Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Börja spara

  • Det lönar sig inte att skjuta upp sparandet, rätt tid att börja spara är just nu.
  • Vi rekommenderar att alla har ett sparbelopp som motsvarar minst två månaders lön ifall det uppstår oväntade utgifter i livet.
  • Det räcker med 30 euro för att börja spara och du kan göra det enkelt med dina egna nätbankskoder.
  • Testa med vår räknare hur mycket du kan spara.

Räkna och testa med sparräknaren, hur mycket du kan spara

När bufferten har samlats in, lönar det sig att tänka på livet också på längre sikt. Hurdana drömmar har du inför framtiden?

Testa med sparräknaren nedan, hur månadssparande, eventuellt startkapital och spartiden påverkar det sparbelopp som intjänas med olika risknivåer. Genom att klicka på inflationsknappen ser du också hur en minskning i pengarnas värde påverkar det intjänade sparbeloppet.

Ju högre avkastning du eftersträvar, desto större risk måste du tåla. Om redan tanken om en tillfällig värdeminskning av dina besparingar får ditt hjärta att klappa, så kan en lägre förväntad avkastning med en lägre risknivå vara bättre för dig.


Med valda uppgifter skulle du ha kunnat spara totalt
sparat kapital
med avkastning ( %)
Totalt

Försiktig sparare

Du strävar efter en avkastning som är bättre än den man får på ett bankkonto men du låter hellre sparare som tål högre risk tampas med stora kursfluktuationer. Det hör dock till placerandets natur att värdet på dina besparingar varierar något även i försiktiga sparlösningar.

Investeringsobjekt med lägre riskklass lämpar sig för försiktiga sparare. Läs mer om fonderna här och om investeringsportföljerna här.

Sansad sparare

Du strävar efter en måttlig avkastning för dina besparingar och förstår att du därför måste ta risker i någon mån.

Investeringsobjekt med medelhög riskklass lämpar sig för sparare som söker måttlig avkastning. Läs mer om fonderna här och om investeringsportföljerna här.

Sparare som söker hög avkastning

Du strävar efter en bra avkastning på dina besparingar. Din spartid är lång, varför du inte blir nervös även av en kraftig värdefluktuation på kort sikt. Du tror att risktagning lönar sig och att aktieplaceringar ger den bästa avkastningen på lång sikt.

Investeringsobjekt med högre riskklass lämpar sig för sparare som söker hög avkastning. Läs mer om fonderna här och om investeringsportföljerna här.

Avsikten med kalkylen är att ge ett exempel på hur regelbundet sparande kan få dina pengar att öka med tiden. I räknaren har antagits att besparingarna placeras under spartiden diversifierat enligt den förväntade avkastningen du valt. De årliga förväntade nettoavkastningarna i räknaren är uppskattningar som baserar sig på genomsnittliga historiska avkastningar på lång sikt med beaktande av de totalkostnader som uppbärs av kunden. Dessa är för kontoplaceringar 0,7 %, för placeringar med låg avkastning 3 %, för jämviktplaceringar 5 % och för avkastningsinriktade 6 % Inflation avser i ekonomisk vetenskap att pengarnas köpkraft minskar samt högre priser till följd av detta dvs. ”minskning i pengarnas värde”. I räknaren har som förväntad inflation på lång sikt använts 2 %. Räknaren innehåller en begränsad mängd variabler och där beaktas inte beskattning. Enligt Finlands Bank förväntas den genomsnittliga inflationen bli 5 procent år 2023 och nästa år förväntas den avta till 1,6 procent.

Vänligen beakta att räknaren inte är en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd utan varje kund måste själv bedöma om den produkt som kunden överväger lämpar sig som placeringsobjekt för denne. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde och avkastningen på placeringar kan lika bra minska eller öka och kunden kan förlora hela eller delar av det placerade kapitalet. Kunden ska noggrant bekanta sig med kundmaterialet om produkten innan placeringsbeslutet fattas. Det går inte att rikta krav mot LokalTapiola på basis av innehållet i räknaren.

Insättningsgaranti kan du bara få för kontoplaceringar.
Spara och sköt själv dina besparingar på webben

Fondsparande är ett lätt sätt att spara till en reservfond. Sparandet är flexibelt eftersom inga tecknings- eller inlösningsavgifter uppbärs för LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder. Det är lätt att börja spara med dina egna nätbankskoder.

Mer om fondsparande

Låt sakkunniga sköta dina besparingar

Som försäkringsbolag kan vi erbjuda var och en förmåner för stora investerare. Dra nytta av våra sakkunniga inom kapitalförvaltning vars kompetens du får tillgång till – redan med en mindre summa. Träffa våra sakkunniga och vi söker tillsammans sparalternativ som lämpar sig just för dig.

Mer om placeringsförsäkringFAQ om försäkrings- och fondsparande

Fondplaceringar
Du kan när som helst ta ut en del eller alla dina tillgångar. Du kan göra uttag i vår Fondnättjänst. För ränte-, aktie och blandfonder uppbärs inga inlösningsavgifter, dvs. du kan lyfta tillgångar från ditt konto utan extra kostnader. För fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter uppbärs en inlösningsavgift som är 1-4 procent beroende på innehavstiden.

Placeringsförsäkringar
Du kan göra två uttag per kalenderår från ditt avtal utan kostnader. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en (år 2022) handläggningsavgift på 25,52 euro. För uppsägning av avtal debiteras inga avgifter. Om en del av sparbeloppet tas ut, måste sparbeloppet efter det uppgå till minst 150 euro.


Fondplaceringar
I ränte-, aktie- och blandfonder är minimiplaceringen 30 euro. Du kan göra engångsteckningar eller spara regelbundet t.ex. varje månad. För fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter är minimiplaceringen 500 euro.

Placeringsförsäkringar
Du kan göra engångsteckningar eller spara månatligen även i Placeringsförsäkringen. Minimiplaceringen är 30 euro i månaden eller 600 euro per gång. Som placeringsobjekt kan du välja ett omfattande urval av LokalTapiolas portföljer samt LokalTapiolas och Seligsons fonder.


Fondplaceringar
För LokalTapiolas ränte-, aktie och blandfonder uppbärs inte tecknings- eller inlösningsavgifter. För förvaltning och förvar av fonder uppbärs en avgift som avdras automatiskt från fondandelarnas dagsvärde. Kostnaden meddelas i allmänhet i procent per år och dess belopp varierar från fond till fond. I faktabladet för var och en fond redogörs för löpande kostnader, som ska omfatta alla kostnader i anslutning till fondens förvaltning förutom ett eventuellt avkastningsarvode och handelskostnader.

Placeringsförsäkringar
Placeringsförsäkringens kostnader består av förvaltningsavgifterna för avtalet och kostnaderna för placeringsobjekten. Försäkringens årliga förvaltningsavgift är t.ex. 0,5 procent av sparbeloppet upp till 100 000 euro. Kostnaderna för placeringsobjektet varierar beroende på placeringsobjekt.


Vid frågor angående sparande och placerande betjänar våra specialister dig runt om i Finland samt vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån-fre 9-17.

Du kan också sköta dina placeringsärenden genom att logga in i nättjänsten med dina personliga bankkoder.


Fond-, placeringsförsäkrings- och kapitalförvaltningskunder kan följa sina placeringar i nättjänsten. Nättjänsten är avgiftsfri och du kan logga in med dina personliga nätbankskoder. Logga in i nättjänsten här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.