Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Så länge som LokalTapiola har försäkrat så har bolaget även placerat. LokalTapiola Kapitalförvaltning är ett värdepappersföretag som i sin helhet ägs av LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag och som dessutom fungerar som försäkringsombud. Vi placerar LokalTapiolas egna medel ansvarsfullt och långsiktigt och förvaltar på samma sätt alla våra kunders tillgångar. Vi satsar på personlig service och våra experter runt om i Finland hjälper dig att hitta lämpliga placeringslösningar.

Presentation

Placeringar hållbart och lönsamt

Hållbarhet är en integrerad del av våra placeringsbeslut. Det betyder inte att man kompromissar med avkastningen, utan är en del av riskhanteringen och identifieringen av framtida möjligheter.

Vi erbjuder bl.a. följande placeringstjänster:

  • kapitalförvaltning

  • förmedling av order

  • placeringsrådgivning

FO-nummer 1604393-7
Nätfakturaadress 003716043937
Besöksadress: Revontulenkuja 1, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LÄHITAPIOLA

Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)lahitapiola.fi
Kundtjänstnummer 09 453 8500 mån–fre kl. 9–17. Du kan också lämna en kontaktbegäran eller besöka LokalTapiolas kontor.

Övervakande myndighet:
Finansinspektionen
PB 103, 00101 HELSINGFORS
Tfn 010 831 51

LokalTapiola Kapitalförvaltning är ett värdepappersföretag som i sin helhet ägs av LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag och som dessutom fungerar som försäkringsombud. LokalTapiola Kapitalförvaltning säljer inte placeringsförsäkringar som beviljas av andra försäkringsbolag än LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag äger 32,99 % av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har registrerats i Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt och försäkringsförmedlarregister. Du kan kontrollera registreringen hos Finansinspektionen, som också övervakar försäkringsombudens verksamhet.

Förvaltningsmodell och ägare

LähiTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och förvaltningsmodell

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat och i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. God förvaltning har som mål att säkerställa framförallt ägarstyrningens funktion och verksamhetens transparens.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell baserar sig på ömsesidighet. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna. I de ömsesidiga försäkringsbolagen blir försäkringstagarna delägare direkt när försäkringen tecknas, utan tilläggsplacering i bolaget. Garantiandelarna, i bolag som har sådana, ägs av de andra ömsesidiga försäkringsbolagen i gruppen.

Alla aktier i LokalTapiola-gruppens aktiebolag inom finansbranschen samt i bolaget för fastighetsplaceringar ägs av de andra bolagen i LokalTapiola-gruppen. På grund av den ömsesidiga bolagsformen och den breda ägarbasen har förvaltningsråden en viktig roll och övervakningsuppgift i bolagen, vilket avviker från börsnoterade bolag. Förvaltningsrådet väljer bl.a. styrelsemedlemmar och beslutar om åtgärder som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings ägare

Bolagets aktiekapital är 933 350 € och det fördelas på 42 499 aktier. Bolagets aktiestock ägs av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola-gruppens regionala skadeförsäkringsbolag.

Allmänna krav på förvaltnings- och styrningssystemen

LokalTapiola Kapitalförvaltning leds effektivt och enligt försiktiga affärsprinciper. Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning godkänner riskstrategin och övriga strategiska mål samt ser till att iakttagandet av målen och strategin övervakas på ett tillförlitligt sätt. Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning värderar årligen förvaltnings- och styrningssystemens effektivitet.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings riskutlåtande och blanketter för offentliggörande av egna tillgångar (pdf på finska)

Krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens samt tidsdisposition

Kraven på LokalTapiola Kapitalförvaltnings lednings tillförlighet och kompetens värderas före utnämningen och regelbundet därefter. Vid bedömningen av styrelsemedlemmarnas och den operativa ledningens tillförlitlighet och kompetens i bedömningen iakttas bestämmelser och anvisningar som Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter utfärdat.

Ledningsgruppen för LokalTapiola Kapitalförvaltning bistår verkställande direktören och fungerar som LokalTapiola Kapitalförvaltnings operativa förhandlings- och beslutandeorgan. För att säkerställa att styrelsemedlemmarna i LokalTapiola Kapitalförvaltning har tillräckligt med tid för att sköta uppgiften, värderas deras huvudsysslor och andra förtroendeuppdrag före utnämningen och regelbundet därefter.

Styrelse

Styrelsens uppgifter och sammansättning

Styrelsens uppgift är att fastställa bolagets strategiska planer, viktigaste verksamhetsprinciper och -policyer samt verksamhetsplaner och budgetar samt övervaka genomförandet av dem.

  • Behandla och godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen samt delårsrapporterna.

  • Fastställa organisationsstrukturen.

  • Utnämna verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt företagsledningens företrädare och besluta om deras anställningsförhållanden.

  • Stärka de allmänna principerna för belöningssystem.

  • Fastställa solvensplan och riskhanteringsplanen samt övervaka iakttagandet av dem.

  • Besluta om andra ärenden som kan ha stora eller långtgående konsekvenser för bolagen.

  • Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning består av 7 ledamöter. Mandatperioden är ett år.

Till styrelsemedlem i LokalTapiola Kapitalförvaltning väljs personer, som har den behörighet och tillförlitlighet som uppgiften förutsätter samt möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att sköta uppgiften framgångsrikt. Vid valet av styrelsemedlemmar beaktas att de har månsidig, yrkesmässig behörighet som kompletterar varandra samt erfarenhet och kunskap om Kapitalförvaltningens affärsverksamhet och om riskhantering i anslutning till dess verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning följer de verksamhetsprinciper som styrelsen godkänt för att sammansätta en mångfaldig styrelse och att båda könen ska vara jämlikt representerade i styrelsen. Vi strävar efter att beakta mångfald i styrelsen när vi kompletterar styrelsens sammansättning.

Tillsvidare har LokalTapiola Kapitalförvaltning inte ett riskutskott i styrelsen när värdet på tillgångarna som hör till LokalTapiola Kapitalförvaltnings balansräkning och tillgångarna utanför balansräkningen underskrider 100 miljoner euro. Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning sammanträdde 15 gånger år 2023, och på mötena deltog i genomsnitt 98 % av styrelsemedlemmarna.

Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 500 € per möte samt ett månadsarvode på 1 400 €. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.

Styrelseledamöter

Född 1963

Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (Grupptjänster)

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–

LokalTapiola Tjänster Ab, styrelsens vice ordförande, 10/2014–

LokalTapiola Finans Ab, styrelseordförande, 01/2021–

Förtroendeuppdrag

AMICE, styrelsemedlem 1/2018–

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelseordförande 2/2015–01/2022

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–1/2022

Ilkka-Yhtymä Oyj, medlem i förvaltningsrået 1998–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994

Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012

Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012

Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013

Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013

Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013

Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem 4/2016–4/2018

S-Banken Ab, styrelsemedlem 4/2018–9/2020

Född 1971

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA)

Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto Yliopisto

Managing Partner, Exito Consulting

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Försäkringsbolag och Livförsäkringsbolag, styrelses revisions och riskhanteringskommittens medlem, 2023

Boardman Oy, styrelsemedlem 2022, styrelseordförande 2023–

Sitowise Oyj, styrelsemedlem från år 2021, ordförande för granskningsutskottet, 2022–

Ålandsbanken styrelsemedlem 3/2022–

Finlands Revisorer rf, styrelsemedlem, 2021–

Teleste Oyj, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2020–

Sparbankernas Forskningsstiftelse, styrelsemedlem, 2020–

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem, 2019–

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2019–

Indufor Oy, styrelseordförande, 2019–

Euroclear Finland Ab, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2018–

Tidigare uppgifter

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), Partner 2009–2018

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy, flertal uppdrag 2000–2008

född 1967
ED, Miljöledning i företag

Gästforskare på Tekniska högskolan i Wien 1996–97
HHJ och HHJ PJ 2020
Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet, dekan och professor: Professor i Miljöledning i företag 2001–
Chef för handelshögskolan från 2014–
LokalTapiola Keski-Suomi, styrelsemedlem 2015–
EASAC:s (European Academies Science Advisory Council) EU kommissionens och parlamentets akademiska expertgrupp för energibranschen, ordförande 2022–
Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet stödstiftelse för studerande, styrelsemedlem 2020–Association of Business Schools Finland, styrelseordförande 2021–
KEDGE handelshögskolan (Frankrike) medlem av den internationella styrelsen, 2022–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Kapitalförvaltning, styrelsemedlem, 2021-

