Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Personskada i trafik

Vi ersätter personskador som inträffat i trafiken från det skyldiga fordonets trafikförsäkring. Vänligen kontakta i första hand det skadevållande fordonets trafikförsäkringsbolag.

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Om du är förare av, ägare av, försäkringstagare för eller passagerare i fordonet som orsakade olyckan, ska du anmäla olyckan via vår nättjänst eller per telefon 09 453 3611.

  Om du är förare av eller passagerare i fordonet som är oskyldigt till olyckan, cyklist, fotgängare eller annan part i trafikolyckan, ska du göra skadeanmälan hos oss och skicka in polisens utredningsrapport av det inträffade till oss. Meddela oss även registreringsnumret för det skyldiga fordonet och dina kontaktuppgifter.

  Om orsaken till trafikolyckan är oklar, ska du göra ersättningsanspråk för dina egna personskador från trafikförsäkringen för det fordon som du var förare eller passagerare i.

  Logga in på nättjänsten
 2. 2. Kontakta oss vid behov

  Kontakta oss om din skada kräver vård. Vi söker tillsammans fram den bästa vårdinrättningen i vårt partnernätverk.

  Om läkaren rekommenderar andra undersökningar (t.ex. röntgen-, ultraljuds- eller magnetundersökningar) eller behandlingar (t.ex. fysioterapi) för dig, måste du ha en betalningsförbindelse för dessa. Vi får ett läkarutlåtande direkt från vårdinrättningen och på basis av det fattar vi ett beslut om betalningsförbindelse.

 3. 3. Skicka nödvändiga uppgifter

  Anspråk på ersättning för kostnader orsakade av läkemedels-, rese- och andra trafikskador kan du göra via avsnittet Meddelanden i nättjänsten, per telefon på 09 453 3611 och via e-post på lhk(at)lahitapiola.fi. Se anvisningarna för sändning av e-post vid punkten Kontaktuppgifter.

  Skicka ett meddelande

  För ersättning av inkomstbortfall behöver vi ett läkarutlåtande och arbetsgivarens redogörelse för anställningsförhållandet och löneuppgifterna.

  Om du är företagare, ska du kontakta oss.

  Närmare information hittar du på Trafik- och patientskadenämndens webbplats.

Telefonnummer 09 453 3611 (vardagar kl. 9–15)

E-postadress lhk(at)lahitapiola.fi. Observera att e-postanslutningen inte är krypterad. Skicka inga meddelanden som innehåller personuppgifter via en e-postanslutning som inte är krypterad.

Om du vill skicka meddelanden som innehåller dina personuppgifter, kan du skicka dem via den här länken: https://secure.lahitapiola.fi/lhk(at)lahitapiola.fi. Lägg till din egen e-postadress som avsändare och som mottagare lhk@lahitapiola.fi.

Användningen av tjänsten kräver registrering. Om det har gått ett tag sedan det senaste meddelandet du skickat måste du beställa en ny länk för att kunna skicka e-post.

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Gör tillsammans med din arbetsgivare en skadeanmälan till olycksfallsförsäkringsbolaget, som i första hand hanterar din personskada. Gör även en anmälan om trafikolycka till det skyldiga fordonets trafikförsäkringsbolag.

 2. 2. Ange namnet på ditt olycksfallsförsäkringsbolag

  Meddela namnet på ditt olycksfallsförsäkringsbolag till det skyldiga fordonets trafikförsäkringsbolag. Från trafikförsäkringen kan du göra anspråk på kostnader som har att göra med orsaken till skadan, som den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte täcker.

 3. 3. Meddela oss vårdplatsen

  Vi behandlar ersättning för tillfälliga men och ersättning av eventuellt inkomstbortfall direkt från trafikförsäkringen. Meddela därför vårdplatsen till oss, så att vi kan begära läkarutlåtanden direkt från vårdinrättningen.

 4. 4. Skicka nödvändiga uppgifter

  Om fordonet är försäkrat hos LokalTapiola, kan du kontakta oss via avsnittet Meddelanden i nättjänsten, per telefon på 09 453 3611 och via e-post med krypterad anslutning https://secure.lahitapiola.fi/lhk(at)lahitapiola.fi

  Skicka ett meddelande

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

När trafikolyckan inträffar på fritiden, ersätter trafikförsäkringen för fordonet som orsakade olyckan personskadorna för dem som skadades i trafikolyckan samt fordons- och egendomsskador för oskyldiga inblandade. Om orsaken till olyckan är oklar, kan du göra anspråk på ersättning för personskador via ditt eget fordons trafikförsäkring eller trafikförsäkringen för fordonet som du var passagerare i.

När trafikolyckan inträffar på arbetet och under en arbetsresa, hanteras din personskada i första hand av din arbetsgivares arbetsolycksfallsförsäkringsbolag. Vi hanterar alltid ersättningar för tillfälliga men och eventuella inkomstbortfall utgående från trafikförsäkringslagen.

Yrkesinriktad rehabilitering kan ersättas från trafikförsäkringen. .

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du ska kunna återgå till arbetslivet eller att du övergår från tyngre till lättare arbetsuppgifter.

Om du är löntagare

Vi behöver arbetsgivarens redogörelse för anställningsförhållandet och lönerna (pdf) samt ett läkarutlåtande. Din arbetsgivare kan skicka formuläret till oss via ett krypterat e-postmeddelande: https://secure.lahitapiola.fi/lhk(at)lahitapiola.fi. Om din arbetsgivare betalar full sjuklön till dig, kan hen göra anspråk på ersättning för den utbetalda sjuklönen till dig från trafikförsäkringen. Av redogörelsen ska följande saker framgå:

 • huruvida arbetsgivaren betalar sjuklön för perioden av arbetsoförmåga

 • det utbetalda sjuklönebeloppet för perioden av arbetsoförmåga

 • lönegrund (tim-/månadslön + eventuella skattepliktiga lönetillägg)

 • om arbetsgivaren inte betalar lön, behöver vi noggranna uppgifter, som begärs i redogörelsen.

Om du uppbär arbetslöshetsersättning

Skicka information till oss om var du har fått arbetslöshetsersättning från, till exempel arbetslöshetskassan eller FPA. För hanteringen av arbetsoförmågan behöver vi även ett läkarutlåtande.

Om du är företagare

Vid bedömning av ersättning av företagarens inkomstbortfall från trafikförsäkringen tar man i beaktande företagsformen, kvaliteten på och omfattningen av företagarens verksamhet, företagarens personliga arbetsinsats i företaget och eventuella utbetalda löner till vikarier. Ersättningen för inkomstbortfall baseras på det faktiska inkomstbortfallet och ersättningen utbetalas för perioden då du enligt läkarutlåtandet har varit arbetsoförmögen på grund av dina skador från trafikolyckan.

Om du är företagare, behöver vi ett ifyllt exemplar av formuläret Begäran om företagarens inkomstredogörelse (pdf). Du kan skicka in formuläret samt eventuella tilläggsutredningar som begärs i det till oss med krypterad e-post: https://secure.lahitapiola.fi/lhk(at)lahitapiola.fi

Om du är lantbrukare

Meddela oss om du är lantbrukare på heltid. Ersättningen för inkomstbortfall baseras på dina LFÖPL-arbetsinkomster. Vi får informationen direkt från LPA. Om du har anställt en vikarie för din sjukskrivning, ska du till oss skicka in lönespecifikationerna över lönen som har betalats till vikarien.

Föraren, ägaren eller försäkringstagaren för det fordon som orsakade olyckan har inte rätt till ersättning för sakskador från det egna fordonets trafikförsäkring. Vi ersätter dock kläder som vårdpersonalen har varit tvungna att klippa bort på grund av skadorna, glasögon, hörapparater och proteser som person haft på sig vid olyckstillfället. Passagerare i det skyldiga fordonet kan göra anspråk hos oss på ersättning för sakskador. För övriga sakskador kan du göra anspråk på ersättning från din hemförsäkring.

Föraren av och passageraren i det oskyldiga fordonet, cyklister, fotgängare och andra parter i trafikolyckan kan göra anspråk på ersättning för egendom som har gått sönder i trafikolyckan. Ange när du köpte egendomen som gått sönder och vad den kostade. Om egendomen som gick sönder kan repareras, ska du skicka in kvitton reparationskostnaderna eller en bedömning av reparationskostnaderna.