Lakisääteinen tapaturmavakuutus Arbetsolycksfallsförsäkring

Miehet rakennustyömaalla

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring, med vilken man tryggar arbetstagarens utkomst när det inträffar ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresan eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

1.1.2017 ändrades faktureringen av mediciner som ersätts på grund av arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Läs mer om detta.

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016.
Läs hur lagen inverkar på den lagstadgade försäkringen.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Arbetsgivaren ska teckna en olycksfallsförsäkring för sina anställda innan arbetet som försäkras börjar. Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.
  • Arbetsgivaren ska teckna en försäkring, om de löner som arbetsgivaren avtalats att betala överstiger 1 200 euro per kalenderår. Gränsen är arbetsgivarspecifik och därmed sammanräknas alla löner som arbetsgivaren betalar under ett och samma kalenderår.
  • Till arbetsolycksfallsförsäkringen fogas grupplivförsäkring för arbetstagare som kollektivavtalen förutsätter.
  • Trygga en bra och snabb vård för arbetstagaren.

Löneanmälan

Försäkringspremien grundar sig på de löneuppgifter som arbetsgivaren meddelat. Arbetsgivaren ska före utgången av januari anmäla lönerna som betalats under försäkringsperioden, specificerade enligt arbetets art. Det enklaste och snabbaste sättet att lämna in löneanmälan är via nättjänsten.

Om du ännu inte ingått avtal om nättjänst, kan du ingå avtalet här.

Nyttig information om LokalTapiolas arbetsolycksfallsförsäkring

Gör löneanmälningarna och ändringarna på nätet

  1. Logga in på nättjänsten

  2. Välj avsnittet Personal och försäkringsavtal

  3. Komplettera löneanmälan/Gör ändringar

  4. Har du ännu inte tecknat avtal om nättjänst?
    Ta i bruk tjänsten.


Försäkra din personal på fritiden och engagera den

En betydande del av arbetstagarnas frånvaro beror på olycksfall på fritiden. Arbetsgivaren kan om den så vill utvidga det lagstadgade olycksfallsskyddet för arbetstagarna så att det också gäller fritiden.

Försäkringen är en bra personalförmån, eftersom en privatperson inte kan köpa en lika täckande olycksfallsförsäkring för fritiden åt sig själv. Vid olycksfall kan arbetstagaren ta sig till önskad vårdplats, vilket leder till att man får vård snabbt.

Förutom vårdkostnaderna betalar försäkringen ut dagpenning för perioden av arbetsoförmåga och olycksfallspension vid bestående arbetsoförmåga. I gruppförsäkringen finns inga idrottsbegränsningar. Med en gruppförsäkring för fritid kan hela personalen eller en viss del av personalen försäkras. Läs mer.

Nainen kurottaa jakkaralla