Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Från och med 1.1.2016 baserar sig den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som tillämpas på försäkringar från och med 1.1.2016 samt på skador som inträffar 1.1.2016 eller därefter.

Lagen har största inverkan på företagarens försäkringsskydd eftersom en del av de företagare som försäkrats med lagstadgad olycksfallsförsäkring flyttas över att försäkras frivilligt.

Lagändringarna ur företagarens synvinkel

FöPL-arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring används också som årsarbetsinkomst i Frivillig Olycksfallsförsäkring för företagare på basis av vilken

  • till exempel ersättningar för inkomstbortfall betalas till dig
  • försäkringspremien fastställs.

I den nya lagen har företagaren definierats på samma sätt som i arbetspensionslagstiftningen. Ändringen i företagardefinitionen kan inverka på ditt försäkringsskydd så att du i stället för lagstadgad olycksfallförsäkring kan försäkra dig med en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.

Du anses vara företagare och omfattas inte längre av lagstadgad olycksfallsförsäkring om du arbetar i ledande ställning och är

  • delägare i aktiebolag och ensam äger över 30 procent av aktiekapitalet eller röstetalet som aktierna medför
  • delägare i aktiebolag som tillsammans med familjemedlemmarna äger över 50 procent av aktiekapitalet eller det röstetal som aktierna medför och själv äger minst en aktie.
  • bolagsman i öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i kommanditbolag.

Vid beräkning av ägarandel beaktas även indirekt ägande i företag, som sker via andra samfund eller sammanslutningar.