Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Käyttöehdot

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Internet-sivut

LähiTapiolan avointen internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin tulee tutustua huolellisesti ennen sivujen käyttämistä. Käymällä näillä sivuilla sivujen käyttäjä hyväksyy ehdot.

Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.

Nämä internet-sivut julkaisee ja sivuilla käytettäviä palveluja tarjoaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvat yritykset (jäljempänä LähiTapiola). Sivuilla voidaan tarjota myös kolmansien osapuolten palveluja.

Näiden internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle tai kolmannelle osapuolelle.

Tietojen tallentaminen ja tulostaminen on sallittua ainoastaan henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman LähiTapiolan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Näillä internet-sivuilla annetaan yleistä tietoa LähiTapiolasta ja tarjottavista palveluista sekä tuotteista. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Sivuilla esitettyä tietoa ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivujen tarkoituksena ei ole antaa sijoitusneuvontaa.

LähiTapiola ei vastaa sivuilla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina asiakas.

Sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskimet ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä LähiTapiola vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä.

Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin LähiTapiolan palveluihin. LähiTapiola ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta tai tietojen oikeellisuudesta.

LähiTapiola ei vastaa sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.
LähiTapiola ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Sivujen käyttäjä vastaa näiden internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä tekemistään toimeksiannoista.

Nämä internet-sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä estää pääsy sivuille tai lakkauttaa ne tilapäisesti taikka pysyvästi.

Näiden internet-sivujen käyttöön sekä LähiTapiolan sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Digitaaliset palvelut

Käyttöehdot 13.12.2021 alkaen

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan asiointiin LähiTapiola-ryhmän digitaalisissa palveluissa (jäljempänä ”Digitaaliset palvelut”) ja verkkopalveluissa (jäljempänä ”Verkkopalvelut”).

Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä LähiTapiola-ryhmän tarjoamia palvelualustoja, kuten osto- ja korvaussovelluksia, mobiilipalvelua, sähköisen allekirjoituksen palvelua, chat-viestintää ja puhelinpalvelua.

Verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä LähiTapiola-ryhmän tarjoamia tunnistautumista edellyttäviä sähköisiä palveluita, kuten henkilö- tai yritysasiakkaan verkkopalvelu ja mobiilisovellukset.

Digitaalisista palveluista ja Verkkopalveluista käytetään yhdessä määritelmää Palvelut.
Jos Palvelussa on omat erilliset ehtonsa, Palveluun sovelletaan ensisijaisesti omia erillisiä ehtojaan ja toissijaisesti näitä Käyttöehtoja.

Palvelujen käyttäjästä käytetään määritelmää Asiakas.

Palvelut ovat suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla ja/tai Asiakkaille, joiden kotipaikka on Suomessa, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.

Palvelut järjestää ja tarjoaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvat yritykset (jäljempänä ”LähiTapiola”).

Palveluissa tai niiden kautta voidaan tarjota ja välittää myös kolmansien osapuolten palveluja.

Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta.

LähiTapiola ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. LähiTapiola ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä.

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palvelujen käyttämistä. Palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palvelujen käyttö ei ole sallittua, jos Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja.

Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja/tai Verkkopalvelua erikseen koskevat käyttö- tai sopimusehdot kirjautuessaan ensimmäisen kerran Verkkopalveluun. Verkkopalvelua voi käyttää täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö Verkkopalvelusta riippuen joko yksityishenkilönä tai yhteisön puolesta.

Palvelujen välityksellä Asiakas voi hoitaa LähiTapiolan palveluvalikoimaan kuuluvia asioita, kuten vakuutus-, säästö- ja sijoitusasioita. Palvelut sisältävät sähköisiä asiointi- ja muita palveluja, kuten vakuutuksen osto ja korvauksen haku.

Palvelujen käyttäminen voi edellyttää erillistä sopimusta.

Eri laitteilla ja eri Palveluja käytettäessä Palvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota toisistaan. Palvelut saattavat poiketa palveluvalikoimaltaan ja ominaisuuksiltaan myös muissa LähiTapiolan palvelukanavissa tarjolla olevista palveluista ja tuotteista.

LähiTapiolalla on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, Palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä Palvelujen käytön edellytyksenä oleviin teknisiin tai muihin vaatimuksiin muutoksia.

