Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsskada

Sök ersättning inom ett år från skadefallet. Bekanta dig med anvisningarna och gör enligt dem.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Skogens stormskadeförsäkring ersätter stormskador som orsakats träd- och plantbestånd, avverkat virke och sättplantor. För trädbeståndets del ersätts förlust av avverkningsvärde, som vanligtvis uppstår vid stormar som en följd av minskade bestånd, ändringar i trävaruslag och förhöjda drivningskostnader.


Minimiskadan är 0,5 hektar

Du kan söka ersättning för insektskador om minst 0,5 ha av trädbeståndet eller plantbeståndet har skadats så illa att hela området måste förnyas. Alla träd behöver inte vara insektskadade på det halv hektar stora området. I synnerhet vid skador som orsakats av granbarkborren är man tvungen att också fälla friska träd för att förhindra skadan från att spridas. Om det på grund av skadan uppstår en öppning som är minst en halv hektar stor kan man söka ersättning för skadan. Skadan uppstår främst av avverkningsförlusten för de skadade träden.


Maximiersättning

Drivning

Skadeanmälan ska göras så fort som möjligt till LokalTapiola. Vid stormskador kan drivningen ändå undantagsvis inledas genast även om skedanmälan ännu inte har gjorts eller skadorna uppskattats. En så snabb drivning som möjligt minskar skadorna och om trädet inte hinner ruttna minskar också det eventuella kommande insekt- och svampskador. Skadan kan ofta ersättas utgående från avverkningsmaskinens mätlista och vid behov kan man be om en skadeuppskattning i efterskott. De stormskadade träden drivs på en egen mätlista så att det är enklare att senare uppskatta skadorna. Det lönar sig att driva 02-03-utvecklingsklassens skadefigurer på en egen lista, så att det blir enklare att beräkna tillägget för förväntningsvärde.


Uppskattning av skogsskada

LokalTapiola ber vid behov en uppskattning av en skogsexpert. Om träden blir sålda ber man ofta om en uppskattning av köparen. Uppskattningen kan också bes av t.ex. skogsvårdsföreningen eller Otso. Det är alltid LokalTapiola som vid behov ber om uppskattningen.


Vad täcker försäkringen?
Snön Skogsskada som snöanhopning orsakar trädbestånd och plantbestånd ersätts av skogsförsäkringarna med basskydd och utvidgat skydd. Du kan kontrollera omfattningen på din försäkring i försäkringsbrevet.

Vad gäller trädbestånd så ersätts skadan om mängden skadat trädbestånd uppgår till minst 15 kubikmeter fast mått. För plantbestånd gäller att skadan ersätts om man är tvungen att plantera skog på ett sammanhängande område som är minst en halv hektar stort för att eliminera underproduktionen som snöskadorna orsakat. Ersättningsgrunden är förlust av avverkningsvärde och ett eventuellt förväntningsvärdetillägg för ungt trädbestånd.


Hur gå till väga när skadan upptäckts?
Vid Anmäl skadan i nättjänsten. Du hittar en elektronisk skadeanmälan här. I blanketten ombeds du ge en uppskattning av skadebeloppet, men om du inte har en uppskattning, kan du anteckna en nolla för att gå vidare. Det lönar sig att söka fram skogsbruksföretagets fastighetsbeteckning. Du behöver informationen då du fyller i skadeanmälan.

Vi kontaktar dig när vi mottagit skadeanmälan. Om det finns en uppskattning av skadebeloppet och andra utredningar inte behövs, kan ersättningen fastställas redan i detta skede. Vid behov beställer LokalTapiola en utomstående uppskattning av skadebeloppet och handläggningen fortsätter när vi mottagit uppskattningen. På grund av omständigheterna och ett stort antal skador är det inte möjligt att få en uppskattning direkt men vi berättar hur handläggningen framskrider och om tidtabellen när vi kontaktar dig. Vad gäller snöskador så kan en uppskattning ofta göras först på våren när snön smält.


Försäkringen ska vara i kraft före skadan börjar
En snöskada anses ha börjat när det finns snöbelastning i träden och träden börjar böja sig eller brista. Försäkringen måste vara i kraft före detta för att försäkringen ska ersätta skador orsakade av snö.

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös och skador som orsakats av släckningen. Skadeanmälan ska göras så fort som möjligt till LokalTapiola.

Minimiskadan är 15 m3 eller 0,5 hektar
Vid brandskada kan du söka ersättning om minst 15 m3 av trädbeståndet eller 15 m3 virke har skadats eller om det har förstörts 0,5 ha plantbestånd så att området har blivit underproduktivt och det på grund av skadan måste beskogas.

