Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Arbetsolycksfallsförsäkring

 1. Med arbetsolycksfallsförsäkring tryggar du utkomsten för din arbetstagare när denne insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller i omständigheter som ansluter sig till arbetet såsom på arbetsresa.
 2. Arbetsolycksfallsförsäkringen säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet när arbetstagaren får nödvändig vård och kan snabbt återvända till arbetet.
 3. Du kan behändigt sköta alla försäkringsärenden i nättjänsten.

Löneuppgifterna får vi direkt från inkomstregistret.

Arbetsolycksfallsförsäkring som skydd för arbetstagare och ditt företag

Arbetsolycksfallsförsäkring är en lagstadgad och obligatorisk försäkring som ditt företag måste teckna för dina arbetstagare. Med försäkringen tryggar du arbetstagarnas utkomst när det inträffar ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresan eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

En arbetsolycksfallsförsäkring ska tecknas

 • de löner som arbetsgivaren avtalat att betala överstiger 1 400 euro per kalenderår. Gränsen är arbetsgivarspecifik och därmed sammanräknas alla löner som arbetsgivaren betalar under ett och samma kalenderår.
 • för allt arbete som görs i Finland
 • för arbetstagare i alla åldrar
 • före den försäkrade arbetstagaren börjar arbeta.

Försäkringen är fortlöpande. Den kan inte tecknas retroaktivt.

Till arbetsolycksfallsförsäkringen fogas grupplivförsäkring för arbetstagare enligt kollektivavtalen.


En bokförare förlorade kontrollen över sin cykel när denne var på väg till arbetet och stöttes omkull av en bil. På sjukhuset konstaterades denne ha fraktur i vänstra vristen och krosskador på olika ställen på kroppen. Till följd av olycksfallet ersatte försäkringen operativ vård av vristen, inkomstförlust på 100 % för den månadslånga sjukledigheten, mediciner, förbandsmaterial, en period av fysioterapi samt flera läkararvoden och resekostnader.

Ett exempel på ersättning av en skada som inträffade på arbetsresa

En bagare konstaterades ha snuva som berodde på att denne i sitt arbete utsatts för mjöldamm. Denne kunde inte fortsätta i sitt gamla jobb så LokalTapiolas försäkring ersatte bagarens omskolning till nytt yrke som närvårdare. För denne betalades olycksfallspension för utbildningstiden på två år. Dessutom ersattes menersättning, läkararvoden, resekostnader, mediciner och studiekostnader.

– Ett exempel på ersättning av ett men till följd av yrkessjukdom


Arbetsolycksfallsförsäkring är det bästa stödet vid en skada som inträffar i arbetet eller vid en yrkessjukdom

Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter skador som ett olycksfall orsakar en arbetstagare i arbetet, under omständigheter som hänför sig till arbetet eller under resa mellan arbetsplatsen och hemmet eller när arbetstagaren insjuknar i en yrkessjukdom.

När ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom försvagar arbets- eller funktionsförmågan eller inkomstmöjligheterna, får arbetstagaren rehabilitering tack vare försäkringen.

Rehabiliteringen är alltid individuell och den kan till exempel vara medicinsk rehabilitering som omfattas av

 • bedömning av rehabiliteringsbehov
 • rehabiliteringsrådgivning och -hänvisning
 • rehabiliteringsundersökningar
 • terapier och andra åtgärder
 • hjälpmedel
 • anpassningsträning
 • rehabiliteringsperioder i anstalt- eller öppen vård

Rehabilitering kan i vissa situationer också till exempel vara

 • återgång till arbetet genom arbetsprövning, arbetsarrangemang eller arbetsträning
 • att skaffa sig ett nytt yrke genom tilläggsutbildning eller omskolning
 • startande av företagsverksamhet eller utvecklingsunderstöd.

Avsikten med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra att din arbetstagare kan återvända till tidigare arbete eller övergå till nya uppgifter. Såhär kan din arbetstagare fortsättningsvis stanna i eller återgå till arbetslivet trots sina begränsningar. Hälsorelaterade orsaker begränsar i allmänhet arbete endast i vissa arbetsuppgifter eller yrken.

Pris på arbetsolycksfallsförsäkring

Premien för arbetsolycksfallsförsäkring grundar sig på löneuppgifterna som arbetstagaren anmält och på olycksfalls- och yrkessjukdomsrisken i arbetet. Den slutliga premien beräknas utgående från förverkligade löner.

Premien bildas av

 • riskpremie med vilken man täcker ersättningar som betalas med stöd av försäkringen
 • driftskostnadsbelastning med vilken man täcker driftskostnader som förvaltningen av försäkringen orsakar
 • lagstadgade tillägg som inkluderar kostnader som fördelas gemensamt mellan försäkringsbolagen.

Premien kan betalas flexibelt i 1–4 betalningsposter.

Sköt ärenden för arbetsolycksfallsförsäkring lätt på webben

LokalTapiolas nättjänst är hemhamnen för dina försäkringar där du sköter alla ärenden som gäller arbetsolycksfallsförsäkringen för ditt företag.

I nättjänsten kan du

 • söka ersättningar
 • titta på försäkringar för ditt företag
 • göra ändringar i försäkringsskyddet
 • anmäla ändrade uppgifter för företaget.

Såhär får du arbetsolycksfallsförsäkring

Begära ett anbud på försäkring från oss.

Produktbeskrivning och villkor för arbetsolycksfallsförsäkring

Bekanta dig även med produktfaktan och villkoren om du vill få ytterligare information om arbetsolycksfallsförsäkringen.


PdfVillkor

Nyttiga länkar om arbetsolycksfallsförsäkringen

Vi samlade ihop nyttiga länkar genom vilka du får ytterligare information om arbetsolycksfallsförsäkring.


Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagare

Genom att även försäkra arbetstagarna mot fritidsolycksfall säkerställer du att de får snabbt vård och kan snabbt återvända till arbetet.

Bekanta dig

Arbetsförmågatjänst för företag

Arbetsförmågatjänsten är en heltäckande lösning som minskar frånvaron och arbetstagaren får vård och återvänder till arbetet snabbt.

Bekanta dig