Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen och dess innehåll kan vid behov skräddarsys för företag, sammanslutningar, städer eller evenemangsarrangör. En frivillig privat olycksfallsförsäkring kan användas för att försäkra företagets personal under fritiden eller distansarbetet samt personer som deltar i kontinuerlig verksamhet som försäkringstagaren ordnar. Försäkringen kan också tecknas för viss tid, dvs. försäkringstagaren kan försäkra deltagarna till exempel under en konsert, talkoarbete, ett läger eller andra evenemang.

Arbetsgivaren kan försäkra arbetstagaren under fritiden och vid distansarbete.

Snabb och bra vård och en snabb återgång till arbetet.

Vårdkostnader ersätts utan självrisk.

Förutom din personal kan du försäkra besökare i ditt företag, talkoarbetare eller personer som deltar i läger, utflykter och hobbyaktiviteter.

Vad täcker privat olycksfallsförsäkring för företag

Olycksfallsförsäkringen ger skydd vid olycksfall. I händelse av en olycka ersätter vi från olycksfallsförsäkringen läkarbesök, mediciner, undersökningar och ingrepp samt fysioterapi vilka orsakas av olycksfall.

Olycksfallsförsäkring Innehåller

Som vårdkostnader vid olycksfall ersätter vi vårdkostnader som orsakats av behandlingen av en skada vid olycka, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, ingrepp och mediciner samt fysioterapi vid högst 10 vårdtillfällen per olycka som berättigar till ersättning.

Ingår i försäkringen

Vi betalar ersättning för bestående men när menet har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Vi betalar ersättning utgående från invaliditetsklassificeringen som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Vi betalar inte ut ersättning för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare.

Ingår i försäkringen

Vi betalar en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall.

Valfri

Från dagpenningskyddet betalar vi dagpenning för en övergående period av arbetsoförmåga, som har orsakats av en olycka.

Dagpenning för arbetsoförmåga utbetalas tidigast från det att läkarbehandlingen börjar och högst till 1 år från det att olyckan inträffade.

Till dagpenningsskyddet kan man välja en självrisktid.

Valfri

Observera att olycksfallsförsäkringen inte har någon självrisk.

Det här kan täckas med olycksfallsförsäkringen

En privat olycksfallsförsäkring kan tecknas antingen för hela personalen eller för en viss personalgrupp för att komplettera den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Den privata olycksfallsförsäkringen kan utgöra en personalförmån och ett belöningsinstrument: till exempel kan de försäkrade tecknas en fritidsolycksfallsförsäkring eller en idrottsförsäkring för fritidsidrott.

En företagare kan också försäkra sig med en privat olycksfallsförsäkring och på så sätt komplettera den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för företagare.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter skador som uppstår under arbetet, men en del av skadorna inträffar i situationer där personen gör något annat än själva arbetet hemma. Distansarbetsförsäkringen ger tilläggsskydd vid distansarbete, eftersom försäkringen också ersätter skador som inträffar under pauser och lunchraster samt till exempel under resor i samband med barnets dagvård.

Det är skäl att teckna en Distansarbetsförsäkring om en fritidsolycksfallsförsäkring inte anslutits till arbetsolycksfallsförsäkringen och företaget inte har tecknat en separat privat olycksfallsförsäkring för fritid.

Försäkringen gäller under lunchpausen hemma, på lunchpaus på en restaurang samt på resor till och från lunchrestaurangen. Försäkringen gäller även om en skada inträffar på en resa för att hämta lunch, till exempel från en matbutik eller restaurang.

Försäkringen gäller under sedvanliga korta pauser, till exempel vid toalettbesök, rekreationspauser i närheten av hemmet, vid rastning av hunden hemma på gårdsplan, vid hämtning av post från postlådan och när du rör dig hemma under arbetsdagen.

Läs mer om distansarbetsförsäkring.

Med en privat olycksfallsförsäkring kan du försäkra även olika evenemang som företaget ordnar i Finland. Datumet för evenemanget som överenskommits med försäkringstagaren, antalet försäkrade och avtalets innehåll anges i försäkringsbrevet.

Talkoförsäkringen gäller när den försäkrade arbetar oavlönat i uppgifter som försäkringstagaren tilldelat. Försäkringen omfattar inte anställda som anses vara i anställningsförhållande till försäkringstagaren eller till en annan beställare av oavlönat arbete. Från försäkringen ersätts inte skador som inträffar under resan till eller från talkot.