Efterbevakning

Enligt räddningslagen är skogsägaren ansvarig för efterbevakningen och de kostnader som uppstår av den. Enligt lagen har chefen för räddningsarbetet rätt att låta utföra nödvändig efterbevakning på skogsägarens bekostnad om ägaren inte kan nås eller om den av annat skäl inte sörjer för den.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för efterbevakning från och med det att räddningsledaren har påfört skogsägaren ansvaret för efterbevakningen. Vid brandskada behöver vi brandverkets skaderapport och information om eventuell efterbevakning.
Uppskattning av skogsskada

Vid brandskada ber vi vanligtvis en skogsexpert att uppskatta skadorna. Det är alltid LokalTapiola som vid behov ber om uppskattningen.

Omfattande skogsförsäkring ersätter skador som orsakats av djur. Den ersätter skador orsakade av rådjur, hardjur, gnagare och fåglar. De vanligaste skadorna är sorkskador i plantbestånd. De svåra sorkåren återkommer i cykler med några års mellanrum.
Minimiskadan är 0,5 hektar

Du kan söka ersättning från skogsförsäkringen om minst 0,5 ha av plantbeståndet har skadats. En förutsättning för ersättningsbarheten är att området har blivit underproduktivt och måste förnyas på grund av skadan.

Ersättningen baserar sig på förlust av kostnadsvärde

Skador på plantbestånd ersätts på basis av förlust av kostnadsvärde. Med kostnadsvärde avses kostnader för plantering och odling av plantbestånd. Kostnader för plantering av nytt plantbestånd ersätts inte utan endast värdet på det förstörda plantbeståndet.

Uppskattning av skogsskada

Vid skador på plantbestånd ber vi vanligtvis en skogsexpert att uppskatta skadorna. Ofta ber vi om en uppskattning av skogsskadan av den lokala skogsvårdsföreningen eller Otso, men också andra aktörer inom skogsbranschen gör skadeuppskattningar. Det är alltid LokalTapiola som vid behov ber om uppskattningen.

Kemera-stöd avdras från ersättningen

Ett eventuellt Kemera-stöd avdras från skadan på plantbeståndet. Kemera är ett finansiellt stöd för hållbart skogsbruk. Man ansöker om det från skogscentralen bland annat får att täcka kostnader för beskogning efter naturskador.

Försäkringen måste vara i kraft innan skadan börjar

De skador som gnagare orsakar plantbeståndet börjar då marken täcks av ett bestående snötäcke. Försäkringen ska vara i kraft redan före detta, så att den ersätter de uppkomna skadorna.Omfattande skogsförsäkring ersätter skador på träd- och plantbestånd som orsakats av insekter. Den vanligaste skadegöraren är granbarkborren, som i synnerhet förstör gamla granbestånd. Granbarkborkken har spridits oroväckande under de senaste åren. Snytbaggen kan för sin del förstöra plantbestånd. Skadeanmälan ska göras så fort som möjligt till LokalTapiola.

Minimiskadan är 0,5 hektar

Du kan söka ersättning från skogsförsäkringen om minst 0,5 ha av plantbeståndet har skadats. En förutsättning för ersättningsbarheten är att området har blivit underproduktivt och måste förnyas på grund av skadan. Alla träd behöver inte vara insektskadade på det halv hektar stora området. I synnerhet vid skador som orsakats av granbarkborren är man tvungen att också fälla friska träd för att förhindra skadan från att spridas. Om det på grund av skadan uppstår en öppning som är minst en halv hektar stor kan man söka ersättning för skadan. Skadan uppstår främst av avverkningsförlusten för de skadade träden.

Uppskattning av skogsskada

Vid insektskador ber vi vanligtvis en skogsexpert att uppskatta skadorna. Om träden blir sålda ber man ofta om en uppskattning av köparen. Man kan be om en uppskattning av till exempel den lokala skogsvårdsföreningen eller Otso, också andra aktörer inom skogsbranschen gör skadeuppskattningar. Det är alltid LokalTapiola som vid behov ber om uppskattningen.

Försäkringen måste vara i kraft innan skadan börjar

Skador orsakade av granbarkborren börjar om vårarna då skalbaggarna svärmar och lägger ägg under barken. Under varma somrar kan insekterna svärma på nytt också under sensommaren. Man kan se skadorna antingen redan under samma år eller först under de följande åren då träden torkar. Med tanke på ersättningen har det ingen betydelse när skadorna kan ses utan när insekten har drabbat träden.