Arbetsolycksfallsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring, med vilken man tryggar arbetstagarens utkomst när det inträffar ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresan eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019. Detta påverkar även anmälan om löneuppgifter för arbetsolycksfallsförsäkringen. Läs mer.

Kort om arbetsolycksfallsförsäkringen

  • Arbetsolycksfallsförsäkring ger arbetstagarna skydd vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.
  • Arbetsgivaren ska teckna en olycksfallsförsäkring för sina anställda innan arbetet som försäkras börjar. Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.
  • Arbetsgivaren ska teckna en försäkring, om de löner som arbetsgivaren avtalats att betala överstiger 1 200 euro per kalenderår. Gränsen är arbetsgivarspecifik och därmed sammanräknas alla löner som arbetsgivaren betalar under ett och samma kalenderår.
  • Till arbetsolycksfallsförsäkringen fogas grupplivförsäkring för arbetstagare som kollektivavtalen förutsätter.

Löneanmälan för arbetsolycksfallsförsäkring

Försäkringspremien grundar sig på de löneuppgifter som arbetsgivaren meddelat. Arbetsgivaren ska före utgången av januari anmäla lönerna som betalats under försäkringsperioden, specificerade enligt arbetets art. Löneanmälan gör du snabbast och enklast i Nättjänsten för företag.

  1. Logga in i Nättjänsten för företag.
  2. Välj avsnittet Personal och försäkringsavtal.
  3. Komplettera löneanmälan/Gör ändringar.

Om du ännu inte ingått avtal om nättjänst, kan du ingå avtalet här.


Utvidga skyddet med en fritidsolycksfallsförsäkring

En betydande del av arbetstagarnas frånvaro beror på olycksfall på fritiden. Arbetsgivaren kan om den så vill utvidga det lagstadgade olycksfallsskyddet för arbetstagarna så att det också gäller fritiden.

Försäkringen är en bra personalförmån, eftersom en privatperson inte kan köpa en lika täckande olycksfallsförsäkring för fritiden åt sig själv. Vid olycksfall kan arbetstagaren ta sig till önskad vårdplats, vilket leder till att man får vård snabbt.

Förutom vårdkostnaderna betalar försäkringen ut dagpenning för perioden av arbetsoförmåga och olycksfallspension vid bestående arbetsoförmåga. I gruppförsäkringen finns inga idrottsbegränsningar. Med en gruppförsäkring för fritid kan hela personalen eller en viss del av personalen försäkras. Läs mer.

Nainen kurottaa jakkaralla