Olycksfallsförsäkringen för förtroendemän gäller för förtroendeuppdrag och för tur- och returresor med direkt anknytning till uppdraget.

Olycksfallsförsäkringen för kommuninvånare gäller för evenemang som ordnas av kommunen samt för tur- och returresor med direkt anknytning till det. Med evenemang som ordnas av en kommun avses evenemang av engångsnatur. Sådana är inte till exempel dagvårdsverksamhet eller skolgång. Kommunen kan också genom ett separat avtal och separata premier teckna en olycksfallsförsäkring för skolbarn och dagvårdsbarn.

Olycksfallsförsäkringen för församlingsmedlemmar gäller vid evenemang som ordnas av församlingen samt vid omedelbara resor mellan ovan nämnda evenemang och hemmet. Med evenemang som ordnas av församlingen avses evenemang av engångsnatur. Sådana är inte till exempel skriftskol- eller klubbverksamhet. Församlingen kan också genom ett separat avtal och separata premier teckna en olycksfallsförsäkring för skriftskolelever och klubbmedlemmar.


De försäkrade är elever på den skola eller studerande vid det läroverk som nämns i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller under den egentliga skol- och studietiden, under undervisningen, raster och i verksamhet enligt läroplanen samt vid omedelbara resor mellan ovan nämnda verksamheter och hemmet.

Försäkringen gäller under läger, utflykter eller kurser som försäkringstagaren arrangerar samt vid omedelbara resor mellan dessa och hemmet.

Vanliga frågor

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja.

Från den privata olycksfallsförsäkringen kan vi ersätta:

  • vårdkostnader vid en olycksfallsskada

  • dagpenning för övergående arbetsoförmåga orsakat av ett olycksfall

  • menersättning, om olycksfallet orsakar bestående men

  • ersättning till förmånstagaren vid dödsfall i enlighet med försäkringsavtalet.

Vi betalar ersättning i enlighet med försäkringsavtalet till de försäkrade som tillhör den försäkrade gruppen och för de skydd som valts till försäkringen.

Från försäkringen ersätter vi olycksfall som inträffat medan försäkringen är giltig och övriga försäkringshändelser som nämns separat i villkoren. Ersättning betalas enligt de försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för försäkringshändelsen.

I fråga om vårdkostnader är lagstadgade försäkringar, såsom lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring, primära. Ersättning för vårdkostnader som inte ersätts ur lagstadgade försäkringar kan ansökas på basis av olycksfallsförsäkringen. Ersättning för bestående men och dödsfallsersättning utbetalas oberoende av lagstadgade försäkringar.

Olycksfallsförsäkringen gäller när idrottsverksamheten utövas för att upprätthålla den egna fysiska konditionen. Försäkringen gäller inte för de riskfyllda idrottsgrenar och -verksamheter, yrkes- och tävlingsidrott som nämns i försäkringsvillkoren.

För personer under 16 år gäller försäkringen inom idrottsverksamhet, dock ska personer som deltar i idrottsverksamhet som ordnas av en idrottsförening eller -organisation ha en separat gruppidrottsförsäkring.

För personer som har fyllt 16 år gäller inte försäkringen inom riskfyllda idrottsgrenar, tävlingsidrott eller professionell idrott.

Priset på olycksfallsförsäkringen beror till exempel på storleken på den grupp som ska försäkras, de skydd som valts till försäkringen, försäkringsbeloppen, eventuell självriskandel samt försäkringens giltighetsområde och giltighetstid.

Lämna en begäran om kontakt, så får du närmare information samt priset på gruppolycksfallsförsäkringen!

Premierna kan dras av i företagets beskattning och de räknas inte som lön för de anställda. Med andra ord är försäkringen en skattefri naturaförmån för anställda.

Kontakta din kontaktperson, vår nättjänst eller ring vår kundtjänst på 01019 5101 mån.–fre. kl. 8–18.

För storkunder med fler än 50 anställda erbjuder vi skräddarsydda lösningar.</u> Länk: https://www.lahitapiola.fi/yritys/palvelut/yrityspalvelut/suuret-yritykset

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna