Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Varainhoito Oy

Niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu, on myös sijoitettu. LähiTapiola Varainhoito on LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden kokonaan omistama sijoituspalveluyhtiö, joka toimii lisäksi vakuutusasiamiehenä. Sijoitamme LähiTapiolan omia varoja vastuullisesti sekä pitkäjänteisesti ja samaan tapaan hoidamme myös kaikkien asiakkaidemme varallisuutta. Panostamme henkilökohtaiseen palveluun ja asiantuntijamme ympäri Suomea auttavat sinua löytämään sopivat sijoittamisen ratkaisut.

Esittely

Vastuullista sijoittamista tuottavasti

Vastuullisuuden huomioiminen on kiinteä osa sijoituspäätöksiämme. Se ei tarkoita tuotoista tinkimistä, vaan on osa riskienhallintaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamista.

Tarjoamme mm. seuraavia sijoituspalveluita:

  • Omaisuudenhoito

  • Toimeksiantojen välittäminen

  • Sijoitusneuvonta

Y-tunnus: 1604393-7
Verkkolaskuosoite 003716043937
Käyntiosoite: Revontulenkuja 1, Espoo (Tapiola)
Postiosoite: 02010 LÄHITAPIOLA

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)lahitapiola.fi
Asiakaspalvelunumero 09 453 8500 ma–pe kello 9–17. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tai asioida LähiTapiolan toimistolla.

Valvova viranomainen:
Finanssivalvonta
PL 103, 00101 HELSINKI
Puh. 010 831 51

LähiTapiola Varainhoito on LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden kokonaan omistama sijoituspalveluyhtiö, joka toimii lisäksi vakuutusasiamiehenä. LähiTapiola Varanhoito ei myy muiden vakuutusyhtiöiden kuin LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön myöntämiä sijoitusvakuutuksia. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö omistaa 32,99 % LähiTapiola Varainhoito Oy:stä.

LähiTapiola Varainhoito Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan valvottavaluetteloon ja sen ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkastaa Finanssivalvonnasta, joka myös valvoo vakuutusasiamiesten toimintaa.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnin periaatteet ja hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance -suosituksiin. Hyvän hallintotavan tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen.

LähiTapiola-ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. LähiTapiola-ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiolan alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat. Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Takuuosuudet, niissä yhtiöissä, joita niitä on, ovat toisten ryhmään kuuluvien keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistamia.

LähiTapiola-ryhmän osakeyhtiömuotoisten sijoituspalvelu- ja kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden omistuksessa. Keskinäisestä yhtiömuodosta ja laajasta omistajapohjasta johtuen hallintoneuvostoilla on yhtiöissä merkittävä rooli ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssilistatuista yhtiöistä. Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja päättää toimenpiteistä, jotka merkitsevät yhtiön toiminnan olennaista supistamista tai laajentamista.

LähiTapiola Varainhoidon omistajat

Yhtiön osakepääoman määrä on 933 350 €, ja se jakautuu 42 499 osakkeeseen. Yhtiön osakekannan omistaa LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola-ryhmän alueelliset vahinkovakuutusyhtiöt.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

LähiTapiola Varainhoitoa johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. LähiTapiola Varainhoidon hallitus hyväksyy riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii, että niiden noudattamista valvotaan luotettavasti. LähiTapiola Varainhoidon hallitus arvioi hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuutta vuosittain.

LähiTapiola Varainhoidon riskilausuma ja omien varojen julkistamislomakkeet (pdf)

Johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset sekä ajankäyttö

LähiTapiola Varainhoidon johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset arvioidaan ennen tehtävään nimittämistä ja säännöllisesti sen jälkeen. Hallituksen jäsenten ja toimivan johdon luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnissa noudatetaan Finanssivalvonnan ja muiden valvovien viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

LähiTapiola Varainhoidon johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa ja toimii LähiTapiola Varainhoidon operatiivisena neuvottelu- ja päätöksentekoelimenä. Sen varmistamiseksi, että LähiTapiola Varainhoidon hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen, heidän päätoimensa ja muut luottamustoimet arvioidaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen.

