Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företagets rätts­skydds­försäkring

Det lönar sig för företag att teckna en försäkring för rättegångskostnader, som stärker företagets rättsskydd. Försäkringen täcker advokat- och rättegångskostnader som uppstår i företagsverksamheten. Försäkringen kan användas i tviste- och ansökningsärenden med anknytning till utövandet av företagsverksamheten samt med vissa begränsningar i brottmål.

Ersätter kostnader för användning av juridiska tjänster.

Stärker företagets rättsskydd.

Bered dig på tvistesituationer och risker i affärsverksamheten.

Välj försäkringsbelopp och giltighetsområde som passar dig.

Vad täcker rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddsförsäkring för företag, det vill säga försäkring för rättegångskostnader är ett sätt att förbereda sig på advokat- och rättegångskostnader för lösning av tvister som relaterar till verksamheten.

Försäkringen täcker kostnader när ärendet kan tas upp i tingsrätt eller liknande utländsk domstol eller skiljeförfarande.

Rättsskyddsförsäkring för företag Innehåller

Från försäkringen för rättegångskostnader ersätter vi rättegångskostnader när ärendet till sina grunder eller sitt belopp är stridig.

Ingår i försäkringen

Från försäkringen för rättegångskostnader ersätter vi rättegångskostnader när det gäller ett brottmål där den försäkrade vid rättegång framställer ersättningskrav för brottet.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

De advokat- och rättegångskostnader som försäkringen ersätter fastställs enligt rättsnormerna för rättegångskostnader i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål. Ett skäligt arvode utbetalas för anlitande av ombud, där hänsyn tas till värdet på den omtvistade förmånen. Försäkringen ersätter även bevisningskostnader relaterade till ärendet.

Företagets försäkring för rättegångskostnader är inte obligatorisk för företaget, men vi rekommenderar att den alltid inkluderas som en del av företagsförsäkringen. Affärer innebär samarbete med andra företag, och trots bra avtal finns det risk för att hamna i en tvist med en avtalspart.

De vanligaste tvisterna är avtalstvister mellan beställaren och leverantören gällande affärsavtal, till exempel det avtalade arbetets innehåll eller kvaliteten på arbetet.

Försäkring för rättegångskostnader gäller inom det geografiska område som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen ersätter kostnader i ärenden som kan tas upp i tingsrätt eller liknande utländsk domstol eller skiljeförfarande inom försäkringens giltighetsområde.

Försäkringen är genast tillgänglig för användning i en tvist, om grunden till tvisten, till exempel ett avtal som upprättats, har inträffat efter att du har tecknat en försäkring för rättegångskostnader. Om försäkringen har varit giltig i mer än två år, kan den även tillämpas i tvister, vars grund har inträffat innan försäkringen började gälla.

Försäkringens giltighetstid omfattar också den period under vilken försäkringen har gällt hos ett annat försäkringsbolag. Det viktigaste är att det inte finns något avbrott i övergången från ett försäkringsbolag till ett annat.

Nej, men försäkringen kan utvidgas till att även täcka immateriella rättigheter.

Det försäkringsbelopp som försäkringstagaren väljer är det högsta eurobeloppet som försäkringen ersätter per skada eller försäkringsperiod.

Självrisken är vanligen en procentandel av kostnaderna som ersätts, dock alltid minst det eurobelopp som avtalas vid tecknandet av försäkringen. Självrisken kan till exempel vara 15 % av de orsakade kostnaderna, minst 2 000 euro.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna