Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Information till placeraren

På den här sidan har vi sammanställt nyttig information för placerarkunder.

Information till fondplaceraren

Kundens ansvar

Läs noggrant igenom informationen om placeringsobjektet. Placeringar i finansiella instrument är alltid förenade med risker. Placeringarnas värde och avkastning kan både stiga och sjunka, och det placerade kapitalet kan till och med gå helt förlorat. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Kunden ska alltid noggrant sätta sig in i valda placeringsinstrument och deras risker, kundavtal, bekräftelser, rapporter och övriga meddelanden som kunden fått. Kunden ska omedelbart underrätta LokalTapiola-fondernas kundtjänst om fel som kunden upptäckt (tfn 09 453 8500). Innan kunden fattar beslut om fondplaceringar ska hen sätta sig in i faktabladet och fondprospektet samt fondstadgarna. Vi rekommenderar att kunden sparar eller arkiverar alla avtalshandlingar och övrigt material som kunden får under kundrelationen.

LokalTapiola Kapitalförvaltning tillhandahåller investeringstjänster även för bolagen som hör till LokalTapiola-gruppen. Tillhandahållandet av investeringstjänster för bolagen i LokalTapiola-gruppen och andra kunder kan orsaka intressekonflikter mellan LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen och dess kunder eller mellan kunderna. Vi vidtar nu lämpliga åtgärder för att förebygga sådana konflikter. Närmare information om identifiering och förebyggande av intressekonflikter hittar du i handlingen Information till investeraren.

Information om LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringstjänster

Information till placeraren (pdf) (på finska)

LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ägarstyrning (pdf) (på finska)

Utredning om kundernas iakttagande av kapitalförvaltningsavtalen i LokalTapiola Kapitalförvaltning i enlighet med direktivet om aktieägares rättigheter (pdf) (på finska)

Förmedling av uppdrag i LokalTapiola-fonder (pdf) (på finska)

Hantering av uppdrag inom egendomsförvaltning (pdf) (på finska)

Verksamhetsprinciper-bilaga (pdf) (på finska)

RTS 28-rapport professionella kunder, 2022 (på finska) (pdf)

RTS 28-rapport professionella kunder, 2023 (på finska) (pdf)

RTS 28- rapport icke-professionella kunder, 2022 (på finska) (pdf)

RTS 28- rapport icke-professionella kunder, 2023 (på finska) (pdf)

Kvalitativ bedömning av utförandet av RTS28-uppdrag, 2022 (på finska) (pdf)

Kvalitativ bedömning av utförandet av RTS28-uppdrag, 2023 (på finska) (pdf)

Andra användbara länkar:

Se även reglerna för distansförsäljning (pdf) (på finska)

Läs också mer om LokalTapiola Kapitalförvaltnin.

Handel med fonder

Att handla med fonder är möjligt under varje bankdag. Handeln innebär att du kan teckna, lösa in och byta fondandelar. Att köpa fondandelar kallas för teckning och att sälja för inlösen. Fondandelar kan också bytas mellan LokalTapiolas fonder. De provisioner som uppbärs för teckning, inlösning och byte finns i fondprislistan.

Öppna fondprislistan (på finska pdf)Beskattning av placeringsfonder

Placeringsfonderna är skattefria samfund som inte betalar skatt för sin ränteavkastning eller överlåtelsevinster. Ägaren av fondandelar får överlåtelsevinst eller -förlust när hen avstår från sina fondandelar vid inlösen eller byte av fondandelar. För överlåtelsevinster betalas kapitalinkomstskatt.

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten ägaruppgifterna för fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras.

Mer information om beskattning av kapitalinkomster finns på skatteförvaltningens webbplats samt i Placerarens skatteguide som utges av Börsstiftelsen.

Skatteförvaltningens webbplats

Placerarens skatteguide

Beskattning

Nedan beskrivs beskattningen av placeringsfonden och andelsägaren i enlighet med Finlands skattesystem (allmänt skattepliktig fysisk person i Finland).

Fondernas överlåtelsevinster beskattas som kapitalinkomster

Fondplaceraren kan få överlåtelsevinst när hen avstår från sina fondandelar vid inlösen eller byte av fondandelar. Överlåtelsevinsten är skillnaden mellan inlösenpriset och teckningspriset. Den överlåtelsevinst som fås vid inlösen eller byte av fondandelar är kapitalinkomst som beskattas enligt 30 procent. Till den del beloppet av den skattskyldiges skattepliktiga kapitalinkomst överstiger 30 000 euro, är skatteprocenten 34. Fonderna kan också innehålla avkastningsandelar och den årliga avkastningen som betalas för dessa beskattas som kapitalinkomst.