Hallitus

Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Hallituksen tehtävänä on yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelmien ja budjettien vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.

  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.

  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen

  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.

  • Palkitsemisjärjestelmien yleisten periaatteiden vahvistaminen.

  • Vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.

  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

  • Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Varainhoidon hallitukseen kuuluu 7 jäsentä, joiden toimikausi on 1 vuosi.

LähiTapiola Varainhoidon hallituksen jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä sopivuus ja luotettavuus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon se, että heillä on monipuolinen, toisiaan täydentävä ammatillinen pätevyys sekä kokemus ja osaaminen Varainhoidon liiketoiminnasta ja sen toimintaan liittyvien riskien hallinnasta.

LähiTapiola Varainhoito noudattaa hallituksen hyväksymiä toimintaperiaatteita hallituksen kokoonpanon monimuotoisuudesta sekä sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa. Hallituksen monimuotoisuus pyritään huomioimaan hallituksen kokoonpanoa täydennettäessä.

LähiTapiola Varainhoidolla ei toistaiseksi ole hallituksen riskivaliokuntaa LähiTapiola Varainhoidon taseeseen kuuluvien ja taseen ulkopuolisten varojen arvon jäädessä alle 100 miljoonan euron. LähiTapiola Varainhoidon hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2023 ja kokousten osallistumisprosentti oli 98 %.

Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 500 € kokoukselta sekä kuukausipalkkio 1 400 €. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenet

Syntynyt 1963

Kauppatieteiden maisteri, yhtiöryhmän johtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallitusten jäsen 2013– (Ryhmäpalvelut)

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–

LähiTapiola Palvelut Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 10/2014–

LähiTapiola Rahoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2021–

Luottamustoimet

AMICE, hallituksen jäsen 1/2018–

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 2/2015–01/2022

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–1/2022

Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1998–

Aiemmat tehtävät

Tapiola-ryhmä, sijoitusjohtaja 1998–2011, yksikönjohtaja 1996–1997, osastopäällikkö 1994–1995, arvopaperipäällikkö 1993–1994

Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten jäsen 2012

Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten varajäsen 1998–2012

LähiTapiola Keskinäinen Eläkeyhtiö, hallituksen varajäsen 2013

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 2007–6/2014, puheenjohtaja 2007-5/2013

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2000–2007-6/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013

LähiTapiola Pankki Oy, hallituksen jäsen 2002–4/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013

Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen 4/2016–4/2018

S-Pankki Oy, hallituksen jäsen 4/2018- 9/2020

Syntynyt 1971

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Charted Financial Analyst (CFA)

Työelämäprofessori (Professor of Practice), Aalto-yliopisto

Managing Partner, Exito Consulting

Luottamustoimet

LähiTapiola Vahinkoyhtiö ja Henkiyhtiö, hallitusten tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen, 2023 –

Boardman Oy, hallituksen jäsen 2022, hallituksen puheenjohtaja 2023–

Sitowise Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2021, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–

Ålandsbanken hallituksen jäsen 3/2022–

Suomen Tilintarkastajat ry, hallituksen jäsen 2021–

Teleste Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020–

Säästöpankkien Tutkimussäätiö, hallituksen jäsen 2020–

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallituksen jäsen 2019 -

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2019 -

Indufor Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–

Euroclear Finland Oy, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–

Aiemmat tehtävät

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), Partner 2009–2018

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy, useita tehtäviä 2000–2008

syntynyt 1967
KTT, Yritysten Ympäristöjohtaminen

Vierailevana tutkijana Wienin Teknillisessä Korkeakoulussa 1996–97
HHJ ja HHJ PJ 2020
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, dekaani ja professori: Yritysten ympäristöjohtamisen professori 2001–
Kauppakorkeakoulun johtajana 2014–
LähiTapiola Keski-Suomi, hallituksen jäsen 2015–
EASAC:n (European Academies Science Advisory Council) EU:n komission ja parlamentin akateeminen energia-alan asiantuntijaryhmä, puheenjohtaja 2022–
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tukisäätiö, hallituksen jäsen 2020–Association of Business Schools Finland, hallituksen puheenjohtaja 2021–
KEDGE kauppakorkeakoulun (Ranska) kansainvälisen neuvottelukunnan jäsen, 2022–

Luottamustoimet

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen, 2021-

Jyväskylän yliopiston laadunohjausryhmä ja riskienhallintaryhmä, puheenjohtaja 2018–2021

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta, puheenjohtaja 2019–2021

Reijo Pesonen Consulting Oy, hallituksen jäsen 1989–2021

Suomen Kulttuurirahasto, Keski-Suomen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja 2013–2020

Association of Business Schools Finland, hallituksen jäsen 2014–2020

Kielikeskuksen johtokunnan puheenjohtaja 2014–2017

Ympäristötutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtaja 2006-2014

Tilastokeskus, neuvottelukunnan jäsen 2007–2010

Aiemmat tehtävät

Reijo Pesonen Consulting Oy, projektipäällikkö 1990–1994

Syntynyt 1976

Kauppatieteiden maisteri, Diplomi-insinööri, Sijoitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, johtaja Sijoitustoiminta ja taseenhallinta 1/2023–

Luottamustoimet

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 12/2020–

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, sijoitusjohtaja 2/2019–12/2022

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, johtaja, cross assets 1/2014–1/2019

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, osakesijoitusjohtaja 1/2013–12/2013

Eläke-Tapiola, arvopaperipäällikkö 1/2009–12/2012

Eläke-Tapiola, salkunhoitaja 7/2005–12/2008

Head Consulting Corporate Finance, analyytikko 9/2004–6/2005

Syntynyt 1976

Oikeustieteen kandidaatti

Tesi, toimitusjohtaja, 01/2023–

Luottamustoimet

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen, 04/2023–

Aker Arctic Technology Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 03/2023–

Tesi Fund Management Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2023–

Tesi Industrial Management Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2023–

EAKR-Aloitusrahasto Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2023–

FEFSI Management Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2023–

Aiemmat tehtävät

Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja, 03/2016–12/2022

Finanssiala ry, johtava lakimies, 03/2007–12/2016

STM Vakuutusmarkkinayksikkö, hallitussihteeri, 10/2004–02/2007

STM Vakuutusmarkkinayksikkö, ylitarkastaja, 12/2003–09/2004

Castren & Snellman, lakimies, 12/2001–09/2004

syntynyt1986

Filosofian maisteri, SHV

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, johtaja, liiketoiminta ja tuotteet, 01/2023–

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, varatoimitusjohtaja, 01/2021–

Luottamustoimet

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 02/2023–

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, johtaja, talous ja tiedolla johtaminen, 06/2018–12/2022

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, vastuullinen matemaatikko, apulaisjohtaja, 07/2013–06/2018

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, vastuullisen matemaatikon varahenkilö, 04/2012–

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, matemaatikko, 03/2011–03/2013

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, matemaatikko, aktuaaritrainee-koulutusohjelma, 06/2010–03/2011

Syntynyt 1969

Valtiotieteiden maisteri, MBA

Luottamustoimet

LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen, 03/2024–

Margalla Oy, hallituksen puheenjohtaja, 100 % omistus

Oulun yliopisto, hallituksen jäsen, 2022–, hallituksen puheenjohtaja, 2024–

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallituksen jäsen, 03/2024–

Prönö Enterprises Oy, hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät

Aktia Pankki Oyj, toimitusjohtaja, 2018-2023

Nordea Pankki Oy, Capital markets ja Investment banking johtaja, 2001-2018

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajalla on oltava sellainen sijoituspalvelutoiminnan yleinen tuntemus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Yhtiön toimitusjohtaja on Samu Anttila.

Tilintarkastaja

LähiTapiola Varainhoidon tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.