Arbetsolycksfall och yrkessjukdom

LähiTapiola

Följ dessa anvisningar om du drabbats av ett olycksfall i arbetet, på resa mellan arbetsplatsen och hemmet eller om det finns misstanke om yrkessjukdom. Följ dessa anvisningar även om du är försäkrad med en fritidsolycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat (fritidsgruppförsäkring).

ANVISNINGAR FÖR ARBETSTAGAREN

 1. Om din skada kräver vård kan du besöka en läkare hos din egen företagshälsovård eller hos LokalTapiolas samarbetspartners Mehiläinen eller Pihlajalinna. Vid brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkare.
 2. I samband med besöket meddelar du vårdinrättningen om arbetsgivarens namn och försäkringsbolag.
 3. Anmäl genast skadan till din arbetsgivare. Du får till din telefon ett försäkringsintyg med uppgifter om din försäkring. Du kan behöva intyget på vårdinrättningen.
 4. Vid frågor kan du ringa oss på numret 09 453 3666, mån- fre kl. 8-16.

ANVISNINGAR FÖR ARBETSGIVAREN ELLER FÖRETAGAREN

 1. Anmäl en skada som drabbat arbetstagare eller dig som företagare genom att fylla i
  Öppna formuläret

 2. Om arbetstagarens skadan orsakar en sjukledighet som är över tre dagar, fyll även

  Öppna formuläret

 3. Tilläggsinformation och hjälp i ärenden som gäller arbetsolycksfallsersättningar kan fås per tel. 09 453 3666 vardagar kl. 8−16 eller per e-post tyotapaturmakorvaukset@lahitapiola.fi. E-posten är okrypterad. Meddelandet kan skickas krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi.

Tilläggsinformation om ersättningshandläggningen

Skadeanmälan

Anmäl genast till arbetsgivaren om du drabbats av ett arbetsolycksfall eller misstänker att du insjuknat i en yrkessjukdom. Berätta hur skadefallet inträffade och vilken skada du fick.
Arbetsgivaren anmäler skadan till LokalTapiola senast inom 10 vardagar efter att arbetstagaren gjort sin anmälan. En företagare ska anmäla en skada inom 30 dagar efter att skadan inträffade.
Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas även till polisen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett allvarligt olycksfall är t.ex. ett olycksfall

Handläggningsprocessen

Vi börjar handlägga skadefallet senast inom sju vardagar från att skadeanmälan anlänt. Den skadade informeras om att handläggningen börjat per textmeddelande eller brev. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsinformation. Läkarutlåtandena som behövs för handläggningen får vi direkt från vårdinrättningen. Löneuppgifter behövs om skadan orsakat sjukledighet under minst tre på varandra följande dagar med undantag av skadedagen.

Om du själv betalat sjukvårdskostnader orsakade av skadan, spara originalkvitton och verifikat över kostnaderna. Du kan söka ersättning för kostnaderna inom ett år efter datumet kostnaderna uppstod.

Ersättningsbeslutet meddelas senast inom 30 dagar efter att vi mottagit tillräckliga utredningar och handlingar för att fatta ett beslut i ärendet.

Om läkaren rekommenderar magnetundersökning, fysioterapi, operation eller motsvarande vård behöver du en betalningsförbindelse från LokalTapiola. För att ärendet ska kunna handläggas måste läkaren skicka oss ett läkarutlåtande. Vi meddelar dig vårt beslut med ett textmeddelande eller ett skriftligt beslut.

Ersättningar som betalas med stöd av försäkringen

Ersättningar som betalas med stöd av försäkringen fastställs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Vårdkostnader i samband med arbetsolycksfall ersätts enligt samma grunder oberoende av om vården getts på en privat eller offentlig vårdinrättning. Målet är att den skadade får vård snabbt och kan snarast möjligt återgå till arbetet.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter eventuell yrkesinriktad rehabilitering. Du kan läsa mer om rehabilitering här.

Yrkesinriktad rehabilitering

Avsikten med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra återgång till tidigare arbete eller övergång till nya uppgifter. Rehabiliteringen är alltid individuell och innehåller olika alternativ från arbetsprövning till omskolning.

Du kan läsa mer om rehabilitering här.

Medicinkostnader

LokalTapiola har avtalat med apoteken om en verksamhetsmodell enligt vilken en betalningsförbindelse för mediciner skickas till den skadade per textmeddelande.
Genom att visa textmeddelandet på apoteket behöver du inte betala för mediciner och förbrukningsartiklar som hänför sig till arbetsolycksfallet eller yrkessjukdomen. Textmeddelandet gäller medicinvård genast efter olycksfallet. Betalningsförbindelsens giltighetstid står i textmeddelandet. På grund av sekretessen anges inte namnen på medicinerna.

Du kan även betala medicinerna själv och söka ersättning från LokalTapiola inom ett år efter att kostnaderna uppstod.

Sökande av ändring i ersättningsbeslut

Kontakta först personen som handlagt ditt ärende, om du är missnöjd med ersättningsbeslutet eller vill ha ytterligare information om grunderna och andra faktorer som påverkat ärendet. Vi korrigerar beslutet om det visar sig vara felaktigt.

Om vi inte kan korrigera beslutet kan du anföra besvär hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärstiden är 30 dagar från det att du fick meddelande om beslutet. Besvären skickas till LokalTapiola som vidarebefordrar dem till besvärsnämnden.

Beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelat kan överklagas hos försäkringsdomstolen och besvärstillstånd över försäkringsdomstolens beslut kan ansökas om hos högsta domstolen.

Sökande av ändring kostar inget.