Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta ottaa huomioon ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden lisäksi sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö, sen arvoketju sekä elinkaari huomioidaan kokonaisuutena sekä kiinteistöinvestoinneissa, että päivittäisessä toiminnassa ja käytössä.

Vastuullisuus LähiTapiolan kiinteistöliiketoiminnassa

Huolehdimme sijoittaja-asiakkaidemme kiinteistövarallisuudesta sekä hallinnoimme LähiTapiola-ryhmän ja kiinteistörahastojen omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistösijoittaminen, kiinteistöjen rakennuttaminen sekä niiden ylläpitäminen ja vuokraaminen ovat toimintamme ytimessä.

Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuskatsaus 2023

Tutustu Kiinteistövarainhoidon vastuullisuustyöhön ja sen tuloksiin vuoden 2023 osalta.

Vastuullisuuskatsaus 2023 (pdf)

Vastuullisuustyötämme ohjaavat viitekehykset

Alla on listattuna vastuullisuustyötämme ohjaavat sitoumukset ja periaatteet, jotka osaltaan asettavat tavoitteita toiminnallemme ja auttavat kehittämään sitä.

Olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment) vuonna 2010 ja raportoineet niiden mukaisesti vuodesta 2011 lähtien. Nämä toimintaamme ohjaavat ulkoiset periaatteet huomioivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kestävyystekijät (ESG). Vuodesta 2023 lähtien raportointimme tapahtuu osana Varainhoitokonsernin PRI-raportointia. Tutustu vuoden 2020 raporttiin (pdf)

Olemme vahvistaneet oman vastuullisen sijoittamisen politiikan vuonna 2018 ja päivittäneet sitä vuonna 2023 kestävän kiinteistösijoitustoiminnan periaatteiksi. Nämä sisäiset periaatteet ohjaavat kiinteistösijoittamistamme- ja johtamistamme huomioiden ESG-kestävyystekijät sijoituspäätöksissämme. Tutustu Kestävän kiinteistösijoitustoiminnan periaatteisiimme (pdf)

Olemme vuodesta 2018 lähtien osallistuneet kansainvälisesti tunnettuun vastuullisuusarviointiin (GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark), joka mittaa ja vertaa monipuolisesti kiinteistöalan toimijoiden vastuullisuutta ja tekee siitä läpinäkyvämpää. GRESB-arviointi toimii työkaluna vastuullisuustyöllemme ja auttaa kehittämään liiketoimintamme avoimuutta ja vertailtavuutta aktiivisesti. GRESB-arvioinnin avulla pystymme myös arvioimaan tekemämme vastuullisuustyön toteutumista. Tutustu vuoden 2022 tulokseemme (pdf)

Kehitämme kiinteistökantamme energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä jatkuvasti. Olemme sitoutuneet kiinteistöalan toimijoiden energiatehokkuussopimuksen mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sopimuskaudella 2017-2025. Olemme olleet mukana kyseisessä energiatehokkuussopimuksessa sen ensimmäisestä, vuoden 1999 sopimuskaudesta lähtien.

Allekirjoitimme vuoden 2021 lopussa kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, jonka myötä olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden kiinteistöjen energiankäytön osalta vuoteen 2025 mennessä ja rakentamisen päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi olemme laatineet vuonna 2022 hiilineutraaliustiekartan. Tutustu hiilineutraaliustiekarttaamme (pdf)

Olemme kuuden muun ammattimaisen kiinteistöomistajatahon sekä Kiinteistöomistajat ja Rakennuttajat Rakli Oy:n kanssa mukana vuokra-asumiseen keskittyvässä Green homes -vastuullisuustoiminnassa. Kaikki mukana olevat toimijat ovat sitoutuneet vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen sekä kiinteistöjen käytönaikaisen energian päästöttömyyteen vuoteen 2030 mennessä.

Toiminnan tavoitteena on asukkaan ja vuokranantajan välisellä yhteistyöllä siirtyä kohti ilmastokestävämpää asumista. Tämä toteutetaan lisäämällä vuokra-asukkaiden tietoisuutta energiankulutuksesta ja päästöistä sekä opastamalla heitä arjen ilmastotekoihin ja kestävämpään asumistapaan mm. tarjoamalla jatkossa vuosittain tietoa kiinteistöjemme sähkönkulutuksesta, CO2-päästöistä, vedenkulutuksesta sekä kierrätysasteesta.

