Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkring

Aiti istuu pöydän ääressä nuori lapsi sylissään. Lapsi leikkii dinosaurus lelulla.

3 skäl att teckna en livförsäkring

  1. Du tryggar utkomsten för dina närmaste
  2. Sköter om lånebetalningen
  3. Beredskap ger dig sinnesfrid

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation


Vill du köpa försäkringen ensam eller tillsammans med din partner?

Dina uppgifter

Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-67 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor
Ange antalet barn

Addera hushållets lån och krediter inklusive bostadslån, studielån, bilfinansiering, konsumtionskredit, kreditkortsskuld och andra lån. Om du t.ex. har ett bostadslån tillsammans med en annan person, addera hela det återstående lånebeloppet till summan. Addera hushållets lån och krediter vilka du ansvarar för inklusive bostadslån, studielån, bilfinansiering, konsumtionskredit, kreditkortsskuld och andra lån. Om du t.ex. har ett bostadslån tillsammans med en annan person, addera din andel av det återstående lånebeloppet till summan.
Mata in dina skulder med siffor

Din partners uppgifter

Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-67 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor

Addera hushållets lån och krediter vilka din partner ansvarar för inklusive bostadslån, studielån, bilfinansiering, konsumtionskredit, kreditkortsskuld och andra lån. Om du t.ex. har ett bostadslån tillsammans med din partner, addera din partners andel av det återstående lånebeloppet till summan.
Mata in dina skulder med siffor

Du kan teckna en livförsäkring på webben, då det passar dig bäst.


Varför lönar det sig att teckna en livförsäkring

Att teckna en livförsäkring är ansvarstagande och omhändertagande av de människor som betyder allra mest för dig och den är speciellt viktig om du har barn eller lån. Med livförsäkringen säkerställer du att dina närmaste klarar sig ekonomiskt, om de värsta inträffar.

En livförsäkring kan tecknas för en person, om familjens ekonomiska utkomst bara är på dennes ansvar. Om båda makarna ansvarar för familjens ekonomi, är parskydd vanligtvis ett förmånligare alternativ.

Du kan teckna en livförsäkring på webben, då det passar dig bäst. Du kan även begära ett anbud och då kontaktar en specialist dig och du kan diskutera närmare om försäkringen med denne.

Rabatt på ny försäkring med en kundförmån som fastställs årligen

I rollen av ett bolag som ägs av kunderna är det särskilt viktigt för oss att våra ägarkunder har nytta av vår framgång. Därför har vi förbättrat våra kundförmåner. Du kan för din nya livförsäkring få en kundförmån som fastställs årligen och minskar premien. Rabatten som betalas år 2022 är 20 procent. Läs mer om kundförmånen.


Smart livförsäkring – Ekonomiskt skydd och välbefinnande

Smart livförsäkring är Finlands första helhet som kombinerar försäkring och välmåendetjänster. När du har en livförsäkring, ett skydd vid allvarlig sjukdom och ett skydd vid arbetsoförmåga i LokalTapiola, har du möjlighet att ta i bruk avgiftsfria välmåendetjänster, som du i applikationen HälsoHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster.


En livförsäkring som passar dig bäst

När du väljer livförsäkringsskyddets storlek är det viktigt att tänka på vilka ärenden som du har ekonomiskt ansvar för. Med hjälp av en rätt dimensionerad livförsäkring kan änkan/änklingen till exempel ensam klara familjens skulder och familjen kan bo kvar i det gemensamma hemmet och trygga barnens framtid tills det värsta är över. Försäkringen hjälper också till exempel med betalningen av arvsskatten. Livförsäkringen kan t.ex. dimensioneras genom att räkna ihop lånens belopp samt ett års nettoinkomster. Till detta läggs ännu 20 000 euro per barn.

Parskydd är en förmånlig livförsäkring för två personer

Du kan teckna en livförsäkring ensam eller tillsammans med din partner som en Parskydd försäkring. Parskydd är ett bra alternativ för äkta par eller sambopar, när ni har ansvar för familjens ekonomi. Parskyddet är en gemensam livförsäkring för två personer men båda har egna förmånstagare till vilka ersättningen betalas. De försäkrade är ofta förmånstagare för varandra, så att till exempel ett gemensamt lån kan återbetalas.

Om den andra avlider, betalar vi ersättningsbeloppet till dennes förmånstagare. Om båda avlider samtidigt, delas ersättningsbeloppet lika mellan bådas förmånstagare.

Skydda ditt lån med en livförsäkring

Livförsäkringen dimensioneras med beaktande av din och din familjs helhetssituation. Avsikten med de låneskydd som bankerna erbjuder är typiskt att uttryckligen enbart täcka återbetalningen av lånet. LokalTapiola rekommenderar att försäkringsskyddet dimensioneras så att helheten är tryggad utöver lånet.

Varför är LokalTapiolas livförsäkring en bra lösning som skydd för ditt lån?

  • Den ersättning som betalas kan du använda som du vill, inte enbart för återbetalning av lånet
  • Låneskydd och övriga försäkringar på samma ställe
  • Genom att teckna en livförsäkring kan du få rabatt på LokalTapiolas övriga försäkringar.
  • Du får S-gruppens Bonus för dina försäkringarS-gruppens Bonus för livförsäkring

Du drar nytta av förmånliga premier och sparar pengar när du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Du kan få pengar tillbaka i form av S-gruppens Bonus, som bäst upp till 5 % för försäkringspremier.


Vad ersätter livförsäkringen

Livförsäkringen innehåller dödsfallsskydd. Från försäkringen betalas ersättning, om du avlider till följd av sjukdom eller olycksfall.

Vid din bortgång betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt. Du kan ändra förmånstagaren genom att logga in i nättjänsten. Logga in här.

Beskattning av livförsäkring

När försäkringen tecknas väljs en förmånstagare till vilken livförsäkringsersättningen betalas. Beskattningen av ersättningen beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte. Livförsäkringsersättningarna som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Nära anhöriga är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.

Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.5.2020


Information om livförsäkring

Material om livförsäkring, när du köper på nätet

LokalTapiola Livskydd

LokalTapiola ParskyddMaterial om livförsäkring, när du köper av LokalTapiolas försäljare

Bastrygghet och Parskydd (Avvikande från produktfaktan är 80 år högsta åldern för beviljandet av livförsäkring)


Livförsäkringen inkluderar dödsfallsskydd. Om du avlider, betalas ersättningen till förmånstagaren du valt.

Tilläggsuppgifter om sökande av ersättning hittar du här.


En livförsäkring är bra att ha särskilt om du har närstående som är beroende av dina inkomster eller om du har lån. Du kan ansöka om livförsäkring tidigast när du fyller 15 år och senast under det år du fyller 80. Om du ansöker på webben, ska du ha fyllt 18 år.

Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och bedömningen av ansökan sker alltid individuellt.


Vid ansökan om försäkring anger du i försäkringsansökan en förmånstagare dvs. förordnar till vem ersättningen betalas.

Ersättningarna betalas till dina anhöriga om du inte har förordnat annan förmånstagare. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.

Det är bra att kontrollera förmånstagarförordnandet med jämna mellanrum. Ifall du vill ändra förmånstagarordnandet, meddela ändringen skriftligen till LokalTapiola.


Ändringar i försäkringen kan du lättast göra i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet, kräver ändringen att det inte skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste du då fylla i en ny hälsodeklaration.


Priset på försäkringen påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

FAQ om livförsäkringar

Du kan få S-gruppens Bonus för din livförsäkring. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som bäst upp till 5 % av försäkringspremierna.

När du tecknar en livförsäkring väljer du en förmånstagare alltså den person som ersättningsbeloppet betalas till, om du avlider. Det är bra att noggrant fundera över valet av förmånstagare eftersom försäkringen ger skydd för denne och dennes utkomst. Det kan finnas flera förmånstagare och när livssituationen ändrar är det bra att kontrollera att förmånstagaren fortsättningsvis är aktuell.


Ersättning med stöd av livförsäkring har inga begränsande villkor för coronavirus och ersättningarna betalas i enlighet med försäkringsvillkoren.


Det är viktigt att se till att livförsäkringen är lämplig för den egna livssituationen så att den ger tillräckligt skydd för anhöriga. Livförsäkringen kan t.ex. dimensioneras genom att räkna ihop lånens belopp samt ett års nettoinkomster. Till detta läggs ännu 20 000 euro per barn. Du kan teckna en livförsäkring ensam eller tillsammans med din partner som en Parskydd försäkring.


Vi ger dig förmåner utgående från i vilken omfattning du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola. Grunden utgörs av LokalTapiolas tjänsteutbud som indelats i fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd. Livförsäkringen ingår i delområdet Framtidsskydd och med hjälp av den kan du höja din förmånsnivå och få rabatt på premierna för dina övriga försäkringar.


LokalTapiolas alla livförsäkringar är Smarta livförsäkringar dvs. utöver skyddet som försäkringen ger får du även tillgång till omfattande välbefinnandetjänster. När din försäkring är i kraft, hittar du välbefinnandetjänsterna i delen MåBraHjälpen i applikationen HälsoHjälpen.

Beskattningen av ersättningen beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte. Livförsäkringsersättningarna som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Nära anhöriga är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.


Se också