6.1 Tunnistautuminen Verkkopalveluun

Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista. LähiTapiola tunnistaa Asiakkaan hyväksymillään pankki- tai muilla tunnisteilla. Verkkopalveluun voi olla mahdollista kirjautua myöhemmin vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi Asiakkaan luomalla pin-koodilla tai käyttöönottamalla kasvontunnistuksella.

Asiakkaan tunnistaminen yllä kerrotulla tavalla vastaa hänen henkilöllisyytensä todentamista viranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta.

Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka on tehty Verkkopalvelussa tunnistautuneena, mukaan lukien Asiakkaan puolesta toimineen tahon toimet.

Asiakas vastaa tunnistautumistietojen säilyttämisestä erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu sivullisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa LähiTapiolalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön. Jos tunnisteita on käytetty Verkkopalvelussa oikeudettomasti tai Asiakkaalla on syytä olettaa niiden joutuneen sivullisen haltuun, on tästä ilmoitettava heti myös LähiTapiolalle.

Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa LähiTapiolalle aiheutuneesta vahingosta.

6.2 Valtuudet

Asiakas voi hoitaa Palvelujen välityksellä LähiTapiolan palveluvalikoimaan kuuluvia asioita myös toisen henkilön tai yrityksen puolesta, jos toinen henkilö tai yritys on antanut tähän nimenomaisen valtakirjan. LähiTapiola määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, voidaanko Palvelua käyttää valtakirjan nojalla, ja mitä toimenpiteitä Asiakas voi tehdä Palvelussa valtakirjan nojalla toisen puolesta. Asiakkaan käyttämiin soveltuviin Palveluihin aktivoidaan tiedot niistä valtuuttajista, joiden osalta LähiTapiolalle on toimitettu kirjallinen valtakirja.

Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä LähiTapiolalle.

Valtuutetun menettely samaistetaan valtuuttajan menettelyyn, ja valtuuttaja vastaa kaikista toimista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty valtuutuksen nojalla niin kauan kuin valtuutusta ei ole asianmukaisesti lakkautettu.

6.3 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on Palvelujen käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa niiden turvallisuudesta, toimivuudesta sekä yhteensopivuudesta Palveluihin samoin kuin ylläpito-, käyttö- ja tietoliikennekustannuksista. LähiTapiola ei takaa, että Palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Osapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä. LähiTapiola ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. LähiTapiola ei myöskään vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu toteutuneista tietoturvariskeistä.

LähiTapiola on oikeus muuttaa Palvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia tai muuta Palvelujen toimintaa.

6.4 Palvelusta kieltäytyminen ja Palvelun keskeyttäminen

LähiTapiolalla on oikeus kieltäytyä Palvelun tarjoamisesta tai keskeyttää Palvelun tarjoaminen taikka jättää Asiakkaan toimeksianto, hakemus tai muu viesti käsittelemättä, jos

 • Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai Palvelun turvallisuuden taikka tietoturvallisuuden varmistaminen muutoin vaatii sitä

 • on syytä epäillä, että Palvelua käytetään tavalla, josta voi seurata vahinkoa osapuolille taikka sivulliselle

 • Asiakas ei noudata näitä ehtoja

 • Asiakas on ilmoittanut, että tunnisteita on käytetty Palvelussa oikeudettomasti tai että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun taikka on muutoin syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattomasti tai väärin

 • toinen henkilö tai yritys on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen

 • se katsotaan tarpeelliseksi liiketaloudellisista syistä tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka muusta LähiTapiolasta riippumattomasta tai vakavasta syystä

 • on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai

 • lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

LähiTapiolalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huollon, päivitysten, ylläpidon, häiriöiden ja muiden vastaavien syiden vuoksi.

LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu Palvelusta kieltäytymisestä tai Palvelun keskeyttämisestä.

6.5 Palvelujen käyttöajat

Palvelut ovat käytettävissä palvelukohtaisten palveluaikojen mukaisesti, pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset.

LähiTapiola ei takaa, että Palvelut ovat Asiakkaan käytössä keskeytyksittä eikä vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu mahdollisesta käyttökatkoksesta tai keskeytyksestä.

Asiakkaan pyytämien toimien toteuttamiseen LähiTapiola varaa kohtuullisen ajan ottaen huomioon mitä kyseisen sopimuksen tai Palvelun ehdoissa mahdollisesti määrätään.

