Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Varutransportförsäkring

De vanligaste transporterna som försäkras med varutransportförsäkringen är företagens köp- och försäljningstransporter samt import- och exporttransporter. Försäkringen tecknas för företag, som i egenskap av handelspart enligt leveransvillkoren har en transportrisk eller försäkringsskyldighet.

I försäkringen ingår skador som orsakats godset under transporten.

För fortlöpande transporter upprättas ett årsavtal, för individuella saker engångstransporter av gods.

Transporterna som ska försäkras kan väljas till i enlighet med kundens behov.

Nättjänsten Oceanwide ger flexibilitet i utarbetande av försäkringsintygen.

Vad täcker varutransportförsäkringen

Varutransportförsäkring

Fortlöpande varutransportförsäkring omfattar de transporter som anges i försäkringsbrevet och som företaget har ansvar för. Försäkringsskydd för nya och förpackade varor är i huvudsak en allriskförsäkring som ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador på varan som transporteras, vilka orsakats av en yttre faktor. Försäkringens omfattning är alltid mera begränsad när det gäller begagnade eller oförpackade varor, däckslast eller varor som lastats i ett öppet trans- portmedel.

Transportförsäkringen ersätter oberoende av omfattning kostnader för gemensamt haveri. Utöver kommersiella transporter kan försäkringen utvidgas att även omfatta andra transporter på företagets ansvar, till exempel transporter mellan verksamhetsställen, utställningar och mässor samt underleverans och transporter för testbruk.

Engångstransportförsäkring för gods är avsedd för enstaka inköps-, försäljnings-, import-, export- eller flyttransport som kunden ansvarar för. Försäkringen ersätter enligt överenskommelse yttre sakskador som uppkommit under transporten på egendom som transporteras.

Utställningsförsäkringen är avsedd att täcka de risker som utställningsvarorna utsätts för vid utställnings- och mässtransporter, själva utställningen och tillhörande godshantering. Försäkringen omfattar enligt överenskommelse sakskador som orsakas utifrån på den försäkrade egendomen vid transporter till och från enstaka utställning.

Försäkringen täcker transport av kundens egen egendom med kundens egen utrustning, t.ex. transport av arbetsmaskin på lavett. Försäkringen täcker direkta sakskador på det gods som ska transporteras, varav de viktigaste är trafikolyckor och bränder.

Vanliga frågor

Ansvarsförsäkring för fraktförare täcker endast det begränsade ansvar som fastställs i lagen eller avtal, till exempel uppgår ansvaret vid landsvägstransporter i Finland till max.20 €/kg. Dessutom måste skadan anmälas till fraktföraren inom tidsfristen, i annat fall befrias fraktföraren från ansvaret.

Med haveri avses en uppoffring, som görs på havet för att förebygga en fara, som hotar lasten och fartyget. En sådan situation kan uppstå till exempel när man blir tvungen att slänga en del av lasten överbord, så att den övriga lasten, frakten och fartyget kan räddas. Kostnaderna som orsakas av att rädda fartyget och lasten fördelas olika parter emellan. Dessa haverikostnader ersätts från transportförsäkringen oberoende av dess omfattning.

En varutransportförsäkring som utvidgats med tilläggsskyddet krigsförsäkring täcker även en krigsrisk. Tilläggsskyddet ersätter skador orsakade av att krigsvapen har använts på godset under sjö- eller flygtransport. Krigsförsäkringen gäller dock inte automatiskt i områden med hög risk för krig, såvida inget annat har överenskommits med LokalTapiola. Läs mer om områden med krigsrisk (pdf).

Incoterms-leveransklausulerna är Internationella Handelskammarens (ICC) handelsvillkor, som fastställer köparens och säljarens ansvar för leveransen, godset och kostnaderna.

Du får vid överenskommelse tillgång till inloggningsuppgifter av LokalTapiola till 24/7-webbplattformen, med vilka du kostnadsfritt kan upprätta och skriva ut försäkringsintygen Certificate och Insurance Policy för de försäkrade exporttransporterna. Programmet granskar även företag, fartyg och privatpersoner belagda med ekonomiska sanktioner.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna