Yrityksen toiminnan vakuutukset Verksamhetsförsäkringar

Miehet rakennustyömaalla

I företagsverksamheten ingår alltid olika risker som om de realiseras kan orsaka tilläggskostnader och störningar för hela företaget. I värsta fall kan de leda till ett avbrott i företagets verksamhet.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

Vilka skador ersätter försäkringarna?


Ansvarsskador

Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter person- och sakskador som förorsakats utomstående.

Förmögenhetsansvarsskador

Förmögenhetsansvarsförsäkringar är menade med tanke på ekonomiskt skadeståndsansvar.

Produktansvarsskador

Ett företag som tillverkar, importerar eller säljer produkter kan teckna en produktansvarsförsäkring. Produktansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående av en felaktig eller bristfällig produkt.

Avbrottsskador

Ekonomiska förluster som beror på att verksamheten avbryts ersätts från olika avbrottsförsäkringar som Brand-, Bräckage-, Epidemi-, Leveransavbrotts- eller Hyresavkastningsavbrottsförsäkring.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader som uppstår vid anlitande av advokat och rättegångskostnader. Behovet av advokat kan t.ex. basera sig på avtalstvist som gäller arbete, handel eller något annat. Försäkringen kan också användas vid tvistemål som gäller ansökningsärenden och i brottmål när företaget är målsägande.

Transportansvarsskador

Vi utreder ersättningsansvaret, förhandlar för försäkringstagarens räkning med den som lidit skada och sköter den eventuella rättegången som gäller ersättningsfrågan.

Miljöskador

Den lagstadgade miljöförsäkringen täcker miljöskador som företaget orsakat utomstående när den som orsakat miljöskadan förblir okänd eller är insolvent. Den lagstadgade miljöförsäkringen ersätter inte miljöskador som drabbat företaget själv, som t.ex. olja som läckt på marken och en rengöring av jordmån som följer av detta. För dylika skador kan företaget teckna en frivillig miljöförsäkring.

Datasäkerhetsskador

Datasäkerhetsförsäkringen täcker t.ex. det försäkrade företagets förlust av täckning på grund av verksamhetsavbrott, krishanteringskostnader, ekonomisk förlust på grund av nätstöld och kostnader orsakade av nätutpressning. Försäkringen täcker dessutom skyldighet att betala ersättning till utomstående parter t.ex. i en situation där kund- eller personuppgifter som företaget innehar hamnat i fel händer i samband med dataintrång.