LähiTapiola ei takaa sitä, että toimeksiannot, hakemukset tai muut viestit käsitellään Asiakkaan viestissään määrittelemällä tavalla ja ajassa, eikä vastaa Asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

6.6 LähiTapiolan vastuunrajoitukset

Palveluissa esitettyä tietoa ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin Palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Palvelujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta LähiTapiola ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä vahingoista.

Tehdessään uusia sopimuksia Palvelujen avulla Asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelu- tai tuotekohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota LähiTapiola pitää Asiakkaan saatavilla Verkkopalvelussa tai verkkosivuillaan. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos nämä Käyttöehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.

Asiakkaan ei koskaan tule tehdä asunnon vuokrasopimusta perustuen ainoastaan Palvelussa esitettyyn aineistoon, hankkimatta itse tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja ja tarkastamatta ennen vuokrasopimuksen tekemistä vuokranantajan edustajalta Palvelussa esitetyn aineiston paikkansapitävyyttä.

Sen lisäksi mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty LähiTapiola vastuun rajoittamisesta:

 • LähiTapiola ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta

 • LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, LähiTapiolasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä tai sähkönsaannissa tai työtaistelutoimenpide

 • LähiTapiola ei vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, eikä Palvelujen tietosisällön oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneesta vahingosta

 • LähiTapiola ei vastaa Palvelujen toimivuudesta eikä vahingosta, joka aiheutuu Palvelusta kieltäytymisestä, Palvelun keskeyttämisestä tai käyttökatkoksesta taikka siitä, ettei Palvelun käyttö onnistu Asiakkaan laitteella

 • LähiTapiola ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. LähiTapiola ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä

6.7 Asiakkaan vastuu ja toimeksiannot

Asiakas vastaa Palvelujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. LähiTapiolalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja, ja toimet voidaan toteuttaa annettujen tietojen perusteella. LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu siitä, että annetuissa tiedoissa on virheitä tai puutteita.

Asiakas vastaa Palvelujen kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut LähiTapiolalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

Asiakkaan Palvelujen avulla tekemät oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

6.8 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan pitää tehdä mahdolliset Palvelua tai toimeksiannon suorittamista koskevat huomautukset LähiTapiolalle viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tämän ajan kuluessa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

Sähköpostit kulkevat LähiTapiolan ja Asiakkaan välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde LähiTapiolan kanssa. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään Palveluita.

Jos Asiakas haluaa lähettää LähiTapiolalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, LähiTapiola suosittelee viestin lähettämistä Verkkopalvelun kautta, muussa suojatussa yhteydessä tai postitse.

Asiakas on velvollinen seuraamaan LähiTapiolan Palveluihin lähettämiä ja Palveluihin liittyviä muilla tavoin, kuten postitse, tekstiviestitse tai sähköpostilla, lähetettyjä viestejä ja ilmoituksia. Palveluun lähetetystä viestistä voidaan lähettää Asiakkaalle erillinen heräte sähköpostilla tai tekstiviestillä.

LähiTapiolan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun se on toimitettu Asiakkaalle.

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, Palveluja koskevia erityisiä ehtoja ja mahdollisten maksullisten Palvelujen hinnoittelua.

Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaalle Verkkopalvelussa tai LähiTapiolan verkkosivuilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen LähiTapiolan ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Asiakkaalle Verkkopalveluun tai Asiakkaan saataville verkkosivuille.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehtojen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainitulla tavalla ja Asiakas käyttää Palveluita muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, hänen tulee hänen lopettaa Palvelujen käyttäminen.

Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa käyttöönotettuihin Palveluihin.

LähiTapiola huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta ja käsittelee henkilötietoja voimassa olevien säädösten sekä hyvän tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelytavan mukaisesti ja LähiTapiolan tietosuojaselosteissa sekä verkkosivuilla kerrotuin tavoin.
LähiTapiola voi tallentaa Asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoja ja verkkoasiointia koskevia tietoja sekä toimeksiantoja, viestejä ja puheluita. Tietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen hoitamista varten, asioinnin todentamiseksi, Palvelujen kehittämiseksi ja markkinointiin.

LähiTapiola kerää, käsittelee ja analysoi Palvelujen käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Asiakkaan on suositeltavaa tutustua henkilötietojen tarkempaan käsittelyyn LähiTapiolan tietosuojaselosteista ja verkkosivujen tietosuojaosiosta . Tietosuojaselosteita saa myös pyydettäessä postitse tai sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja(a)lahitapiola.fi. Lisätietoja evästeistä on saatavilla niin ikään LähiTapiolan verkkosivuilta.

10.1 Immateriaalioikeudet

Palvelujen, niiden sisältö ja ulkoasu mukaan lukien, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle tai kolmannelle osapuolelle.
Asiakas saa tallentaa ja tulostaa Palvelujen sisältämää aineistoa ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman LähiTapiolan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

10.2 Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluva velvoite on jäänyt täyttämättä ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan epätavallista ja ennalta-arvaamatonta syytä, johon sopijapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. LähiTapiola ei vastaa myöskään vahingosta, jos näihin Käyttöehtoihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä LähiTapiolan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. LähiTapiola voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

10.3 Asiakaspalvelu ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Palveluihin ja näihin Käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä LähiTapiolan asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa Palveluita tai näitä Käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Palveluita koskevissa asioissa erimielisyyden voi saattaa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) käsiteltäväksi.

Vakuutuksenantajien toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi).

10.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka, vakituinen asuinpaikka tai toimipaikka. Jollei Asiakkaalla ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Yritysten verkkopalvelu

Käyttöehdot 12.12.2023 alkaen

LähiTapiolan verkkopalvelu yrityksille on sähköisten palvelujen kokonaisuus. Tähän voi sisältyä sellaisia LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yritysten ja kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, joiden käyttäminen on mahdollista tämän sopimuksen perusteella.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat tarjolla suomeksi ja merkittävä osa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

Verkkopalvelun järjestää ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvat yritykset.

Ylläpitäjää ja palveluntarjoajia kutsutaan jäljempänä nimellä LähiTapiola.

Sopimuksen verkkopalvelusta LähiTapiolan kanssa voi tehdä yritys tai yhteisö (Asiakas), jolla on voimassa oleva sopimussuhde LähiTapiolan kanssa tai Asiakas, jolle LähiTapiola on antanut erityisestä syystä käyttöoikeuden palveluun.

Jos Asiakas toimii LähiTapiolan toisen yritysasiakkaan valtuutettuna, on ainakin valtuutuksenantajalla oltava yllä mainitun mukainen sopimus.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan tämän sopimuksen mukaisissa verkkopalveluissa Asiakkaan ja LähiTapiolan välillä. Asiakas sitoutuu näihin sopimusehtoihin hyväksyessään tämän sopimuksen toiminimen kirjoittamiseen oikeutettujen tai asianmukaisesti valtuutettujen henkilöiden allekirjoituksin tai näiden henkilöiden sähköisin tunnistein.

Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavissa verkkopalvelussa.

Verkkopalveluun sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja ja toissijaisesti Digitaalisten palvelujen käyttöehtoja.

Verkkopalvelussa tarjottaviin ja käytettäviin sopimuksiin ja palveluihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisten sopimusten ja palvelujen ehtoja ja toissijaisesti näitä sopimusehtoja.

Verkkopalvelu voi sisältää sähköisiä asiointi- ja muita palveluja, kuten sähköinen korvauksen haku, raportointi, riskienhallinnan sisältö ja chat.

Eri laitteilla käytettäväksi tarjottavat palvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota sekä toisistaan että muilla tavoin tarjottavista palveluista.

LähiTapiolalla on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen ja sisältöön muutoksia.

Verkkopalvelussa tai sen kautta voidaan tarjota ja välittää myös kolmansien osapuolten palveluja.

Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. LähiTapiola ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. LähiTapiola ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä.

Tämän verkkopalvelusopimuksen Asiakkaan puolesta kohdassa 3. mainitulla tavalla ensimmäisenä allekirjoituksin tai sähköisin tunnistein hyväksyneestä henkilöstä tulee automaattisesti tässä sopimuksessa tarkoitettu pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä tarkoitetaan verkkopalvelun käyttäjää, jolla on laajimmat käyttöoikeudet verkkopalveluun ja käyttäjähallintaan.

Asiakas hyväksyy, että verkkopalvelussa pääkäyttäjällä on oikeus nimetä ja poistaa verkkopalvelun käyttäjiä. Asiakas hyväksyy sen, että pääkäyttäjällä ja tämän nimeämillä käyttäjillä on oikeus tehdä Asiakasta sitovia oikeustoimia. Asiakas hyväksyy, että pääkäyttäjä voi tehdä ja muokata Asiakkaan puolesta Asiakasta sitovia valtuutuksia Asiakkaan vakuutus- ja korvausasioiden hoitamiseksi.

