Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Hae muutosta päätökseen

Vastaanotamme vuosittain yli 800 000 korvaushakemusta. Valtaosa asiakkaistamme on tyytyväisiä saamaansa vakuutus- ja korvauspäätökseen. Joskus kuitenkin tapahtuu väärinkäsityksiä tai teemme virheen. Jos olet tyytymätön vakuutus- tai korvausasiassa saamaasi ratkaisuun tai sinulla on asiaasi liittyen uusia selvityksiä, ota ensin yhteys asiaasi käsitelleeseen tahoon. Yhteystiedot löydät päätökseltä. Näin voimme oikaista mahdollisen virheen tai väärinkäsityksen heti.

Ohjeita muutoksenhakuun

Jos antamamme päätös ei oikaisupyynnöstäsi huolimatta ole sinua tyydyttävä, voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon. Se on tapamme käsitellä vakuutus- ja korvauspäätöksiä koskevat muutoksenhakuasiat, kun kyseessä on:

 • vapaaehtoinen vahinkovakuutus

 • henkivakuutus

 • sijoituspalveluihin liittyvä asia.

Asiakassovittelutoimisto tutkii vakuutus-, korvaus- tai sijoitusasiaa koskevan päätöksen puolueettomasti ja selvittää, onko ratkaisu ollut asianmukainen. Palvelu on maksutonta ja käsittely on riippumaton aikaisemmista käsittelyvaiheista. Käsittelyn lopuksi saat perustellun kirjallisen päätöksen. Jos olet edelleen tyytymätön päätökseen, voit halutessasi hakea muutosta asiakassovittelutoimiston ratkaisuun esimerkiksi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Asiakassovittelutoimisto käsittelee sille osoitetut muutoksenhaut, jotka eivät ole vireillä muissa muutoksenhakuelimissä. Lähetäthän kirjallisen muutoshakemuksen 3 kuukauden kuluessa kirjallisen päätöksen saamisesta.

Asiakassovittelutoimisto ei voi ottaa kantaa tai käsitellä muutoshakemuksia, jotka koskevat:

 • lakisääteisiä vakuutuksia/vahinkoja (liikennevakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus)

 • yleisiä vakuutusyhtiön toimintaa koskevia valituksia.

Näin haet muutosta:

 • Asiakassovittelutoimistoon voi olla yhteydessä verkkoviestillä lahitapiola.fi verkkopalvelun kautta. Kirjaudu verkkopalveluun, valitse viestit ja kirjoita uusi viesti.

 • Voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon sähköpostilla osoitteeseen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi. Huomaathan, että sähköpostiyhteys on suojaamaton.

 • Suojattu sähköpostiyhteys:https://secure.lahitapiola.fi/. Kirjoita tai kopioi osoite Internet-selaimeen ja paina Enter, jolloin sinulle avautuu suojatun sähköpostin lähetysmahdollisuus.

 • Jos haluat lähettää muutoksenhaun kirjepostissa, käytä osoitetta LähiTapiola, Asiakassovittelutoimisto, 02010 LÄHITAPIOLA.

Älä lähetä kuitteja tai muita lisäselvityksiä. Pyydämme niitä sinulta tarvittaessa.

Kerro muutoksenhaussa:

 • nimi ja yhteystiedot

 • henkilötunnus tai y-tunnus

 • vakuutusnumero tai vahinkotunnus

 • kuinka päätöstä vaaditaan muutettavan

 • perustelut vaatimukselle.

Jos asiasi ei selviä meillä, voit ottaa yhteyttä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Se antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puh. (09) 685 0120

Voit pyytää ratkaisusuositusta myös kuluttajariitalautakunnalta, (PL 306, 00531 Helsinki). Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille. .

Ota yhteyttä ensin kuluttajaneuvontaan, josta saat opastusta ja sovitteluapua riitatilanteeseen.

Voit kysyä tarkempia tietoja noudatettavasta menettelystä suoraan lautakunnilta. Lautakuntien antamat lausunnot ovat suosituksia.

Voit pyytää venevakuutuksiin liittyvissä erimielisyysasioissa merivahingonlaskijalta korvausselvityksen.

Merivahingonlaskija antaa myös lausuntoja venevakuutukseen liittyvissä asioissa vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan pyynnöstä (merilaki 674/1994).

