Livförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Har du någon gång tänkt, hur dina närmaste ska klara sig ekonomiskt, om du avlider?
Att teckna en livförsäkring är ansvarstagande och omhändertagande av de människor som betyder allra mest för dig. Livförsäkring är speciellt viktig om du har barn eller lån.

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

Livförsäkring som lämpar sig för din livssituation

När du väljer livförsäkringsskyddets storlek är det viktigt att tänka på vilka ärenden som du har ekonomiskt ansvar för. Med hjälp av en rätt dimensionerad dödsfallssumma kan änkan/änklingen till exempel klara familjens skulder och trygga barnens framtid tills det värsta är över. En livförsäkring kan tecknas som låneskydd för att säkerställa att familjen kan bo kvar i det gemensamma hemmet.

S-gruppens Bonus för livförsäkring

Du drar nytta av förmånliga premier och sparar pengar när du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Du kan få pengar tillbaka i form av S-gruppens Bonus, som bäst upp till 5 % för försäkringspremier.Livförsäkring - ekonomisk trygghet

En livförsäkring kan tecknas för en person, om familjens ekonomiska utkomst bara är på dennes ansvar. Om båda makarna ansvarar för familjens ekonomi, kan livförsäkringen tecknas gemensamt för två personer.

Om du avlider, betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt.

Ersättningsbeloppet för livförsäkringen skräddarsys enligt behov. Livförsäkringsskyddet fås när man räknar ihop lånens belopp samt ett års nettoinkomster. Till detta läggs ännu 20 000 euro per barn.

Begär anbud om du är intresserad av en gemensam försäkring för två personer eller vill diskutera mer om livförsäkring.

Be om anbud

TA I BRUK HYVINVOINTIHELPPI

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och välbefinnandetjänsterna som ingår i HyvinvointiHelppi. HyvinvointiHelppi hittar du i LokalTapiolas populära applikation HälsoHjälpen och du får tillgång till den när du skaffar en livförsäkring, försäkring för arbetsoförmåga eller försäkring för allvarlig sjukdom.

  • Bli aktivare: mät, ställ upp mål - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande
  • Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan
  • Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten

Du får allt detta utan tilläggskostnader, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger.

Läs mer


BRA ATT VETA

Material

Vad täcker livförsäkringen?

Livförsäkringen inkluderar dödsfallsskydd. Om du avlider, betalas ersättningen till förmånstagaren du valt.

Här hittar du tilläggsuppgifter om sökande av ersättning.

Vem kan teckna livförsäkring?

En livförsäkring är bra att ha särskilt om du har närstående som är beroende av dina inkomster eller om du har lån. Du kan ansöka om livförsäkring tidigast när du fyller 15 år och senast under det år du fyller 80.
Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och bedömningen av ansökan sker alltid individuellt.

Förmånstagarförordnande i livförsäkringen

Vid ansökan om försäkring anger du i försäkringsansökan en förmånstagare dvs. förordnar till vem ersättningen betalas.

Ersättningarna betalas till dina anhöriga om du inte har förordnat annan förmånstagare. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.

Det är bra att kontrollera förmånstagarförordnandet med jämna mellanrum. Ifall du vill ändra förmånstagarordnandet, meddela ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Beskattning av dödsfallsersättning

Livförsäkringsersättningar som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet. Beskattningen presenteras sådan som den var i kraft 1.1.2018. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Priset på livförsäkringen

Den försäkrades ålder och det valda ersättningsbeloppet påverkar priset på livförsäkringen. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar.

Tjänsteleverantörer

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

HyvinvointiHelppi är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra livförsäkringskunder och är inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehållet till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.


Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

Vakavan sairauden vakuutus
Skydd vid allvarlig sjukdom

Trygga din utkomst vid allvarlig sjukdom och säkerställ dig om den bästa möjliga vården.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid arbetsoförmåga

Trygga din utkomst vid arbetsoförmåga