Jyväskylä universitets kvalitetsstyrgrupp och riskhanteringsgrupp, ordförande 2018–2021

Centralhandelskammarens ansvarsnämnd, ordförande 2019–2021

Reijo Pesonen Consulting Oy, styrelsemedlem 1989–2021

Finska Kulturfonden, Keski-Suomen rahasto, förvaltningsnämndens ordförande 2013–2020

Association of Business Schools Finland, styrelsemedlem 2014–2020

Direktionsordförande för Språkcentrum 2014–2017

Direktionsordförande för Miljöforskningscentrum 2006–2014

Statistikcentralen, medlem i delegationen 2007–2010

Tidigare uppgifter

Reijo Pesonen Consulting Oy, projektchef 1990–1994

Född 1976

Ekonomie magister, Diplomingenjör, Placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, direktör för placeringsverksamhet och balansförvaltning 1/2023–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 12/2020–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, placeringsdirektör 2/2019–12/2022

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, direktör, cross assets 1/2014–1/2019

LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag, aktieplaceringsdirektör 1/2013–12/2013

Pensions-Tapiola, värdepapperschef 1/2009–12/2012

Pensions-Tapiola, portföljförvaltare 7/2005–12/2008

Head Consulting Corporate Finance, analytiker 9/2004–6/2005

Född 1976

Juris kandidat

Tesi, VD, 01/2023–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 04/2023–

Aker Arctic Technology Oy, vice ordförande för styrelsen, 03/2023–

Tesi Fund Management Oy, styrelseordförande, 01/2023–

Tesi Industrial Management Oy, styrelseordförande, 01/2023–

EAKR-Oy, styrelseordförande, 01/2023–

FEFSI Management Oy, styrelseordförande, 01/2023–

Tidigare uppgifter

Pääomasijoittajat ry, verkställande direktör, 03/2016–12/2022

Finansbranschen rf, förste jurist, 03/2007–12/2016

SHM, Försäkringsmarknadsenheten, regeringssekreterare, 10/2004–02/2007

SHM, Försäkringsmarknadsenheten, överinspektör, 12/2003–09/2004

Castren & Snellman, jurist, 12/2001–09/2004

Född1986

Filosofie magister, SGF

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, direktör, affärsverksamhet och produkter 01/2023–

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, vice verkställande direktör, 01/2021–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 04/2023–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, direktör, ekonomi och ledarskap genom kunnande, 06/2018–12/2022

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, ansvarig matematiker, biträdande direktör, 07/2013–06/2018

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, ställföreträdare för ansvarig matematiker 04/2012–

Ömsesidigt Försäkringsbolag Tapiola och LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, matematiker, 03/2011–03/2013

If Skadeförsäkringsbolag Ab, matematiker, aktuarietrainee-utbildningsprogram, 06/2010–/03/2011

Född 1969

Statsvetenskapsmagister, MBA

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 03/2024–

Margalla Oy, styrelseordförande, 100 % ägande

Oulu universitet, styrelsemedlem, 2022–, styrelseordförande, 2024–

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem, 03/2024–

Prönö Enterprises Oy, styrelsemedlem

Tidigare uppgifter

Aktia Bank Abp, verkställande direktör, 2018-2023

Nordea Bank Ab, Capital markets och Investment banking direktör, 2001-2018

Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Verkställande direktören ska ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

Bolagets verkställande direktör är Samu Anttila.

Revisor

LokalTapiola Kapitalförvaltnings revisorer

Ordinarie revisor är KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.

Revisorernas arvoden

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i noterna till bokslutet.