Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Insjuknande eller olycksfall under resa

För vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall som börjat under resan kan du ansöka om ersättning från resenärens vårdskydd i Hälsoförsäkringen.

En skada har inträffat

Gör så här

 1. 1. Boka läkarbesök hos en av våra partners inom vården

  När du visar upp ditt reseförsäkringsintyg för vår vårdpartner kan de fakturera oss direkt för ditt besök. Ladda ner försäkringsintyget i pdf-format i vår nättjänst.

  Ladda ner intyget

  Om du söker vård annanstans än hos vår hälsovårdspartner, betala besöket själv, spara kvitton och sök sedan ersättning av oss.

 2. 2. Anmäl skada eller ansök om ersättning

  Du kan anmäla en olycka eller sjukdom som inträffat under resan genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst. Samtidigt kan du ansöka om ersättning för vårdkostnader som redan uppkommit.

  Logga in på nättjänsten

Gör så här

 1. 1. Uppsök läkare

  Du kan söka vård vid valfri läkarstation på din destination och senare ansöka om ersättning för de kostnader du har betalat.

  Om läkarstationen kan fakturera oss direkt för den vård du får, måste du visa upp ett intyg över reseförsäkringens giltighet. Ladda ner reseförsäkringsintyget i pdf-format i vår nättjänst.

  Ladda ner intyget

 2. 2. Larmtjänst

  Vid ett olycksfall kan du kontakta vår larmtjänst genom att ringa nummer +358 800 04531.  Den finskspråkiga tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Via larmtjänsten får du kontakt med vår samarbetspartner SOS International som betjänar dig utomlands, och som bland annat hjälper dig att välja en lämplig vårdenhet på ditt resmål.

  Du kan också anmäla olyckan via SOS nättjänst. När du har gjort anmälan kommer SOS att kontakta dig.

  Om olyckan uppstår i USA eller utanför större turistmål

  Kontakta alltid SOS Larmtjänst om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk.

  Om olyckan sker på annat resmål

  Kontakta SOS larmtjänst, särskilt om sjukdomen eller olyckan är allvarlig.

  Anmäl skadan i SOS-nättjänsten.

 3. 3. Anmäl skada och ansök om ersättning

  Om du själv har betalat kostnaderna för att behandla sjukdom eller olycksfall under resa, fyll i en skadeanmälan och ansök om ersättning i vår nättjänst.

  Logga in på nättjänsten

 4. 4. Att söka vård i Finland

  Om en sjukdom eller ett olycksfall under en resa kräver läkarvård efter hemkomsten från resan kan du besöka en hälsovårdspartner och visa upp ditt reseförsäkringsintyg så att kliniken kan fakturera oss direkt för vårdkostnaderna för din sjukdom eller olycksfall under resa. Betala vid behov själv ditt besök, spara kvittona och ansök om ersättning från oss senare.

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Med reseolycksfall avses en plötslig och oväntad händelse under en resa, som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada. Vi ersätter vårdkostnaderna för reseolycksfall högst till dess att tre år gått efter olycksfallet.

Som reseolycksfall ersätter vi även drunkning, gas- förgiftning, värmeslag, solsting, förfrysning, för- giftning till följd av ämne som den försäkrade intagit av misstag samt skada till följd av en avsevärd tryckväxling, vilka skett utan den försäkrades förskyllan.

Dessutom ersätter vi vårdkostnader för försträcknings- skada i muskel eller sena som orsakats av plötslig rörelse eller kraftansträngning om läkarvård har uppsökts inom 14 dygn efter att skadan uppkommit. Vi betalar ersättning för högst 6 veckor efter att försträckningsskadan uppkommit. Vi ersätter dock inte fysioterapi, magnetundersökning och operativa ingrepp kostnader för vård orsakad av plötslig rörelse eller kraftansträngning.

Sjukdom under resa är en sådan oförutsedd och plötslig sjukdom som uppkommit under resan och som kräver läkarvård. Med sjukdom under resa avses inte sjukdom som visat symptom före resan eller sjukdom där undersökningen eller vården inte slutförts före avresan. En förutsättning för att sjukdom under resa ska ersättas är att man sökt vård under resan eller inom 7 dygn efter att resan avslutades. Vi ersätter kostnader för vård av sjukdom under resa högst till dess att det gått 120 dagar sedan läkarvården påbörjades.

Från vårdskyddet för sjukdom eller olycksfall under resa ersätter vi

 • läkarbesök

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • undersökningar och ingrepp som ordinerats av en läkare

 • fysikalisk behandling som ordinerats av en läkare i händelse av reseolycksfall

 • det första ortopediska stödet som ordinerats på grund av reseolycksfall

 • vårdrelaterade resekostnader på resmålet.

Om försäkringen omfattar skydd för bestående men eller dödsfall genom olycksfall, kan du också ansöka om ersättning för dem.

Om en sjukdom som är under kontroll plötsligt och oväntat försämras under resan, kan vi från försäkringen ersätta akut vård av förstahjälpnatur som getts på destinationsorten under högst 10 dagar. I dessa situationer ersätts inget annat, såsom kostnader för avbrott i resan, från resenärförsäkringen.

Om undersökningen eller vården av sjukdomen pågår när du reser och du behöver vård under resan på grund av samma sjukdom, kan vi inte betala ut några ersättningar alls från resenärförsäkringen.

Vid graviditet ersätter vi endast vårdkostnader av förstahjälpnatur på resmålet vilka orsakats före den 29 graviditetsveckan, på grund av en plötslig och oförutsedd förändring i graviditeten, som kräver omedelbar vård. Vi ersätter vårdkostnaderna under högst 10 dagar efter att vården påbörjats.

Från resenärens vårdskydd ersätter vi för nödvändig vård av förstahjälpnatur för plötslig tandvärk eller skada på tand som uppstått på grund av bitning under resan. Behandling måste sökas under resan eller inom 7 dygn efter resans slut. Vi ersätter vårdkostnader upp till 120 €.

Som vårdkostnader för tandskador som orsakats av olycksfall under resa ersätter vi nödvändiga kostnader för vård eller undersökning som ges eller ordineras av en tandläkare.

Vi ersätter vårdkostnader och kostnader för avbrott i resan utan övre gräns i euro. Kostnaderna måste dock vara nödvändiga och rimliga.

Vid stora utgifter, t.ex. hemtransport med ambulansflyg, ska dess ersättningsbarhet godkännas av oss innan flygningen genomförs.

Vi ersätter vårdkostnader för resesjukdom upp till 120 dagar efter att vården inletts. Vårdkostnaderna för ett reseolycksfall ersätts i högst 3 år från det att olyckan inträffade.

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i vår nättjänst. Observera att när det gäller ersättning för skada som orsakats minderåriga barn kan ersättning endast sökas av vårdnadshavaren.

När du har gjort skadeanmälan kan du senare ansöka om ersättning i nättjänsten för vårdkostnaderna genom att välja den skada du anmält tidigare.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation.

Om en sjukdom eller olycka under resa kräver vård i Finland, kan vi bevilja en betalningsförbindelse till våra vårdpartner.

 • Betalningsförbindelsen behandlas på grundval av ett utlåtande från vår hälsopartner eller dig.

 • Vi behöver en skadeanmälan från dig innan vi behandlar betalningsförbindelsen.

 • När du får en betalningsförbindelse behöver du inte betala vårdkostnaderna själv, utan vårdinrättningen skickar fakturan direkt till oss.

 • Vi behandlar dina betalningsförbindelseärenden inom några vardagar. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information och när vi informerar dig om beslutet.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig.

Kontrollera säkerheten på ditt resmål före resan i utrikesministeriets landsspecifika resemeddelanden.