Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kohtuusperiaatteen soveltaminen ja lisäetutavoitteet

Vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaisen ns. kohtuusperiaatteen mukaan vakuutusyhtiön on, jos yhtiön vakavaraisuus sen sallii, palautettava kohtuullinen osa ylijäämästä lisäetuina sellaisille vakuutuksille, joilla on oikeus ylijäämän perusteella jaettaviin lisäetuihin.

Mistä ylijäämä muodostuu?

Säästö- ja eläkevakuutuksissa ylijäämä muodostuu pääosin henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuotoista. Kun sijoitustoiminnan tuotto on asiakkaille luvattua perustekorkoa suurempi, muodostuu vakuutuksista ylijäämää. Kuolemanvaravakuutuksissa muodostuu ylijäämää, kun korvausmeno ja liikekulut jäävät pienemmäksi kuin mitä vakuutuksien hinnoittelussa on huomioitu.

Kohtuusperiaatteen soveltaminen LähiTapiola Henkivakuutusyhtiössä

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö soveltaa kohtuusperiaatetta siten, että käyttää ylijäämänsä pääosin lisäetuihin ja vakavaraisuuden vahvistamiseen ja maksaa riskipääoman merkitsijöille markkinaehtoisen tuoton.

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutetuille vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä ennen kuluja ja veroja kokonaistuotto, joka eläkevakuutuksessa ylittää euroalueen valtioiden pitkien, vähintään 10-vuotisten joukkovelkakirjalainojen korkotason ja säästöhenkivakuutuksessa vastaavasti 5-vuotisten valtionlainojen korkotason.

Rahastoivassa riskivakuutuksessa tavoitteena on että reaalinen kokonaiskorko on positiivinen. Takuupääomalle maksettava korko vastaa Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuottojen viiden vuoden keskiarvoa.

Lisäetutavoitteet

Riskivakuutuksissa kohtuusperiaatetta noudatetaan siten että ylijäämästä palautetaan asiakkaille maksunalennuksina tai riskietuuksien ilmaisina korotuksina se osa, jota ei varata korvausmenojen ja liikekulujen heilahtelujen varalle.

Vakuutussäästöjen kokonaistuottotavoitteena ilmaistua lisäetutavoitetta ei sovelleta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin eikä puhtaisiin riskivakuutuksiin, joihin ei liity vakuutussäästöä.

Eläkevakuutuksille ja säästöhenkivakuutuksille määriteltyä kokonaistuottotavoitetta sovelletaan yksittäisiin vakuutussopimuksiin ottamalla annettavia hyvityksiä määrättäessä huomioon

  • yleinen korkotaso ja sen heilahtelun voimakkuus,
  • yhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa,
  • kunkin vakuutuksen laskuperustekorko,
  • vakuutuksen hoitamisen kustannukset,
  • vakuutuksesta liikekulujen kattamiseen menevät erät sekä
  • yhtiön vakavaraisuus.

Vakuutussäästöjen kokonaistuottotavoitteena ilmaistua lisäetutavoitetta ei sovelleta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin eikä puhtaisiin riskivakuutuksiin, joihin ei liity vakuutussäästöä.

Asiakashyvitysten tasossa otetaan vakuutuslajeittain huomioon tarve varautua tulevaisuudessa huomattavasti kohoaviin korvausmenoihin mm. kuolleisuudessa tapahtuvien muutosten takia.

Asiakkaan vakuutussäästöille hyvitettävä kokonaiskorko muodostuu laskuperustekorosta ja annettavista hyvityksistä.

Alla on listattu sopimuksille maksettavaan kokonaiskorkoon vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia:

  • matalampi laskuperustekoron taso tai korkeampi liikekulujen kattamiseksi menevän osuuden taso voi korottaa kokonaiskorkoa
  • pitkäaikaisille sidotun säästämisen tuotteille, kuten esim. eläkevakuutuksille maksetaan korkeampaa kokonaiskorkoa kuin vapaasti takaisinostettavissa oleville vakuutuksille.
  • kokonaiskorko voi joissakin sopimuksissa olla korkeinta sovellettavaa laskuperustekorkoa pienempi.

Asiakashyvitysten tasossa pyritään vakauteen tasoittamalla sijoitustuottojen vaihtelua varaamalla hyvien sijoitustuottojen vuosina osa ylijäämästä myöhempinä vuosina jaettavaksi.

Vakavaraisuustavoitteena on sellainen laadullinen ja määrällinen vakavaraisuus, että se ei rajoita lisäetutavoitteiden mukaisten lisäetujen maksamista asiakkaille.

Lisäetutavoitteiden toteutuminen

Lisäetutavoitteiden julkaiseminen tässä muodossa perustuu vakuutusyhtiölakiin, ja tavoitteet kuvaavat ylijäämän jakautumista oman pääoman ja vakuutussopimuksista johtuvan vastuuvelan välillä.

Lisäetutavoitteet eivät siten ole sellaisia yksittäistä vakuutussopimusta koskevia tietoja, joita vakuutuksenottajalle tulee vakuutussopimuslain mukaan antaa, eivätkä ne sen vuoksi ole osa mitään yksittäistä vakuutussopimusta. Lisäetutavoitteet eivät ole yhtiötä sitovia ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Yhtiön hallitus päättää vuosittain lisäeduista ja tarvittavista muutoksista lisäetujen jakamista koskeviin tavoitteisiin.

Tutustu tuoreimpaan selvitykseen lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta (pdf). Lisätietoja asiasta löytyy myös tilinpäätöksessä.

Alla olevasta listasta löydät aiempien vuosien selvitykset tavoitteiden toteutumisesta: