Yrityksen toiminnan vakuutukset Verksamhetsförsäkringar

Miehet rakennustyömaalla

I företagsverksamheten ingår alltid olika risker som om de realiseras kan orsaka tilläggskostnader och störningar för hela företaget. I värsta fall kan de leda till ett avbrott i företagets verksamhet.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Avbrottsförsäkringar ger företaget en möjlighet att förbereda sig på avbrott i affärsverksamheten som kan bero på olika skador och insjuknande eller död av en nyckelperson.
  • Ansvarsförsäkringen behövs för att ersätta person- eller sakskador som företaget eller dess arbetstagare har orsakat utomstående.
  • Med transportförsäkringar försäkras varuägarnas transportrisker och transportföretags transportansvarsrisker.
  • Med en datasäkerhetsförsäkring kan du skydda dig mot skador och kostnader som orsakas av cyberattacker. Försäkringen täcker direkta ekonomiska följder av datasäkerhetsintrång och t.ex. kostnader för att företaget ska kunna värna om sin image.

Försäkringar

Ansvarsförsäkring

Företaget kan bli ansvarigt för skador som företagets verksamhet eller produkt har förorsakat. Ersättningsansvaret kan täckas med ansvarsförsäkringar.

Avbrottsförsäkring

Redan en liten egendomsskada kan leda till stor ekonomisk skada för om företagets normala verksamhet avbryts. Till exempel en brand, vattenskada eller om en produktionsmaskin går sönder kan produktionen avbrytas t.o.m. för en lång tid. Under den här tiden kan företagets inkomster minska och kostnaderna öka. Särskilt i små företag kan en nyckelpersons sjukdom orsaka stora störningar i företagets verksamhet

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen för företag är avsedd för alla som idkar företagsverksamhet. Med den kan man överföra en del av kostnaderna som förorsakas av användandet av jurister till försäkringsbolaget, om företaget blir part i en tvist (eller vissa brottsmål).

Transportförsäkring

Med transportansvarsförsäkringar försäkrar professionella producenter av transport-, spedition- och lagringstjänster det ansvar som de har gällande de varor som de arbetar med. Ansvaret baserar sig på nationella lagar, internationella konventioner eller branschens allmänna avtalsvillkor.

Miljöförsäkring

Vid miljöskada är det ett ämne eller energi som förstör luft, mark, vattendrag eller grundvatten. Den lagstadgade miljöskadeförsäkring är obligatorisk för den största delen av de företag som har ett miljö- eller kemikalietillstånd. Företaget kan också behöva frivilliga miljöförsäkringar.

Datasäkerhetsförsäkring

Datasäkerhetsförsäkringen är en helhet med vilken ditt företag får professionella försäkrings- och ersättningstjänster samt t.ex. hjälp av experter inom datateknik, juridik och kommunikation om du drabbas av skadefall som försäkringen täcker.