Merivahingonlaskijan toimisto
Business Meeting Park
Salomonkatu 5 C
00100 Helsinki

Merivahingonlaskijan ratkaisut ovat maksullisia.

Voit myös saattaa asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaikka et olisi pyytänyt FINEltä tai kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja. Kanne on pantava vireille Suomessa olevan kotipaikkasi tai vakuutuksenantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja tästä määräajasta. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Jos olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta.

Lakisääteisiin vakuutuksiin kuten liikennevakuutukseen liittyville korvausasioille on omat muutoksenhakumenettelyt. Liikennevakuutusasioihin liittyvät oikaisuvaatimukset käsitellään liikennevahinkolautakunnassa.

Voit pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa joko vapaamuotoisella kirjallisella lausuntopyynnöllä tai lautakunnan sivuilta tulostettavalla lausuntopyyntölomakkeella vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta. Lausuntopyyntö on sinulle maksuton. Ilmoita lausuntopyynnössä:

 • päätös, josta lausuntoa pyydetään

 • miltä osin haet päätökseen muutosta

 • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla

 • nimesi ja yhteystietosi

Liitä lausuntopyynnön mukaan saamasi korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat ja allekirjoita lausuntopyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku muu, on hänen allekirjoitettava se ja liitettävä mukaan antamasi valtakirja.

Liikennevahinkolautakunnan antamat lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia.

Lausuntopyyntö lähetetään osoitteella:

Liikennevahinkolautakunta
Kaisaniemenkatu 2 B
00100 HELSINKI
telekopio 0102868288

Voit tehdä lausuntopyynnön myös sähköisesti liikennevahinkolautakunnan sivuilla.

Riippumatta siitä, oletko pyytänyt asiassasi liikennevahinkolautakunnan ratkaisusuositusta, voit saattaa asiasi myös tuomioistuimen ratkaistavaksi riita-asiana. Kanne on nostettava vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon päätöksestämme ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.

Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista päätöksistä. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta. Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä.

Osoita valituksesi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta lähetä se meille. Käsittelemme asiasi uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi.

Valituskirjeen sisältö, ilmoita valituksessa ainakin:

 • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

 • päätös, johon haet muutosta

 • miltä kohdin haet muutosta

 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi

 • perusteet, joilla vaadit muutosta

 • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin. Muista allekirjoittaa valituksesi. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on noin seitsemän kuukautta.

Liikennevahingon johdosta annettuihin kuntoutusasiaa koskeviin päätöksiin ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskeviin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä.

Vakuutusoikeuden osoite on:

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9
PL 1005
00521 HELSINKI

Ilmoita valituksessa:

 • päätös, johon haet muutosta

 • miltä kohdin haet muutosta päätökseen

 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi

 • perusteet, joilla vaadit muutosta

 • nimesi, henkilötunnuksesi ja ammattisi

 • osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Liitä lausuntopyynnön mukaan korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat ja allekirjoita pyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku muu, on hänen allekirjoitettava se ja liitettävä mukaan antamasi valtakirja. Valitus on toimitettava vakuutusoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sait tiedon päätöksestä.

Jollei muuta osoiteta, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on lähetetty. Valituksen täytyy olla vakuutusoikeudessa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Voit toimittaa valituskirjelmän postitse, henkilökohtaisesti tai lähettiä käyttäen. Voit lähettää valituskirjelmän myös sähköpostilla tai faksina, mutta tällöin alkuperäinen allekirjoitettu valituskirjelmä on toimitettava erikseen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus pyytää meiltä kirjallisen vastauksen valitukseesi.

Vakuutusoikeuden päätökseen voi hakea rajoitetusti muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Vakuutusyhtiöitä valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Finanssivalvonnalle voit ilmoittaa vapaamuotoisesti vakuutusyhtiön menettelystä, jos katson sen olevan sääntöjen vastaista tai muutoin moitittavaa.

Maksuhäiriö

Maksuhäiriömerkintä voi olla esteenä vakuutuksen myöntämiselle.

LähiTapiola selvittää vakuutushakemuksen käsittelyn yhteydessä vakuutuksen hakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Rekisterissä oleva maksuhäiriömerkintä voi olla esteenä vakuutuksen myöntämiselle. Lisätietoa saat Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.