Vastuullisuus on välittämistä

Yhteiskuntavastuumme perustana ovat toimintamme oleelliset vaikutukset alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiimme. Vastuullisuus onkin meille pohjimmiltaan välittämistä – ihmisten ja yhteisöjen turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja menestymisestä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen, panostamme työyhteisöömme, vähennämme ympäristö- ja ilmastovaikutuksiamme, hallinnoimme riskejä ja kannamme taloudellisen vastuumme.

Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja ohjaamme vuorovaikutustamme sidosryhmäpolitiikkamme mukaisesti ja tavoitteenamme on luoda avoin ja luottamuksellinen suhde yhtiömme ja sidosryhmiemme välillä. Näin toiminnan kehittäminen mahdollistuu puolin ja toisin aikaan saaden parhaimman mahdollisen lopputuloksen osapuolten välillä.

Olemme mukana Green Building Council Finland (FIGBC) –rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden yhteistyöjärjestössä sekä Ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien Rakli ry:ssä. FIGBC:n jäsenenä edistämme rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehitysten käytäntöjä. Raklin jäsenenä osallistumme puolestamme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta.

Noudatamme palveluidemme hankinnassa LähiTapiolan liiketoimintaperiaatteita ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hankintaohjetta. Edellytämme kumppaneiltamme voimassa olevien lakien, säännösten sekä kansainvälisten sitoumusten noudattamista. Kumppaneillamme on liiketoiminnassaan velvollisuus torjua harmaata taloutta sekä ehkäistä pimeän työvoiman käyttöä. Kumppanimme vastaavat omien alihankkijoidensa toiminnasta ja sitoutumisesta edellytettyihini velvollisuuksiin.

Edellytämme tilaajana, että kumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan henkilöstöstään ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti, yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen kuten me teemme LähiTapiolassa.

Eettisiin ohjeisiin, vastuullisuusperiaatteisiin ja vaatimuksiin sitoutuminen on edellytys kumppanisopimussuhteen alkamiselle. Seuraamme eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten täyttymistä myös sopimussuhteen aikana. Palveluntuottajakumppanimme eivät voi ostaa palveluita tai tehdä hankintoja toimijoilta, joiden eettisyyttä ei voida varmistaa. Tästä syystä heidän edellytetään kuuluvan Luotettava Kumppani -palveluun. Hankintaketjumme eheys on säilyttävä läpi koko ketjun.

Teemme pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä kiinteistöjemme ylläpidon laadun takaamiseksi. Jokaiselle hallinnoimallemme kiinteistölle on laadittu pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaisesti tehdään vuosittaisia ylläpito- ja korjaushankkeita. Tämän lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuutta ja olosuhteita kehitetään kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten tavoitteiden mukaisesti ja hiilipäästöjä vähennetään tuottamalla ja ostamalla uusiutuvaa energiaa.

Hyvin konkreettinen tapa todentaa kiinteistöjen vastuullisuus ja laadukkuus ovat erilaiset ympäristösertifikaatit ja –luokitukset. Hallinnoimistamme kiinteistöistä 14 on LEED-ympäristöluokitus (Leadership in Energy and Environment Design) ja 17 asuinkiinteistöistämme on BREEAM-ympäristöluokitus, joita aiotaan hakea lisää 34 asuinkiinteistölle tämän ja ensi vuoden aikana.

Raportit

Avoimen ja vastuullisen liiketoimintamme perustana on kattava ja laadukas raportointi. Kaikilla sidosryhmillämme tulee olla mahdollisuus tarkastella toimintaamme vastuullisuusraporttiemme kautta.

Vuodesta 2023 lähtien PRI-raportointimme tapahtuu osana Varainhoitokonsernin raportointia.

PRI Public RI Report 2021, vastaukset PRI:lle (pdf)

PRI Assessment Report 2021, PRI:n arviointiraportti (pdf)

Raportti 2020 (pdf)