Privat olycksfallsförsäkring för företag

Med stöd av Privat olycksfallsförsäkring kan man komplettera arbetstagarnas försäkringsskydd på fritiden och förbättra skyddet under arbetstiden. Försäkringen gör det möjligt att få bra vård snabbt. De frivilliga försäkringarna är en del av en modern personalpolitik.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

Vad ersätter Privat olycksfallsförsäkring till exempel?

Vårdkostnader vid olycksfall

Vårdkostnader för skada som orsakats av olycksfall. Som kostnader för vård ersätts bl.a. läkararvoden, undersöknings- och operationsåtgärder och fysikalisk vård. Den försäkrade kan själv välja den lämpligaste vårdplatsen eller använda en vårdplats som LokalTapiola rekommenderar.

Dagpenning (valbart skydd)

Dagpenning utbetalas på grund av arbetsoförmåga som uppstått på grund av det olycksfall som ersätts för den period som läkare konstaterat. Dagpenningen betalas från och med dagen då läkarvården påbörjats och betalningen upphör senast när ett år förflutit från olycksfallet.

Menersättning

Försäkringen ersätter ersättning för medicinskt definierat bestående men som orsakats av olycksfall. Menet fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Död (valbart skydd)

Försäkringen betalar en ersättning om den försäkrade har avlidit till följd av olycksfall. Syftet med dödsfallsersättningen är att trygga den anhörigas utkomst och underlätta den ekonomiska anpassningen till den nya situationen.