<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om du eller en anhörig har råkat ut för ett olycksfall

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av yttre faktorer och som orsakar kroppslig skada. Du kan på basis av vårdskyddet för olycksfall i hälsoförsäkringen ansöka om ersättning för kostnader som uppstått med anledning av vården av skadan.

Observera detta

Du kan ansöka om ersättning för vårdkostnader som orsakats av ett olycksfall med stöd av Livförsäkringsbolagets sjukkostnadsförsäkring. Du kan göra en ersättningsansökan i vår nättjänst.

Gör så här

 1. 1. Anmäl skada eller ansök om ersättning

  Du kan anmäla ett olycksfall som drabbat dig genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst. Du kan samtidigt ansöka om ersättning för kostnader som du redan har haft, till exempel läkarbesök, läkemedels- och resekostnader.

 2. 2. Kontakta HälsoHjälpen

  Du kan kontakta HälsoHjälpen via mobilapplikationen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7.00–23.00.

  Du kan ladda ner HälsoHjälpen avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store .

  I de flesta fall kan läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas en läkartid åt dig hos vår hälsopartner.

  Vi förnyar HälsoHjälpen. Vi kommer att lansera den nya tjänsten i början av 2024.

Olycksfall eller sjukdom under resa i Finland eller utomlands

Om olycksfallet eller sjukdomen har inträffat under en resa i Finland (mer än 50 km hemifrån) eller utomlands, läs anvisningarna via länken nedan.

Vanliga frågor

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja.

Vi täcker också oavsiktlig drunkning, gasförgiftning, värmeslag, solsting, frostskador, förgiftning orsakad av ett ämne som intas av den försäkrade felaktigt och skada orsakad av betydande tryckfluktuationer.

Dessutom ersätter vi för muskel- eller senbelastningsskador orsakade av en enda plötslig rörelse eller ansträngande kraftansträngning. Läkarvård måste sökas inom 14 dagar efter evenemanget. Vi betalar ersättning för högst 6 veckor från det att försträckningsskadan uppkommit. Vårdkostnader för plötsliga rörelser eller ihärdig kraft ersätts inte för fysioterapi, magnetresonanstomografi eller kirurgi.

Vi ersätter inte kostnader som orsakas av sjukdom från sjukförsäkringens olycksfallsskydd.

Från hälsoförsäkringens vårdskydd för olycksfall ersätter vi bland annat:

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter

 • läkarbesök

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • vårdrelaterade resekostnader

 • undersökningar och ingrepp som ordinerats av en läkare

 • fysikalisk vård upp till fem gånger, ordinerad av läkare

 • det första ortopediska stödet som ordinerats på grund av olycksfall.

Om din försäkring omfattar något av följande skydd kan du också ansöka om ersättning för dem:

 • bestående men till följd av olycksfall

 • dagpenningskydd i händelse av arbetsoförmåga

 • död genom olycksfall

Om din försäkring innehåller ett skydd för arbetsoförmåga genom olycksfall, kan vi utbetala dagpenning för arbetsoförmågan som orsakats av olycksfallet för den period av arbetsoförmåga som läkaren har ordinerat.

 • Vi betalar inte dagpenning för sjukledighet som ordinerats retroaktivt.

 • Du kan få dagpenning för högst ett år från det att olyckan inträffade.

 • Dagpenningersättningen är en beskattningsbar förmån.

Ansökan om dagpenningersättning

 • Gör en skadeanmälan i nättjänsten, om du inte har gjort anmälan tidigare eller ansökt om ersättning för vårdkostnaderna som orsakats av olycksfallet.

 • Skicka in läkarintyget och skattekortet för lön eller ändringsskattekort för förmånen till oss. Om vi inte får skattekortet, innehåller vi enligt skattemyndighetens anvisningar 50 procent skatt på ersättningen.

Om din försäkring innehåller ett skydd för bestående men, kan vi utbetala ersättning för bestående funktionellt men som orsakats av olycksfallet. Det bestående menet kan bedömas tidigast ett år efter olycksfallet eller föst när menets tillstånd har blivit permanent.

Vid bedömning av menet beaktar vi inte individuella förhållande, såsom yrke eller hobbyer. Menet bedöms i enlighet med statsrådets förordning om skadeklassificering samt på basis av läkarutlåtandet om skadans tillstånd.

Ansökan om ersättning för skada

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i nättjänsten. Observera att endast vårdnadshavare kan ansöka om ersättning till ett minderårigt barn.

Olycksfall som ännu inte orsakat vårdkostnader

 • Gör en skadeanmälan i nättjänsten även om olycksfallet ännu inte krävt besök hos läkare.

 • När du har gjort skadeanmälan, kan du i nättjänsten söka ersättning för kostnader som uppkommer senare genom att välja den skada du har anmält.

Logga in i nättjänsten

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja betalningsförbindelse till våra hälsopartner. Tänk på att försäkringen ska vara i kraft vid tidpunkten då kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett läkarutlåtande som läkaren eller du själv har skickat till oss.

 • Vi behöver en skadeanmälan från dig innan vi behandlar betalningsförbindelsen.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

 • När du har fått en betalningsförbindelse behöver du inte betala vårdkostnaderna själv, utan vårdinrättningen skickar fakturan direkt till oss.

Du behöver bara skicka kvitton om vi efterfrågar dem. Spara kvitton i ett år från dagen för ansökan om ersättning.

Om du har idrottsskydd utvidgar den giltigheten av din försäkring till att omfatta den tävlingsidrott eller riskfyllda idrottsgren som du väljer. Din försäkring skyddar dig då vid matcher, tävlingar och träning som anordnas inom idrottsaktiviteten, samt vid övrig träning inom ditt träningsprogram samt träning som är specifik för idrottsgrenen. Övningar som är specifika för din idrottsgren är sådana som stöder utvecklingen inom din idrott.

Om du har valt en självrisk i euro för din försäkring drar vi av den när du ansöker om ersättning.

Om du har tecknat ett skydd som utvidgar din olycksfallsförsäkring, kan vi ersätta undersökningar och behandlingar som har gjorts i Finland. I detta fall ersätter vi belastningsskador och sjukdomsrelaterade skador som uppstått i samband med ett olycksfall, en plötslig rörelse eller kraftansträngning:

 • urledvridning av axel

 • navel- eller ljumskbråck

 • meniskruptur i knäet

 • urledvridning av knäskål

 • träningsvärk i skenbenen

 • stressfraktur

 • tennis- eller golfarmbåge

 • inflammation eller bristning i akillessenan

 • inflammation i axelleden

 • slemsäcksinflammation

 • inflammation i fotsulans bindvävshinna.

När du ansöker om ersättning drar vi av den självrisk i euro som du har valt, från den del som ska betalas.

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning. Då kan den befullmäktigade handla på dina vägnar i vår nättjänst.

Därefter kan den befullmäktigade göra bland annat en skadeanmälan för din räkning och ansöka om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

Om det rör sig om ett minderårigt barn kan den befullmäktigade (barnets vårdnadshavare) ansöka om ersättning också i vår nättjänst. Om den befullmäktigade inte är barnets vårdnadshavare kan ersättning sökas per telefon eller på kontoret.

Om försäkringstagaren för ett minderårigt barn är någon annan än barnets vårdnadshavare, kan försäkringstagaren befullmäktiga vårdnadshavaren att ansöka om ersättning i nättjänsten.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden samt få information om dem tills barnet fyller 18 år. Därefter kan den försäkrade ge en fullmakt för hantering av försäkrings- och skadeärenden till försäkringstagaren eller någon annan myndig person enligt eget val.

Du kan ge en fullmakt i vår nättjänst eller på plats på vårt kontor.