokoll
 • polisundersökningsprotokoll
 • alla förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter


I den elektroniska ersättningstjänsten kan man söka ersättning för vårdkostnader på basis av följande sjuk-, olycksfalls- och resenärförsäkringar. Inom parentes anges den första delen på försäkringsnummer för dessa försäkringar.

 • Försäkringarna Startti och Omastartti (390-)
 • Omavaraförsäkring (390-50)
 • Sjukkostnadsförsäkringar (391-, 491-)
 • Barnförsäkring (353-)
 • Privat olycksfallsförsäkring (353-, 319-, 390-)
 • Resenärförsäkring (353-, 319-, 390-)

Du kan logga in på tjänsten med koderna till din Internetbank.

Ersättning för arbetsoförmåga, men, dödsfall eller ersättning med stöd av idrottsförsäkring kan inte sökas i tjänsten. Du kan göra en skadeanmälan även om ett olycksfall eller en reseskada inte ännu orsakat kostnader.

Självrisk

Om din försäkring har en självrisk i euro per varje ansökan, avdras självrisken endast en gång per kalenderår (1.1–31.12) vid ansökan i den elektroniska ersättningstjänsten. Du kan söka ersättning genast när kostnaderna överstiger självrisken.

Fullmakt

Det är inte möjligt att med fullmakt befullmäktiga en annan myndig person att söka ersättning i den elektroniska ersättningstjänsten.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkringsärenden och få uppgifter om dessa tills barnet fyller 18 år.

När får jag ersättningen?


Ersättning kan ofta betalas genast. Om det behövs tilläggsuppgifter för handläggningen av ansökan kontaktar vi dig inom sju vardagar efter att du gjort ansökan.

Anmälan om vårdnadshavare vid försäkringarna Startti och Omastartti

För att en förälder även ska kunna titta på uppgifter om försäkringarna Startti och Omastartti i nättjänsten krävs en anmälan om vårdnadshavare eftersom barnet själv är försäkringstagare i dessa försäkringar.

Om barnet har endast en vårdnadshavare ska till ansökan bifogas en kopia på barnets ämbetsbetyg eller på myndighetens vårdnadsbeslut.

Sändning av verifikat

Verifikat som hänför sig till ersättningsansökan i den elektroniska ersättningstjänsten kan skickas till adressen:
LokalTapiola-gruppen
Liv/Skanning
Kod 5007453
Info: net1
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE


Om ersättning från FPA inte avdragits från vårdkostnader du betalat ska du först själv ansöka om sjukförsäkringslagenlig ersättning från FPA, och därefter kan du söka ersättning från LokalTapiola.