Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Fastighets­försäkring

Vem ersätter om en fastighet skadas till följd av brand, storm eller inbrott? Med en omfattande fastighetsförsäkring kan till exempel bostadsaktiebolaget bereda sig på många plötsliga och oförutsägbara skador. Med fastighetsförsäkringen försäkrar man bostadsbyggnader som ägs i bolagsform. Egnahemshus försäkras med hemförsäkring.

Skydd för bostadsbyggnader och tillhörande gårdsbyggnader.

Skydd även för lösöre i sambruk av bostadsaktiebolagets boende.

I paketet ingår fastighetsägarens rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

Även bostadsaktiebolagets hyresintäkter kan försäkras

Vad täcker fastighetsförsäkringen

Fastighetsförsäkringen är en försäkringskombination avsedd för bostadsbyggnader som ägs i bolagsform. I försäkringen ingår skydd mot brand, naturfenomen, läckage, inbrott och skadegörelse samt bräckageskador gällande husteknik.

I sin vidaste omfattning täcker försäkringen alla plötsliga och oförutsägbara skador, som inte har avgränsats från ersättningsbarheten med begränsande villkor. Försäkringen täcker för fastigheten utmärkande egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsrisker.

FastighetsförsäkringInnehåller

Man väljer en lämplig skyddsnivå av tre olika alternativ för varje byggnad; reducerad, bas och omfattande skyddsnivå. Valet av lämplig skyddsnivå påverkas bland annat av byggnadens användningssyfte och ålder.

I alla skyddsnivåer ingår skydd för brand och naturfenomen. Det är ofta tillräckligt för gårdsbyggnader. För faktiska bostadsbyggnader rekommenderas den omfattande skyddsnivån, i vilken dessutom ingår läckage-, inbrotts- och skadegörelseskador samt bräckageskador gällande husteknik. Carportar och förrådsbyggnader om högst 40 m2 behöver inte försäkras separat, försäkringsskyddet för dem ingår som en del av den försäkrade bostadsbyggnaden.

Ingår i försäkringen

Fastighetsägaren har ansvar för underhållet av fastigheten. Om genomförandet av denna uppgift orsakar person- eller sakskador för en annan part, ersätts de från Fastighetsägarens ansvarsförsäkring. De vanligaste skadorna som ersätts är halkolyckor på bostadsaktiebolagets gård. I försäkringen ingår förutom ersättning av skadan även utredning av ersättningsskyldigheten.

Ingår i försäkringen

Fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring ersätter rättegångskostnader med anknytning till ägande, förvaltning, underhåll och användning av fastigheten. Försäkringen kan tillämpas i tviste- och ansökningsmål och delvis även i brottmål. I försäkringen ingår dock inte kostnader med anknytning till uppsägning av hyresförhållandet eller hyresbeloppet.

Ingår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen för förvaltning är en försäkring som tecknas för skydd av försäkringstagarens styrelsemedlemmar, suppleanter och bolagsstämmans ordförande. Även fastighetens disponent är försäkrad när hen inte är yrkesdisponent på ett disponentbolag.

Från ansvarsförsäkringen för förvaltning ersätts förmögenhetsskador som orsakats försäkringstagaren, aktieägaren eller någon annan person, gentemot vilken den försäkrade är skadeståndsskyldig i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag eller aktiebolagslagen.

Ingår i försäkringen

Om bostadsaktiebolaget äger bostäder, till exempel affärslokaler eller klubblokaler, som det får hyresintäkter för, lönar det sig att i Fastighetsförsäkringen inkludera Avbrottsförsäkring för hyresinkomst. Den ersätter om en sakskada som är ersättningsgill enligt försäkringen förhindrar användning av den uthyrda lokalen och bostadsaktiebolaget inte kan bära upp hyra.

Valfri

Stiftelser och andra bolag som hyr ut bostadslägenheter kan utvidga sitt skydd genom att teckna Lägenhetsskydd, som ersätter skador som hyresgästen har orsakat byggnaden, när hyresgästen inte har en egen försäkring som skulle ersätta skadan.

Valfri

Vanliga frågor

I fastighetsförsäkringen ingår alltid sakförsäkring, ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fastighetsägare och ansvarsförsäkring för förvaltning. Skyddet som sakförsäkringen ger kan väljas mellan tre olika omfattningar, det vill säga skyddsnivåer. Om bostadsaktiebolaget får hyresintäkter, kan skyddet som Fastighetsförsäkringen ger utvidgas med en avbrottsförsäkring för hyresinkomst.

Med fastighetsförsäkringen kan du försäkra alla bostadsfastigheter, vars ägande är i bolagsform, till exempel ett bostadsaktiebolag eller en bostadsstiftelse. Byggnaderna kan vara höghus, radhus, parhus och även fristående hus.

Till fastighetsförsäkringens omfattande skyddsnivå kan du även ansluta en AR-försäkring (All Risk-försäkring), det vill säga ett skydd för plötsliga och oförutsägbara skador. I sådana fall ersätter försäkringen även sådana skador, som inte skulle ersättas utgående från fenomen som nämns i villkoren, till exempel en vattenskada som orsakas av ett akvarium som gått sönder eller en städhink som ett barn har stjälpt.

De vanligaste skadorna som ersätts är halkolyckor, som sker på fastighetens gård. Värre fall, som lyckligtvis är ovanliga, är skador som orsakas av snö som rasar ned från taket.

Försäkringen ersätter förlorade hyresintäkter när till exempel verksamheten i en affärslokal, som bostadsaktiebolaget äger, måste avbrytas på grund av en läckageskada i bygganden, och man därför inte kan inkassera hyra för affärslokalen.

Avbrottsförsäkringen för hyresinkomster ersätter inte hyresvederlag från bostadsaktiebostäder, endast hyresinkomster från bostäder som fastigheten äger.

Priset på fastighetsförsäkringen påverkas av byggnadens ålder, storlek och material, till exempel huruvida det är fråga om en stenbyggnad eller en byggnad av blandade material. Premien påverkas även av den valda skyddsnivån, det vill säga ersättningsomfattningen och eventuell rörrenovering som gjorts i byggnaden.
Det lönar sig att tala om för oss när rören förnyas, så att vi kan sänka premien till att motsvara den minskade risken för läckageskador.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna