Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Information gällande hållbarhet för Yhteiskunta­kiinteistöt Suomi II Ky

Datum för publicering: 21.9.2023
Identifieringskod för juridiska personer: -

Sammanfattning

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade egenskaper, som är fastigheternas energieffektivitet och koldioxidneutralitet, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om den realiseras, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringar, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fondens mål är inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Fonden har inte förbundit sig till ett minimibelopp investeringar enligt EU:s klassifikationssystem och enligt nuvarande uppfattning uppfyller fondens investeringsobjekt för närvarande inte kraven som ställts för verksamheter enligt klassifikationssystemet. Fonden kan ändå, enligt andra investeringsmässiga kriterier, investera i hållbara investeringar enligt EU:s klassifikationssystem. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fonden kan utifrån andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter som hänför sig till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassifikationssystem men har inte förbundit sig till att göra ifrågavarande investeringar.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Den internationella hållbarhetsjämförelsen med andra investerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr den kontinuerliga utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om följande saker:

 • fördelningen av energiklasser

 • verklig totalförbrukning av energi

 • specifik energiförbrukning

 • totala koldioxidutsläpp orsakade av energianvändning

 • mängd eller andel av köpt och producerad förnybar energi

 • vidtagna energisparåtgärder

 • antal miljöcertifierade objekt

 • CO2-utsläpp orsakade av byggandet när det gäller objekt som byggs

I mätandet av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst uppgifter om investeringsobjektens verksamhet som samlas i bland annat energiuppföljningssystemet.

Vi använder i första hand uppgifter som investeringsobjekten ger om sin verksamhet, varvid uppgifterna är fakultativa för de investeringsobjekt om vilka uppgifterna inte ännu finns att tillgå, till exempel vad gäller automatisk läsning av energiförbrukning.

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inget hållbart investeringsmål

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar.

Finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade egenskaper som är fastigheternas energieffektivitet och koldioxidneutralitet.

Investeringsstrategi

Fonden investerar främst i fastighetsvärdepapper såsom bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och kommanditbolag.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om den realiseras, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringar, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När Fonden skaffar nya objekt, bedömer den objektens anpassningsbarhet och utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Investeringarnas andel

Fondens mål är inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Fonden har inte förbundit sig till ett minimibelopp investeringar enligt EU:s klassifikationssystem och enligt nuvarande uppfattning uppfyller fondens investeringsobjekt för närvarande inte kraven som ställts för verksamheter enligt klassifikationssystemet. Fonden kan ändå, enligt andra investeringsmässiga kriterier, investera i hållbara investeringar enligt EU:s klassifikationssystem. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fonden kan utifrån andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter som hänför sig till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassifikationssystem men har inte förbundit sig till att göra ifrågavarande investeringar.

#1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar de investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Övrig omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och vilka inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper ingår:

underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.
underklass #1B Övriga miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar vilka motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.
Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 90 %. Andelen övriga investeringar är 10 %.

Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Den internationella hållbarhetsjämförelsen med andra investerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr den kontinuerliga utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Metoder

Fonden rapporterar årligen om följande saker:

 • fördelningen av energiklasser

 • verklig totalförbrukning av energi

 • specifik energiförbrukning

 • totala koldioxidutsläpp orsakade av energianvändning

 • mängd eller andel av köpt och producerad förnybar energi

 • vidtagna energisparåtgärder

 • antal miljöcertifierade objekt

 • CO2-utsläpp orsakade av byggandet när det gäller objekt som byggs

Datakällor och behandling av uppgifter

I mätandet av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst uppgifter om investeringsobjektens verksamhet som samlas i bland annat energiuppföljningssystemet. En del av uppgifterna, till exempel miljöcertifieringar och energicertifikat, grundar sig på belägg från tredje parter. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vi använder även vår partner inom fastighetsförvaltning för att samla uppgifter. GRESB-bedömningen grundar sig på en bedömning gjord av en tredje part.

Vi strävar efter att säkerställa att data håller hög kvalitet genom att enligt behov använda offentliga databaser samt genom att jämföra uppgifter om investeringsobjektens verksamhet med objektens historiska uppgifter, medelvärden och kontrollgrupper. Vi kan till exempel använda jämförelsedata som finns i energicertifikatsregistret och Motivas statistik om specifik energiförbrukning.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand uppgifter som investeringsobjekten ger om sin verksamhet, varvid uppgifterna är fakultativa för de investeringsobjekt om vilka uppgifterna inte ännu finns att tillgå, till exempel vad gäller automatisk läsning av energiförbrukning. Vi kan dock bedöma egenskaperna utifrån offentlig statistik men statistiken används inte för att mäta egenskaperna.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår partner inom förvaltning som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om den realiseras, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringar, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När Fonden skaffar nya objekt, bedömer den objektens anpassningsbarhet och utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen är enligt fondens stadgar.

Policyn för påverkan

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet. Fonden kan påverka objekten den äger direkt genom att besluta om till exempel energieffektiveringsåtgärder och hur de ska vidtas. Om eventuella brister i anknytning till hållbarhet upptäcks, kan fonden verka direkt för att avhjälpa dem eller förbättra situationen.

Namngivet referensvärde

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.