Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Din placeringsfond

Grattis! Du har fattat ett bra beslut att spara genom att placera i fonder. Här har samlats svar på vanliga frågor om LokalTapiolas aktie-, ränte- och blandfonder och Seligson & Co -fonder. Vid frågor om specialplaceringsfonder, vänligen kontrollera separat fondens villkor och stadgar.

Du kan också kontakta vår kundtjänst tel. 09 453 8500 mån.-fre. klockan 9-17 i alla ärenden som gäller sparande och placerande.

Vanliga frågor om fondsparande

Du kan följa värdeutvecklingen av dina placeringar genom att logga in i nättjänsten. Nättjänsten är avgiftsfri och du kan logga in med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat. Logga in i nättjänsten för fonder och kapitalförvaltning här.

På sidan sammanfattning av placeringar hittar du alla dina fondportföljer och kan bekanta dig närmare med uppgifter om portföljen såsom värdeutveckling och händelsespecifikation.

Nu kan du följa med dina investeringar även i appen LokalTapiola Investeringar som du kan ladda ner gratis på din telefon i Google Play Store här eller i Apple Store här.

Om du vill följa utvecklingen av LokalTapiola- och Seligson-fonderna, kan du följa dem på vår webbplats.


Du kan göra en fondteckning avgiftsfritt direkt i vår nättjänst. Logga in i nättjänsten för fonder och kapitalförvaltning här. Du kan också kontakta vår kundtjänst tel. 09 453 8500 (mån.-fre. kl. 9-17).

I nättjänsten under sammanfattning av placeringar hittar du alla de fonder, som du kan teckna i nättjänsten. Med knappen Bekanta dig med kan du bekanta dig närmare med fonden. Du kan göra en fondteckning från fondens namn eller från bilden på varukorgen. Du kan också göra en teckning från sidan för din fondportfölj genom att välja knappen Köp.

Du kan välja engångsplacering eller börja placera regelbundet varje månad. Därefter väljer du belopp och fondportfölj. Minimiteckningsbeloppet är 30 euro. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt prospektet, stadgarna och de andra viktiga handlingarna för fonden.

Du kan betala en engångsteckning direkt i nättjänsten, när du efter bekräftelsen av teckningen väljer betalningsknappen för din bank. Du kan även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Om du börjar spara regelbundet, styr nättjänsten dig till webbplatsen för din bank för att göra en återkommande betalning. Från nättjänsten kan du även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Teckningsuppdraget gäller 30 dygn, under vilket teckningsavgiften ska betalas före betalningsuppgifterna går ut. Teckningsuppdraget förblir öppet tills vi har behandlat din betalning.

Teckningen syns i din portfölj med ett dröjsmål på 1-3 bankdagar.


Du kan avgiftsfritt göra ett avtal om månadssparande i fonden i vår nättjänst redan med bara 30 euro per månad. Logga in i nättjänsten för fonder och kapitalförvaltning här. Du kan också kontakta vår kundtjänst tel. 09 453 8500 (mån.-fre. kl. 9-17).

I nättjänsten under sammanfattning av placeringar hittar du alla de fonder, som du kan teckna i nättjänsten. Med knappen Bekanta dig, kan du bekanta dig närmare med fonden. Du kan göra regelbunden placering från fondens namn eller från bilden på varukorgen. Du kan göra ett avtal om månadssparande också från sidan för din fondportfölj genom att välja knappen Köp.

När du har valt att göra en regelbunden placering, kan du välja belopp och placeringsportfölj. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt prospektet, stadgarna och de andra viktiga handlingarna för fonden.

Nättjänsten styr dig till webbplatsen för din bank för att göra en regelbunden betalning. Från nättjänsten kan du även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Teckningsuppdraget gäller 30 dygn, under vilket teckningsavgiften ska betalas före betalningsuppgifterna går ut. Teckningsuppdraget förblir öppet tills vi har behandlat din betalning.

Teckningen syns i din portfölj med ett dröjsmål på 1-3 bankdagar.


Du kan göra byten eller inlösen avgiftsfritt direkt i vår nättjänst. Logga in i nättjänsten för fonder och kapitalförvaltning här. Du kan också kontakta vår kundtjänst tel. 09 453 8500 (mån.-fre. kl. 9-17).

I nättjänsten under sidan Sammanfattning av placeringar hittar du alla dina fondportföljer. Du börjar genom att välja den portfölj från vilken du vill byta eller inlösa fondandelar.

Du kan byta genom att klicka på knappen Byt. Välj först en fond, från vilken du vill byta andelar. Sedan väljer du den fond som du vill byta till. Du kan ange antalet fondandelar som ska bytas antingen i euro eller i fondandelar. Du kan också välja att byta alla fondandelarna. Slutligen får du kostnadsspecifikationen samt prospektet, stadgarna och de andra viktiga handlingarna för fonden och du kan bekräfta bytesuppdraget. Tidtabell för genomförande av bytet beror på tidsgränserna för teckningar och inlösen, så bytet brukar i allmänhet synas i din portfölj inom några dagar.

Inlösen är möjlig genom att klicka på knappen Sälj. Välj den fond vars andelar du vill inlösa och gå vidare genom att klicka på knappen Fortsätt. Du kan ange inlösningsbeloppet antingen i euro eller i fondandelar. Du kan också välja att lösa in alla fondandelarna. Därefter väljer du det bankkonto till vilket inlösningen ska betalas. Slutligen får du en kostnadsspecifikation


Se anvisningarna i föregående punkt om byte i vår nättjänst.