Överlåtelseförluster kan dras av från kapitalinkomster

Värdet på fondandelar kan också minska. Om andelarna inlöses med förlust ska överlåtelseförlusten deklareras i beskattningen. Överlåtelseförluster kan dras av från alla kapitalinkomster. Om du inte alls har kapitalinkomster eller kapitalinkomsterna är mindre än försäljningsförlusterna som avdras, överförs avdraget till de följande fem åren. Du kan inte få underskottsgottgörelse för överlåtelseförluster i beskattningen av förvärvsinkomster.

Överlåtelser under 1 000 euro

Om de totala försäljningspriserna under kalenderåret inte överstiger 1 000 euro är försäljningsvinsten skattefri. Det samma gäller försäljningsförlusten: förlust kan inte avdras, om de totala anskaffningspriserna för de tillgångar som sålts under året inte överstiger 1 000 euro.

Verklig överlåtelsevinst eller presumtiv anskaffningsutgift?

Överlåtelsevinsten som fås vid inlösen av fondandelar kan räknas antingen genom att använda den verkliga överlåtelsevinsten eller den presumtiva anskaffningsutgiften. Den verkliga överlåtelsevinsten fås genom att man från inlösningspriset drar av teckningspriset samt kostnaderna för anskaffning av fondandelar. Vid användning av den presumtiva anskaffningsutgiften avdras från inlösningspriset den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för det verkliga teckningspriset. Om man ägt fondandelarna i mindre än 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent av inlösningspriset. För fondandelar som ägts minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 procent av inlösningspriset.

Om endast en del av fondandelarna inlöses, fastställs anskaffningspriset för de inlösta fondandelarna så att de fondandelar som anskaffats först anses vara inlösta först.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten uppgifter om vem som äger fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras. Beskattningen av inkomster eller försäljningsvinster för en enskild placerare beror på den skattelag som tillämpas utgående från den enskilda placerarens ställning och/eller placeringsplatsen för kapitalet. Ifall placerarna är osäkra över lagstiftningen som tillämpas på dem eller över sin skattemässiga ställning, ska de om möjligt kontakta lokala organisationer eller andra sakkunniga.

Elektroniska signaturtjänsten

LokalTapiola använder Signom Oy:s elektroniska signaturtjänst för att göra det lättare för dig att underteckna olika avtal eller andra handlingar. Du hanterar dina ärenden snabbt och säkert när och var du vill. Tjänsten är avgiftsfri.

Så här använder du tjänsten

Du får alltid en signaturinbjudan per e-post från Signom. Signaturinbjudan innehåller en länk till den här lokaltapiola.fi-sidan, varifrån du kan gå vidare till signaturtjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder – ha alltså dina koder till hands.

 • Handlingen som ska undertecknas är i PDF-format

 • Läs noggrant igenom innehållet i handlingen och kontrollera dina egna uppgifter innan du undertecknar handlingen.

 • Innan du undertecknar kan du också spara handlingen på din dator eller skriva ut den.

 • Du kan återvända till tjänsten senare, eftersom den undertecknade handlingen förvaras i tjänsten i 30 dagar från att den undertecknats.

 • LokalTapiola arkiverar handlingen, den finns alltså tillgänglig senare på LokalTapiola.

Om du har några frågor om signaturtjänsten, vänligen kontakta vår kundtjänst tfn [09 453 8500](tel:09 453 8500) mån–fre kl. 9–17.

Till signaturtjänsten

Mer information om tjänsten för elektroniska signaturer finns på signom.com.

För försäkringssparare

Med en försäkring kan du spara till dig själv, som gåva eller till pensionen. Sparlivförsäkringen är en skattesmart placering, oavsett om du sparar till dig själv, dina barn eller barnbarn. Sparlivförsäkringen lämpar sig också för planering av arvskifte.

Tillämpning av skälighetsprincipen och målsatta tilläggsförmåner

I enlighet med den så kallade skälighetsprincipen i 13 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag ska försäkringsbolaget återbetala en skälig del av överskottet som tilläggsförmåner till sådana försäkringar som är berättigade till tilläggsförmåner som utdelas på basis av överskottet förutsatt att bolagets solvens tillåter detta.

Vad består överskottet av?

I spar- och pensionsförsäkringar bildas överskottet i huvudsak av livförsäkringsbolagets avkastning från placeringsverksamheten. När avkastningen från placeringsverksamheten är högre än beräkningsräntan som utlovats kunderna, bildar försäkringarna överskott. Dödsfallsförsäkringarna bildar överskott när skadekostnaderna och rörelsekostnaderna är mindre än vad som beaktats i prissättningen av försäkringarna.

Tillämpandet av skälighetsprincipen i LokalTapiola Livbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag tillämpar skälighetsprincipen genom att använda överskottet huvudsakligen till tilläggsförmåner och stärkande av solvensen samt till att betala en marknadsbaserad avkastning till tecknare av riskkapital. LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har som mål att på lång sikt före kostnader och skatter utbetala till försäkringsbesparingarna som är berättigade till utdelning av överskottet en totalavkastning som i pensionsförsäkringar överstiger räntenivån för långa statsobligationer med en löptid på minst 10 år i euroområdet och i sparlivförsäkringar räntenivån för statsobligationer med en löptid på 5 år. Målet för fonderande riskförsäkringar är en positiv reell totalränta. Räntan på garantikapitalet motsvarar ett medelvärde på fem år för Livbolagets avkastning från placeringsverksamheten.

Målsatta tilläggsförmåner

På riskförsäkringar tillämpas skälighetsprincipen genom att den del av överskottet, som inte reserveras för fluktuationer i skadekostnader och rörelsekostnader, återbetalas till kunderna i form av premierabatter eller avgiftsfria höjningar av riskförmåner. Den målsatta tilläggsförmån som anges som totalavkastningsmålet på försäkringsbesparingar tillämpas inte på fondanknutna försäkringar eller rena riskförsäkringar som inte omfattar försäkringsbesparing. Den målsatta totalavkastningen som fastställts för pensionsförsäkringar och sparlivförsäkringar tillämpas på enskilda försäkringsavtal genom att, när återbäringarna fastställs, beakta

 • den allmänna räntenivån och hur kraftigt den fluktuerar

 • företagets framgång i placeringsverksamheten

 • beräkningsräntan på respektive försäkring

 • kostnader för förvaltning av försäkringen

 • försäkringsposter som används för att täcka rörelsekostnader

 • bolagets solvens.

Den målsatta tilläggsförmån som anges som totalavkastningsmålet på försäkringsbesparingar tillämpas inte på fondanknutna försäkringar eller rena riskförsäkringar som inte omfattar försäkringsbesparing. I kundåterbäringsnivån beaktas per försäkringsgren behovet att förebereda sig för avsevärt stigande framtida skadekostnader bland annat till följd av ändringar i dödligheten. Totalräntan på kundens försäkringsbesparingar består av beräkningsräntan och kundåterbäringar. Faktorer som påverkar totalräntan som betalas på avtalen samt faktorernas effekter:

 • en lägre beräkningsränta eller en högre andel som används för att täcka rörelsekostnader kan höja totalräntan

 • för långsiktiga produkter för bundet sparande, såsom pensionsförsäkringar, betalas en högre totalränta än för försäkring som fritt kan återköpas

 • i vissa avtal kan totalräntan vara lägre än den högsta tillämpade beräkningsräntan.

Man strävar efter att hålla kundåterbäringarna på en stabil nivå genom att jämna ut fluktuationen i placeringsavkastningen så att man under placeringsmässigt framgångsrika år reserverar en del av överskottet för att utdelas senare. Solvensmålet är en kvalitativ och kvantitativ solvens som inte begränsar utbetalningen av de målsatta tilläggsförmånerna till kunderna.

Uppnåendet av målsatta tilläggsförmåner

Offentliggörandet av de målsatta tilläggsförmånerna i denna form grundar sig på lagen om försäkringsbolag och målen beskriver hur överskottet fördelas mellan eget kapital och ansvarsskulden till följd av försäkringsavtal. De målsatta tilläggsförmånerna är dock inte sådana uppgifter om enstaka försäkringsavtal som enligt lagen om försäkringsavtal ska ges försäkringstagaren och därmed utgör de inte en del av något enstaka försäkringsavtal. De målsatta tilläggsförmånerna gäller tills vidare och binder inte försäkringsbolaget. Bolagets styrelse beslutar årligen om tilläggsförmåner och nödvändiga ändringar i målsättningar som gäller utdelning av tilläggsförmåner. Läs den senaste utredningen av hur målen för utdelningen av tilläggsförmåner uppnåtts (pdf). Mer information om måluppfyllelsen finns även i bokslutet. I listan nedan hittar du utredningar av hur målen uppnåtts under tidigare år:

Avkastning från försäkringsbesparing med garanterad avkastning

På dina försäkringsbesparingar betalas en totalränta som består av beräkningsräntan och en eventuell kundåterbäring. LokalTapiola Livförsäkringbolags styrelse fastställer storleken på kundåterbäringen årligen utgående från de principer som har fastställts i målen för tilläggsförmånerna. I enlighet med målen för tilläggsförmånerna påverkas kundåterbäringen av

 • det utdelningsbara överskottet

 • målnivåer som har definierats för olika försäkringsprodukter (se målen nedan)

 • den allmänna räntenivån och fluktuationerna i den

 • LokalTapiola Livförsäkringsbolags framgång i placeringsverksamheten

 • nivån på respektive försäkrings beräkningsränta

 • förvaltningsarvoden för försäkringen och poster för att täcka rörelsekostnaderna

 • LokalTapiola Livförsäkringbolags solvens.

Målet är att på försäkringsbesparingar med garanterad avkastning i Egenpension, Egenpension-fondförsäkring och TOP-pensionsförsäkring på långt sikt betala ut en totalränta, som för utgifter och skatter överskrider den riskfria tioåriga räntan. Med riskfri ränta avses den genomsnittliga räntenivån på statsobligationer som emitterats i euroområdet och som har det högsta kreditbetyget (AAA). Målet är att på lång sikt betala en totalränta på sparbelopp i Omavara-ränteförsäkringen samt sparbelopp som anknutits till Räntegottgörelsen i LokalTapiola Placeringsförsäkring och LokalTapiola Kapitaliseringsavtal som överskrider den riskfria femåriga räntan före utgfter och skatter. Med riskfri ränta avses den genomsnittliga räntenivån för statsobligationer som emitterats i euroområdet och som har det bästa kreditbetyget (AAA). På besparingar i Omavara-försäkringen är målet att betala en totalränta som är högre än inflationen.

Bekräftade kundåterbäringar rapporteras årligen

En rapport över tilläggsförmånernas måluppfyllelse utges årligen som en bilaga till bokslutet. Läs den senaste rapporten från 2014–2023 (pdf). Målen för tilläggsförmåner är inte bindande och de gäller tills vidare. Målen är inte en del av det försäkringsavtal du ingått, alltså kan de förändras under avtalets giltighetstid. Läs mer om målsatta tilläggsförmåner.

En god solvens möjliggör en stabil avkastning

Under de år då LokalTapiola Livbolag varit särskilt framgångsrik i sin placeringsverksamhet, reserveras en del av överskottet att delas ut under svagare placeringsår. Med åtgärden strävar man efter att nivån på totalräntan inte ska variera avsevärt från år till år. LokalTapiola Livförsäkringsbolag har en stark solvens. Bolagets egna tillgångar är 2,6-faldiga i jämförelse med solvenskapitalkravet och 11-faldiga i jämförelse med minimikapitalkravet (31.12.2023). En bra solvens gör att du på lång sikt kan få stabil avkastning på dina sparbelopp. Läs mer om solvens (pdf, på finska).

Beskattning av placeringsförsäkringar

Sparlivförsäkringen är en smart placering, oavsett om du sparar till dig själv, dina barn eller barnbarn. Sparlivförsäkringen lämpar sig också för planering av arvskifte.

Placera för dig själv

Placeringsförsäkringen är en sparlivförsäkring för vilken du kan välja placeringsobjekt från ett mångsidigt urval och därmed möjliggöra en mycket omfattande diversifiering. Inom försäkringen kan du avgiftsfritt byta placeringsobjekt eller överföra besparingar från ett objekt till ett annat. Du kan ha flera placeringsförsäkringar och lagstiftningen begränsar inte det maximala placeringsbeloppet som kan göras i dem. Du kan själv besluta om dina placeringar och hur dina besparingar ska fördelas eller, om du vill, så sköter en specialist det för din räkning. Försäkringsbesparingarna i sparlivförsäkringen är skattepliktig kapitalinkomst bara för avkastningens del, eftersom du själv är försäkringstagare och försäkrad. Avkastningen beräknas genom att från den influtna försäkringsbesparingen dra av de betalda försäkringspremierna. Avkastningen beskattas inte årligen, utan en förskottsinnehållning enligt kapitalskatteprocenten görs först då försäkringsbesparingen utbetalas. På det sättet ökar också skatteandelen avkastningen under hela försäkringsperioden.

Ge en gåva till barn eller barnbarn

Om sparbeloppet betalas till en närstående såsom barn eller barnbarn är avkastningen på sparbeloppet skattepliktig kapitalinkomst. På avkastningen görs förskottsinnehållning i samband med att sparbeloppet utbetalas. Avkastningen beräknas genom att de premier som använts till att öka sparbeloppet och upprätthålla dödsfallsskyddet avdras från det sparbelopp som utbetalas. Resten av försäkringsbesparingarna är gåvoskattepliktig för närstående. Närstående är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. I skattelagstiftningen anses som make/maka även sambon som bor i samma hushåll när de samboende har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare varit gifta med varandra.

Att spara till andra

Om sparbeloppsmottagaren inte är närstående är hela sparbeloppet skattepliktig kapitalinkomst.

Kapitalbeskattning år 2023

Kapitalinkomstskatten är 30 % till den del som de inkomster som är underställda kapitalinkomstbeskattningen är högst 30 000 euro per år. Till den del kapitalinkomsterna är över 30 000 euro är kapitalinkomstskatten 34 %. Beskattningen har presenterats enligt situationen 1.1.2024 Skattebestämmelser och -praxis kan förändras i framtiden.