Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Dina placeringsfonder

På den här sidan har vi samlat svar på vanliga frågor om LokalTapiolas placeringsfonder. Om din fråga gäller specialplaceringsfonder, kontrollera också fondens villkor och stadgar. I alla frågor som gäller placering kan du också kontakta vår kundtjänst på numret 09 453 8500 mån–fre kl. 9–17.

Vanliga frågor om fondplaceringar

Du kan följa värdeutvecklingen på dina placeringar genom att logga in i vår nättjänst för fond- och kapitalförvaltning. Du kan logga in med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat.

Du kan även enkelt följa med dina investeringar i appen LokalTapiola Investeringar. Du kan ladda ner appen gratis i appbutiken.

Du kan följa utvecklingen av LokalTapiolas och Seligsons fonder på vår webbplats.

Du kan göra en fondteckning avgiftsfritt direkt i vår nättjänst för fonder och kapitalförvaltning.

Logga in på nättjänsten

Du kan också kontakta vår kundtjänst på 09 453 8500 (mån–fre kl. 9–17).

I nättjänsten under sammanfattningen av placeringar hittar du alla de fonder, som du kan teckna i nättjänsten. Klicka på Läs mer så får du mer information om fonden. Du kan göra en fondteckning genom att klicka på fondens namn eller på bilden på varukorgen. Du kan också göra en teckning på din fondportföljsida genom att klicka på Köp.

Du kan välja engångsplacering eller börja placera regelbundet varje månad. Därefter väljer du belopp och fondportfölj. Minimiteckningsbeloppet är 30 euro. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt fondprospektet, stadgarna och andra viktiga handlingar.

Du kan betala en engångsteckning direkt i nättjänsten, när du efter bekräftelsen av teckningen väljer betalningsknappen för din bank. Du kan även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i din egen banks nättjänst.

Om du börjar spara regelbundet, styr nättjänsten dig till din egen banks nättjänst för att göra en återkommande betalning. Från nättjänsten kan du även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden som gör det enkelt att göra en återkommande betalning i din egen banks nättjänst.

Teckningsuppdraget gäller i 30 dygn, under vilken teckningsavgiften ska betalas innan betalningsuppgifterna föråldras. Teckningsuppdraget förblir öppet ett tag tills vi har behandlat din betalning.

Teckningen syns i din portfölj med en fördröjning på 1–3 bankdagar.

Du kan avgiftsfritt ingå ett avtal om månadssparande i fonden med endast 30 euro per månad i vår nättjänst för fonder och kapitalförvaltning.

Du kan också kontakta vår kundtjänst på 09 453 8500 (mån–fre kl. 9–17).

I nättjänsten under sammanfattningen av placeringar hittar du alla de fonder som du kan teckna i nättjänsten. Genom att klicka på Läs mer får du mer information om fonden. Du kan göra en regelbunden placering genom att klicka på fondens namn eller på bilden på varukorgen. Du kan också ingå ett avtal om månadssparande genom att klicka på Köp på din fondportföljsida.

När du har valt att göra en regelbunden placering kan du därefter välja belopp och fondportfölj. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt fondprospektet, stadgarna och andra viktiga handlingar.

Nättjänsten styr dig till din egen banks sida för att göra en regelbunden betalning. Från nättjänsten kan du även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden som gör det enkelt att göra en återkommande betalning i din egen banks nättjänst.

Teckningsuppdraget gäller i 30 dygn, under vilken teckningsavgiften ska betalas innan betalningsuppgifterna föråldras. Teckningsuppdraget förblir öppet ett tag tills vi har behandlat din betalning.

Teckningen syns i din portfölj med en fördröjning på 1–3 bankdagar.

Du kan göra byten och inlösen avgiftsfritt direkt i vår nättjänst för fonder och kapitalförvaltning.

Du kan också kontakta vår kundtjänst på 09 453 8500 (mån–fre kl. 9–17).

I nättjänsten under sammanfattningen av placeringar hittar du alla dina fondportföljer. Du börjar genom att välja den portfölj från vilken du vill byta eller lösa in fondandelar.

Bytet sker genom att klicka på Byt. Välj först den fond från vilken du vill byta fondandelar. Därefter väljer du den fond du vill byta till. Du kan ange antalet fondandelar som ska bytas antingen i euro eller i fondandelar. Du kan också välja att byta alla fondandelar. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt fondprospektet, stadgarna och andra viktiga handlingar och kan bekräfta bytesuppdraget. Tidpunkten för genomförandet av bytet beror på tidsgränserna för teckning och inlösen av fondandelar, men bytet är synligt i din portfölj vanligtvis inom några dagar.

Klicka på knappen Sälj för att genomföra inlösen. Välj den fond vars andelar du vill lösa in och gå vidare genom att klicka på knappen Fortsätt. Du kan ange inlösenbeloppet antingen i euro eller i fondandelar. Du kan också välja att lösa in alla fondandelar. Därefter väljer du det bankkonto till vilket inlösen ska betalas. Slutligen får du en kostnadsspecifikation och kan bekräfta inlösen. Tillgångarna från inlösen betalas till bankkontot i enlighet med fondens stadgar inom cirka 1–3 dagar.

Se föregående avsnitt om anvisningar för byte i vår nättjänst.

Om en av fonderna i bytestransaktionen är en Seligson & Co-fond genomförs bytet genom att först göra en inlösen och sedan en teckning genom att iaktta bestämmelserna för tecknings- och inlösendatum för respektive fond.

I samtliga fall kräver genomförandet av bytet också att den fond som ska lösas in har de likvida medel som krävs för uppdraget.

Eventuella handelsprovisioner för fonderna debiteras i samband med bytet enligt den normala prislistan.

Barnets vårdnadshavare kan börja fondspara behändigt på nätet. Du kan också börja spara genom att ringa vår kundtjänst på 09 453 8500 mån–fre kl. 9–17. Vi identifierar vårdnadshavaren elektroniskt, så det är bra att ha nätbankskoderna nära till hands.

Vi ber vårdnadshavaren om nödvändiga förhandsuppgifter och förbereder avtalet. Om barnet har två vårdnadshavare skickar vi avtalet elektroniskt också till den andra vårdnadshavaren för underskrift.

När avtalet är godkänt är det enkelt att börja spara. Om avtalet har ingåtts i kundtjänsten skickar vi betalningsuppgifterna till vårdnadshavaren. Efter att ha godkänt avtalet som gjorts i nättjänsten kan vårdnadshavarna göra den första fondteckningen. För månadssparande är det värt att göra en återkommande betalning från ditt bankkonto för att göra det så enkelt som möjligt att spara.

När LokalTapiola Kapitalförvaltning mottar ett tecknings- eller inlösenuppdrag för fonder, utgör detta ”mottagande och förmedling av order” enligt lagen om investeringstjänster. Enligt lagen om investeringstjänster förutsätter tillhandahållandet av tjänsten ett skriftligt avtal. I avtalsvillkoren fastställs parternas ansvar och skyldigheter. Kundens viktigaste skyldigheter är att enligt lag lämna uppgifter om sig själv samt skyldigheten att sätta sig in i de uppgifter som hen får.

Avtalet är avgiftsfritt och kan enkelt ingås i vår nättjänst i samband med att uppdraget ges.

För LokalTapiolas ränte-, aktie- och blandfonder uppbärs inga tecknings- eller inlösenprovisioner. För förvaltning och förvar av fonder uppbärs en avgift som avdras automatiskt från fondandelarnas dagsvärde. Kostnaden uttrycks vanligtvis i procent per år och varierar beroende på fond. I faktabladet för respektive fond redogörs för löpande kostnader, vilka omfattar alla kostnader i anslutning till fondens förvaltning förutom eventuella handelskostnader.

Seligson & Co-fonderna uppbär i enlighet med sina stadgar en eventuell handelsprovision i samband med teckning och/eller inlösen. Storleken på handelsprovisionen varierar från fond till fond och framgår av fondprospektet, faktabladet och prislistan. Handelsprovisionen betalas till fonden och den ersätter för fondernas långsiktiga ägare handelskostnader för värdepapper som orsakas av andra placerares teckningar och inlösen. Seligson & Co Familjebolag och Seligson & Co Penningmarknadsfond har inga handelsprovisioner.

För förvaltning av fonder uppbärs ett förvaltningsarvode, som automatiskt avdras från fondandelarnas dagsvärde. Därutöver debiteras fonderna på förvaringsarvodet och förvaringsinstitutarvodet som betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondernas värdepapper och för verksamhet som förvaringsinstitut. Löpande kostnader inkluderar alla kostnader i anslutning till förvaltningen av fonden förutom fondens handelskostnader.

Du hittar enkelt kostnaderna för varje fond under punkten Faktablad på vår webbplats på respektive fonds sida.

Placeringsfonderna är skattefria samfund som inte betalar skatt för sin ränteavkastning eller överlåtelsevinster. Ägaren av fondandelar får överlåtelsevinst eller -förlust när hen avstår från sina fondandelar vid inlösen eller byte av fondandelar. För överlåtelsevinster betalas kapitalinkomstskatt.

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten uppgifter om vem som äger fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras.

Den överlåtelsevinst som eventuellt fås vid inlösen eller byte av fondandelar är kapitalinkomst.

Läs mer om beskattning av fonder här.

Hållbarhet är viktig för oss och den är integrerad i all vår investeringsverksamhet. Här kan du läsa mer om hållbar investeringsverksamhet.

Fonder, som har hållbarhetsegenskaper, indelas i två grupper i EU:s reglering om hållbar finansiering. Investeringar enligt artikel 9 är s.k. ”mörkgröna” hållbara investeringar, vilka har de striktaste hållbarhetskriterierna. Investeringar enligt artikel 8 är s.k. ”ljusgröna” investeringar, vilka främjar hållbarhetsegenskaper utöver de övriga egenskaperna.

Den mörk- eller ljusgröna ikonen i fondförteckningen visar artikeln som gäller för fonderna.

Information om hållbarheten vad gäller mörk- och ljusgröna fonder ges i separata formulär om förhandsinformation och regelbundna upplysningar samt på de fondspecifika webbsidorna. Därutöver finns här fritt formulerade hållbarhetsrapporter om de flesta LokalTapiola-fonder.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Du kan läsa mer om fondens risker antingen på fondens sidor eller i faktabladet.

Börja placera

Den bästa stunden att börja placera är idag. Du kan placera i våra fonder med så lite som 30 €.

Börja placera här

Placeringsportföljer med omfattande diversifiering

Portföljer med omfattande diversifiering är lämpliga för långsiktiga placeringar. En omfattande diversifiering syftar till bästa möjliga förhållande mellan avkastning och risk.

Läs mer om omfattande diversifiering

Världen-fonderna

Med ett enda placeringsbeslut får du tillgång till en globalt diversifierad portfölj, vars mål är en avkastning som är bättre än i ränteplaceringar och med en lägre risk än på aktiemarknaden.

Läs mer om Världen-fonderna