Pääkäyttäjän vastuulla on huolehtia, että Asiakkaan puolesta verkkopalvelussa toimivien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla.

Asiakas voi sopimuksen voimassaoloaikana vaihtaa pääkäyttäjää. Kohdassa 3. mainittujen Asiakasta edustavien henkilöiden tulee ilmoittaa LähiTapiolalle pääkäyttäjän vaihdoksesta tai pääkäyttäjä voi tehdä itse vaihdoksen verkkopalvelun käyttäjähallinnassa.

Pääkäyttäjän tai muun Asiakkaan valtuuttaman on tunnistettava luotettavalla tavalla kaikki käyttäjät ennen kuin näillä on mahdollista käyttää verkkopalvelua.

Verkkopalvelun käyttämistä varten Asiakkaan valtuuttamalla pääkäyttäjällä ja tämän nimeämillä muilla käyttäjillä tulee olla LähiTapiolan hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet. Tunnisteiden käyttö vastaa Asiakkaan lukuun toimivan henkilön tunnistamista viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.

LähiTapiola tunnistaa verkkopalvelussa pääkäyttäjän ja tämän nimeämät käyttäjät tässä kohdassa tarkoitetuilla tunnisteilla.

Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelussa käytettävät tunnisteet eivät joudu sivullisen haltuun. Jos tunnisteita on käytetty verkkopalvelussa oikeudettomasti tai Asiakkaalla on syytä olettaa niiden joutuneen sivullisen haltuun, on tästä ilmoitettava heti myös LähiTapiolalle.

Asiakas hyväksyy sen, että käyttäjän tunnistautumistietoja käyttävällä henkilöllä on käyttöoikeus verkkopalveluun ja oikeus tehdä Asiakasta sitovia oikeustoimia LähiTapiolan kanssa.

Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka on tehty käyttäjän tunnistautumistietoja käyttäen niin kauan kuin Asiakas ei ole itse sulkenut käyttöoikeutta tai asianmukaisesti pyytänyt käyttöoikeuden sulkemista tai sitä ei ole muuten LähiTapiolan toimesta suljettu.

Asiakas voi toimia LähiTapiolan toisen asiakkaan valtuutettuna hoitaen tämän sopimuksia Asiakkaan omassa verkkopalvelussa. LähiTapiola avaa Asiakkaalle käyttöoikeuden toisen yritysasiakkaan tietoihin valtuutuksen mukaisessa laajuudessa. Valtuutuksen antaja vastaa kaikista toimista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty valtuutuksen nojalla niin kauan kuin valtuutusta ei ole asianmukaisesti lakkautettu.

Sähköpostit kulkevat LähiTapiolan ja Asiakkaan sekä verkkopalvelun käyttäjien välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde LähiTapiolan kanssa. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään verkkopalvelua.

Jos Asiakas haluaa lähettää LähiTapiolalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, LähiTapiola suosittelee viestin lähettämistä verkkopalvelun kautta, muussa suojatussa yhteydessä tai postitse.

Asiakas on velvollinen aktiivisesti seuraamaan LähiTapiolan verkkopalveluun lähettämiä viestejä ja ilmoituksia. Verkkopalveluun lähetetystä viestistä tai ilmoituksesta voidaan lähettää Asiakkaalle tai verkkopalvelun käyttäjälle erillinen heräte sähköpostilla tai tekstiviestillä.

LähiTapiolan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Asiakkaan verkkopalveluun.

Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. LähiTapiolalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut LähiTapiolalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

LähiTapiola huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta ja käsittelee henkilötietoja voimassa olevien säädösten sekä hyvän tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelytavan mukaisesti ja LähiTapiolan tietosuojaselosteissa sekä verkkosivuilla kerrotuin tavoin.

LähiTapiola voi tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoja ja verkkoasiointia koskevia tietoja sekä toimeksiantoja, viestejä ja puheluita. Tietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen ja korvausasioiden hoitamista varten, asioinnin todentamiseksi, verkkopalvelun kehittämiseksi ja markkinointiin.

