Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa

Sijoittamalla vastuullisesti olet mukana vaikuttamassa parempaan tulevaisuuteen. Kestävyystekijöiden huomioiminen ei tarkoita sijoitustuotoista tinkimistä, vaan se on osa riskienhallintaa ja voi mahdollistaa tuottokehityksen pitkällä aikavälillä. Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Vastuullinen sijoittaminen

 • Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvän hallintotavan noudattamiseen liittyviä tekijöitä (ESG). ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Kestävyyden huomioiva sijoittaja huomioi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoituspäätöksiä tehdessään.

 • Huomioimalla kestävyyden sijoituksissasi olet mukana vaikuttamassa parempaan tulevaisuuteen sekä lähiympäristössäsi että maailmanlaajuisesti – tuotoista tinkimättä. Kestävyystekijöiden huomioiminen sijoituspäätöksissä on osa riskienhallintaa.

 • LähiTapiola Varainhoitokonserni on sitoutunut noudattamaan PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aiemmat konserniyhtiöiden omat sitoumukset yhdistettiin vuonna 2022.

 • Sijoituskohteista ja rahastokumppaneista tehdään oma kestävyysanalyysi ja -luokitus LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidossa. Lisäksi hyödynnämme ulkopuolista informaatiota.

Katso myös:

Tapamme huomioida kestävyyttä sijoituksissa (pdf)

Kestävän sijoitustoiminnan periaatteet (pdf)

Kestävä kiinteistösijoittaminen

 • Kestävyyden huomioiva sijoituspalveluntarjoaja raportoi läpinäkyvästi kestävyyttä edistävistä teoistaan sekä sijoitusten positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista.

 • Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa sijoitusten kestävyyteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Kehitämme raportointia jatkuvasti tarjotaksemme mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan sijoitusten kestävyydestä.

 • Raportoimme kestävyyden toteutumisesta vuosiraportissa sekä YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden eli PRI:n mukaisesti.

Katso myös:

Kestävän sijoitustoiminnan vuosiraportti (pdf)

LähiTapiola Varainhoitokonsernin PRI Public Transparency Report 2023 (pdf)

LähiTapiola Varainhoitokonsernin PRI Assessment Report 2023 (pdf)

Rahastojen hiilijalanjälkiraportti (pdf)

Rahastojen kestävyyskatsaukset

 • Kestävyyden huomioiva sijoittaja toimii aktiivisena omistajana ja vaikuttaa sijoituskohteisiin esimerkiksi yhtiökokousten, yritystapaamisten ja vaikuttamishankkeiden kautta.

 • Vaikuttamisen tavoitteena on kannustaa yrityksiä raportoimaan avoimesti kestävyystekijöistä, hankkia tietoa oleellisista kestävyysriskeistä ja -mahdollisuuksista sekä muuttaa yrityksen toimintatapoja kestävämpään suuntaan.

 • LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitajat tapaavat keskimäärin 500 yritystä vuodessa ja keskustelevat yritykselle oleellisista ja ajankohtaisista kestävyysasioista. Osallistumme LähiTapiola-rahastojen ja omaisuudenhoitoasiakkaiden valtuuttamina yhtiökokouksiin Suomessa ja proxy voting -palveluita hyödyntäen ulkomailla.

 • Yhteistyössä kansainvälisten sijoittajien kanssa vaikutamme yrityksiin myös vaikuttamishankkeiden kautta.

Katso myös:

Kestävän sijoitustoiminnan vuosikatsaus (pdf)

Omistajaohjauspolitiikka (pdf)

Eskalaatiopolitiikka (pdf)

Vaikuttamishankkeet ja kannanotot (pdf)

Yhtiökokoukset ja äänestyskäyttäytyminen Suomessa (pdf)

Yhtiökokoukset ja äänestyskäyttäytyminen ulkomailla, LähiTapiola Varainhoito ja Seligson & Co

 • Kestävyyden huomioiva sijoittaja vaikuttaa yhteiskunnallisiin päättäjiin ja muihin sidosryhmiin edistääkseen kestävää sijoittamista ja kestävän kehityksen huomioimista tulevaisuuden lainsäädännössä, raportoinnissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

 • Vaikuttamalla yhdessä kansainvälisten sijoittajien ja muiden intressiryhmien kanssa LähiTapiola Varainhoito edistää kestävän kehityksen toteutumista maailmanlaajuisesti.

Katso myös:

Vaikuttamishankkeet ja kannanotot (pdf)

 • Kestävyyden huomioiva sijoittaminen voi johtaa siihen, että emme sijoita tiettyihin yrityksiin tai toimialoille.

 • Poissulkemisella voimme välttää sijoittamisen sellaisiin yrityksiin, joiden toiminta ei vastaa kansainvälisiä normeja ja joiden toimintaan ei voida vaikuttaa aktiivisen omistajuuden keinoilla.

Katso myös:

Poissulkevat strategiat (pdf)

Poissuljetut yhtiöt (pdf)

 • Kestävä kehitys on jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Muutosta voidaan tarkastella maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kestävän kehityksen peruspilareita ovat ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältyvät YK:n yleiskokouksen syksyllä 2015 hyväksymään Agenda 2030 -ohjelmaan. Ne tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen.

 • LähiTapiola Varainhoito hyödyntää sijoitustoiminnassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita analyysimme tukena. Arvioimme yrityksen riskit ja mahdollisuudet kestävän kehityksen näkökulmasta.

 • LähiTapiola Varainhoito sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin rajata maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden asteen verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1.5 asteen. Kannustamme yhtiöitä raportoimaan ilmastoriskeistään TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti sekä asettamaan ilmastotieteeseen perustuvia tavoitteita (Science-based targets) ympäristökuormansa vähentämiseksi. Vaikutamme yritysten ilmastotoimiin tapaamisten, yhtiökokousten ja vaikuttamishankkeiden kautta.

Katso myös:

Kestävän sijoitustoiminnan periaatteet (pdf)

Rahastojen hiilijalanjälkiraportti (pdf)

Rahastojen kestävyyskatsaukset

Ilmasto- ja kestävä kehitys -strategia (pdf)

Kansainväliset sitoumuksemme

Principles for Responsible Investment (PRI)

PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajina konserniyhtiöt ovat sitoutuneet edistämään vastuullisen sijoittamisen integrointia ja raportoimaan kehityksestään vuosittain. Vuodesta 2022 lähtien raportoimme PRI:lle LähiTapiola Varainhoitokonsernina.

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM)

Net Zero Asset Managers Initiative on kansainvälinen varainhoitajien aloite, jonka tavoitteena on saattaa sijoitusomaisuuden nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Aloitteen päämääränä on pyrkiä Pariisin sopimuksen mukaisesti rajaamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen. Olemme sitoutuneet aloitteeseen LähiTapiola Varainhoitokonsernina.

LähiTapiola Varainhoidon vaikuttamisen kumppaneita

Lue blogeja kestävyydestä

Vastuullinen sijoittaminen haastavilla markkinoilla – vastuullisuus voittojen taustalla

Haastavat markkinaolosuhteet monimutkaistavat perinteisesti vakaiden alojen sijoitustuotot. LähiTapiola Varainhoidon asiakkuusjohtaja Jari Kumpulainen kirjoittaa blogissaan neljästä välineestä, jotka vastuullinen sijoittaminen tarjoaa haasteiden kohtaamiseen.

Lue vastuullisesta sijoittamisesta

Vastatuulta merituulivoimalle – voi merkitä haasteita päästövähennysten tavoitteille

Kustannusten nousu on johtanut offshore-tuulivoimahankkeiden peruuntumiseen kesällä 2023. Johtava energiayhtiö varoittelee tiukan tuotantoketjutilanteen jatkumisesta pitkään. Lue LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitajan Antti Komulaisen ajatuksia vihreän siirtymän sijoitusnäkymistä.

Lue vihreästä siirtymästä

Nämä viisi kestävän sijoittamisen tapaa jokaisen rahastosäästäjän tulisi tuntea

Kestävää sijoittamista voi toteuttaa kuka tahansa pitkäjänteinen sijoittaja. Analyytikko Alvar Enala LähiTapiola Varainhoidosta kertoo viisi kestävän sijoittamisen strategiaa, joiden tunteminen hyödyttää sijoittajaa.

Lue tavoista sijoittaa kestävästi