Om en av fonderna i bytestransaktionen är en Seligson & Co-fond, utförs bytet genom att först göra en inlösning och sedan en teckning, genom att iaktta förfarandet för fastställande av tecknings- och inlösningsdagar för respektive fond.

För genomförande av byte förutsätts dessutom att fonden, som ska inlösas, har de kontanta medel som behövs för uppdraget.

Eventuella handelsprovisioner för fonderna debiteras i samband med byte enligt normalprislista.


Barnets vårdnadshavare kan börja fondspara smidigt på webben. Du kan också börja spara genom att ringa vår kundtjänst 09 453 8500 mån.-fre. klockan 9-17. Vi identifierar vårdnadshavaren elektroniskt, så ha nätbankskoderna till hands.

Vi frågar om föruppgifter som behövs av vårdnadshavaren och gör upp ett avtal. Ifall barnet har två vårdnadshavare, skickar vi avtalet elektroniskt för att också undertecknas av den andra vårdnadshavaren.

När avtalet är godkänt, är det lätt att börja spara. Om avtalet har gjorts i kundtjänsten, skickar vi betalningsuppgifterna till vårdnadshavaren. Efter att ett avtal som gjorts i nättjänsten har godkänts, kan vårdnadshavarna gå vidare till att göra den första fondteckningen. Vid månadsbesparingar lönar det sig att göra en återkommande betalning från bankkontot för att sparandet ska vara så lätt som möjligt.

Läs mer och börja spara till ett barn här.


När LokalTapiola Kapitalförvaltning mottar ett tecknings- eller inlösningsuppdrag i fonder, gäller det ”mottagande och förmedling av order” som avser finansiella instrument enligt lagen om investeringstjänster. Enligt lagen om investeringstjänster förutsätter erbjudandet av tjänsten ett skriftligt avtal. I avtalsvillkoren fastställs parternas ansvar och skyldigheter. Kundens viktigaste skyldigheter är enligt lag att lämna uppgifter om sig själv och skyldighet att sätta sig in i de uppgifter som tillställs.

Avtalet är gratis och kan enkelt ingås i vår nättjänst i samband med att uppdraget ges.


För LokalTapiolas ränte-, aktie och blandfonder uppbärs inte tecknings- eller inlösningsavgifter. För förvaltning och förvar av fonder uppbärs en avgift som avdras automatiskt från fondandelarnas dagsvärde. Kostnaden meddelas i allmänhet i procent per år och dess belopp varierar från fond till fond. I faktabladet för var och en fond redogörs för löpande kostnader, som omfattar alla kostnader i anslutning till fondens förvaltning förutom eventuella handelskostnader.

Seligson & Co-fonderna uppbär i enlighet med sina stadgar en eventuell handelsprovision i samband med teckning och/eller inlösning. Storleken på handelsprovisionen varierar från fond till fond och det meddelas i fondprospektet, faktabladet och prislistan. Handelsprovisionen betalas till fonden och den ersätter för fondernas långsiktiga ägare handelskostnader som orsakas av teckningar och inlösningar av övriga investerare. Seligson & Co Familjebolag och Seligson & Co Penningmarknadsfonder har inte handelsprovisioner.

För förvaltning av fonder uppbärs ett förvaltningsarvode, som automatiskt avdras från fondandelarnas dagsvärde. Därutöver debiteras fonderna för förvaringsarvodet och förvaringsinstitutavgiften som ska betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondernas värdepapper och för verksamhet som förvaringsinstitut. Förvaltningsavgifterna inkluderar alla kostnader i anslutning till förvaltningen av fonden förutom fondens handelskostnader.

Du hittar enkelt kostnaderna för var och en fond på vår webbplats under Basfakta på sidan för respektive fond. Du hittar webbplatserna för fonderna här.


Placeringsfonderna är skattefria samfund som inte betalar skatt för sina ränteinkomster eller överlåtelsevinster. Ägaren av fondandelar får överlåtelsevinst eller -förlust när hen avstår sina fondandelar vid inlösning eller byte av fondandelar. För överlåtelsevinster betalas kapitalinkomstskatt.

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten ägaruppgifterna för fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras.

Den överlåtelsevinst som eventuellt fås vid inlösning eller byte av fondandelar utgör kapitalinkomst.

Läs mer om beskattning av fonder här.


Hållbarheten är viktig för oss och den är integrerad i all vår investeringsverksamhet. Läs mer om hållbara investeringar här.

Fonder, som har hållbarhetsegenskaper, indelas i två grupper i EU:s reglering om hållbar finansiering. Investeringar enligt artikel 9 är sk. ”mörkgröna” hållbara investeringar, som har de strängaste kriterierna för hållbarhet. Investeringar enligt artikel 8 är sk. ”ljusgröna” investeringar som främjar hållbarhetsegenskaper vid sidan av andra investeringsegenskaper.

Hållbara, mörkgröna investeringar identifieras genom att deras namn börjar med LokalTapiola Hållbar. Dessa är Hållbar Miljö och Hållbar Påverkan Ränta. I LokalTapiola fonderna går ljusgröna investeringar under namnet "ESG". Av Seligson & Co -fonder är Indexfonderna Europa, Nordamerika, Asien och Finland ljusgröna fonder.
För varje LokalTapiola Hållbar-fond och ESG-fond görs en hållbarhetsanalys. Du kan läsa den på fondens egen webbplats. Du hittar webbplatserna för fonderna här.


Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Du kan läsa om fondens risk antingen på fondens webbplats eller i faktabladet. Du hittar fonderna här och faktabladen här.

Se även

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.