LähiTapiola kerää, käsittelee ja analysoi palveluiden käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Asiakkaan on suositeltavaa tutustua henkilötietojen tarkempaan käsittelyyn LähiTapiolan tietosuojaselosteista ja verkkosivujen tietosuojaosiosta: lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. Tietosuojaselosteita saa myös pyydettäessä postitse tai sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja(at)lahitapiola.fi . Lisätietoja evästeistä on saatavilla niin ikään LähiTapiolan verkkosivuilta.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa niiden turvallisuudesta, toimivuudesta sekä yhteensopivuudesta palveluun samoin kuin ylläpito-, käyttö- ja tietoliikennekustannuksista. LähiTapiola ei takaa, että palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Osapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

LähiTapiola ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. LähiTapiola ei myöskään vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu toteutuneista tietoturvariskeistä.

LähiTapiola on oikeus muuttaa palvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia tai muuta palvelujen toimintaa.

Verkkopalvelu on käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. LähiTapiola ei takaa, että palvelut ovat Asiakkaan käytössä keskeytyksittä eikä vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu mahdollisesta käyttökatkoksesta tai keskeytyksestä.

Asiakkaan pyytämien toimien toteuttamiseen LähiTapiola varaa kohtuullisen ajan ottaen huomioon mitä kyseisen sopimuksen tai palvelun ehdoissa mahdollisesti määrätään. LähiTapiola ei takaa sitä, että toimeksiannot ja muut viestit käsitellään Asiakkaan viestissään määrittelemällä tavalla ja ajassa, eikä vastaa Asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

LähiTapiolalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta tai sulkea Asiakkaalta verkkopalvelun käyttöoikeus ja jättää Asiakkaan toimeksianto täyttämättä tai hakemus käsittelemättä, jos

 • Asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden tai tietoturvallisuuden varmistaminen muutoin vaatii sitä

 • on syytä epäillä, että palvelua käytetään tavalla, josta voi seurata vahinkoa osapuolille tai sivulliselle

 • Asiakas ei noudata näitä ehtoja

 • Asiakas on ilmoittanut, että tunnisteita on käytetty palveluissa oikeudettomasti tai että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun

 • toinen asiakas on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen

 • se katsotaan tarpeelliseksi liiketaloudellisista syistä tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka muusta LähiTapiolan riippumattomasta tai muusta vakavasta syystä tai

 • lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu palvelun keskeyttämisestä.

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Verkkopalvelusivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta LähiTapiola ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä vahingoista.

Sen lisäksi mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty LähiTapiola vastuun rajoittamisesta:

 • LähiTapiola ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta

 • LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, LähiTapiolasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä tai sähkönsaannissa tai työtaistelutoimenpide

 • Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän sopimuksen irtisanomisen, purkamisen, muun päättymisen tai käyttöyhteyden katkoksen taikka keskeyttämisen johdosta.

Asiakkaan pitää tehdä mahdolliset palvelua tai toimeksiannon suorittamista koskevat huomautukset kirjallisesti tai lähettämällä viesti verkkopalvelun kautta LähiTapiolalle viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tämän ajan kuluessa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle verkkopalvelussa viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituin tavoin ja Asiakas muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa verkkopalvelun käyttöä.

Tämä sopimus tulee voimaan ja Asiakkaan käyttöoikeus avataan, kun LähiTapiola on saanut Asiakkaan allekirjoittaman sopimuksen ja hyväksynyt sen. LähiTapiola varaa käyttöönottoa varten kohtuullisen toimitusajan.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Pääkäyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus verkkopalvelussa ilman irtisanomisaikaa. Nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt voivat irtisanoa sopimuksen myös muutoin kirjallisesti. LähiTapiola varaa kohtuullisen ajan käyttöoikeuden sulkemista varten. LähiTapiola voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Mikäli Asiakas katsotaan maksukyvyttömäksi, Asiakasta haetaan konkurssiin tai Asiakkaan toiminta lakkaa muusta syystä, päättyy tämä sopimus ja Asiakkaan käyttöoikeus ilman irtisanomista.

LähiTapiolalla on mahdollisuus päättää tämä sopimus ja Asiakkaan käyttöoikeus ilman irtisanomista myös, kun Asiakas ei ole kahteen (2) vuoteen käyttänyt verkkopalveluaan eikä hänellä enää ole voimassa olevia verkkopalvelun piiriin kuuluvia sopimuksia.

LähiTapiolalla on myös oikeus purkaa tämä sopimus, jos Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Purun johdosta tämä sopimus päättyy välittömästi.

Verkkopalvelun omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakas saa tallentaa ja tulostaa verkkopalvelun sisältämää aineistoa ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman LähiTapiolan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudella.