Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Val av förmånstagare i livförsäkring

Vid din bortgång betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt. Läs nedan tips om vad som skulle vara bra att beakta i valet av förmånstagare.

Livförsäkringens förmånstagarförordnade

Förordnande av förmånstagare i livförsäkring är åtminstone en lika viktig sak som själva försäkringsbeloppet. Vid ansökan om försäkring anger du i försäkringsansökan en förmånstagare dvs. förordnar till vem ersättningen betalas.

Ersättningarna betalas till dina anhöriga, dvs. till makan/maken och bröstarvingarna, om du inte har förordnat annan förmånstagare. Som förmånstagare kan du till exempel välja dina föräldrar, separat namngivna förmånstagare eller dödsboet. Om du vill kan du även välja någon stiftelse eller förening som förmånstagare.

Om du vill att ersättningen betalas till din sambo, måste hen separat utses som förmånstagare, eftersom sambo inte omfattas av det allmänna förmånstagarförordnandet "anhöriga” och förmånstagarvalet make/maka omfattar inte heller sambo.

Det lönar sig att kontrollera förmånstagarförordnandet regelbundet och åtminstone alltid när livssituationen ändrar. Ifall du vill ändra förmånstagarordnandet, meddela ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Förmånstagare i parskydd

Parskyddet är en gemensam livförsäkring för två personer, där båda parterna har egna förmånstagare. De båda har egna förmånstagare, men endast en av dem fungerar som försäkringstagare och svarar för förordnande av förmånstagare. I allmänhet utnämner makarna varandra till förmånstagare i försäkringen Parskydd.

Om en av de försäkrade avlider, betalas parskyddets ersättning till fullt belopp till den avlidna personens förmånstagare. Om båda försäkrade avlider samtidigt, delas försäkringsersättningen jämnt mellan båda parternas förmånstagare.

Förmånstagare

Försäkringsbeloppet delas jämnt mellan den försäkrades make/maka och arvingarna som definieras i ärvdabalken.

Om den försäkrade inte har avkomlingar, beviljas försäkringsersättningen enbart till makan/maken. Finns ingen make/maka, delas försäkringsersättningen mellan barnen. Om ett barn har avlidit, får hens barn den avlidnes andel enligt ärvdabalkens stadganden.

Om den försäkrade inte har maka/make, barn eller deras avkomlingar delas försäkringsersättningen jämnt mellan den försäkrades föräldrar. Om föräldrarna inte längre är i livet delas ersättningen mellan den försäkrades syskon, dvs. bröder och systrar. Om sådana anhöriga inte finns, går ersättningen till mor- och farföräldrar. Om mor- och farföräldrarna är avlidna, delas ersättningen mellan den försäkrades mor- och farbröder samt mostrar och fastrar. Kusiner har inte rätt att ärva ersättning, eftersom de inte är de närmaste anhöriga.

Livförsäkringsersättningen delas lika mellan bröstarvingarna. Om ett av barnen har avlidit får hens barn hens del enligt ärvdabalken.

Livförsäkringsersättningen delas mellan den försäkrades biologiska barn och den försäkrades adoptivbarn enligt förmånstagarförordnandet barnen. Beakta att makans/makens barn och fosterbarn inte automatiskt hör till denna kategori, utan de måste anges separat som förmånstagare.

Maka/make förmånstagarförordnandet gäller under försäkringens giltighetstid för makan/maken eller partnern i registrerat parförhållande. Om betänketiden för skilsmässa pågår är detta förmånstagarförordnande inte längre i kraft och försäkringsersättningen betalas till den försäkrades dödsbo.

En sambo är inte automatiskt berättigad till försäkringsersättning via ett maka/make förmånstagarförordnande. Istället måste hen uttryckligen utses som förmånstagare (namn och personbeteckning) för att kunna få ersättningen.

Hälften av ersättningsbeloppet betalas till den försäkrades make/maka och den andra hälften fördelas jämnt mellan barnen enligt antalet barn. Om make/maka inte finns fördelas ersättningen mellan barnen. Om det inte finns barn, betalas ersättningen i sin helhet till maken/makan.

Dödsfallssumman fördelas jämnt mellan barnbarnen. Om någon förmånstagare har avlidit, fördelas ersättningen jämnt mellan de barnbarn som är i livet.

Om vissa personer har förordnats som förmånstagare utan specificerade andelar (namn, personbeteckning eller födelsedatum) fördelas ersättningen lika mellan dessa namngivna personer. Om någon av dessa namngivna personer har avlidit, fördelas ersättningen lika mellan de namngivna personerna som är i livet.

Om försäkringstagaren har förordnat vissa fördelningsandelar för ersättningen, iakttas dessa vid betalning av ersättning till förmånstagarna. Om någon av de namngivna mottagarna av en andel har avlidit, går hens andel till den försäkrades dödsbo.

Livförsäkringsersättningen betalas till den försäkrades dödsbo och den fördelas därifrån på samma sätt som övriga delar av arvet. Det innebär att försäkringsersättningen blir en del av dödsboets tillgångar och den fördelas även med eventuella skulder före arvet delas ut till arvingarna.

Om du vill att beloppet till exempel betalas till en allmännyttig förening eller stiftelse, kan organisationen (namn och FO-nummer) ifråga direkt namnges som förmånstagare.

Sköt din försäkring smidigt på webben

Ändringar i försäkringen kan du lättast göra i LokalTapiolas nättjänst. Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet, kräver ändringen att det inte har skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Läs mer

Beskattning av livförsäkring

När du tecknar en livförsäkring, väljer du en förmånstagare till vilken livförsäkringsersättningen betalas. Beskattningen av ersättning beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte.

Fastställande av ersättningsbelopp för livförsäkring

Det är viktigt att dimensionera livförsäkringen enligt den egna livssituationen så att den ger ett tillräckligt skydd för dina närstående. Läs specialisternas råd för att fastställa ett korrekt ersättningsbelopp.

Livförsäkring eller låneskydd?

Syftet med låneskydden är uttryckligen att möjliggöra en återbetalning av bostadslånet. Ersättningen som betalas utifrån livförsäkringen är inte bundet till bostadslånebeloppet utan kan utöver återbetalningen av lånet användas till att trygga uppehället för dina närstående.