Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Resenärförsäkring

Med resenärförsäkringen försäkrar du dig själv eller dina familjemedlemmar. Försäkrade i resenärförsäkringen är även egna barn och barnbarn under 18 år som reser med den försäkrade. Varje vuxen och ensamresande barn behöver en egen resenärförsäkring. Du kan komplettera resenärförsäkringen med en eller flera tilläggsskydd.

Resenärförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen

lsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du bygga en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor. Tillsammans utgör resenär- och resgodsförsäkringen en reseförsäkring.

Priset på resenärförsäkringen

Priset på en fortlöpande resenärförsäkring som ingår i Hälsoförsäkringen påverkas av bostadsorten, försäkringsbeloppet och självrisken. Den fortlöpande resenärförsäkringen gäller 3 månader från att resan började. Vid längre resor kan du förlänga försäkringens giltighetstid mot en tilläggspremie. Priset på en tidsbegränsad resenärförsäkring påverkas av den försäkrades bostadsort, hur länge försäkringen gäller (1 dygn–3 månader), giltighetsområdet och försäkringsbeloppet.

Räkna ut och köp

Vad ersätter resenärförsäkringen?

  • Resenärförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av sjukdom under resa och reseolycksfall. Försäkringen ersätter även kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa.
  • Skyddet vid annullerad resa gäller förutsatt att försäkringen tecknats senast tre dygn före resan börjar.
  • I resenärförsäkringen kan du som tilläggsskydd inkludera dagpenningsskydd, skydd vid men genom olycksfall och skydd vid död genom olycksfall. Vid behov kan du utvidga försäkringsskyddet att täcka vårdkostnader som orsakas av idrottsolycksfall under resan.
  • Vad gäller tilläggsskydden så behöver varje försäkrad en egen separat försäkring. Under 18 år gamla medresande barn är försäkrade mot vårdkostnader orsakade av sjukdom under resa och reseolycksfall.

Vad ersätter resenärförsäkringen inte?

Utifrån vårdskyddet för resenär ersätter vi till exempel inte

  • vård av sjukdom eller olycksfall om sjukdomen börjat eller olycksfallet skett före resan
  • sjukdom, skada, men eller degeneration i stöd- och rörelseorganen som inte beror på ett olycksfall som skett under resan
  • kostnader för undersökning eller vård av beroende eller sjukdom som orsakats av användning av drog, alkohol, läkemedel, nikotin eller annat ämne
  • indirekta kostnader såsom inkomstförlust, måltidskostnader, kostnader för tolkning, kläder, utrustning, hemvårdskostnader.
  • Utan en separat utvidgning gäller försäkringen inte när du tävlar i, utövar eller prövar riskfyllda idrottsgrenar. Försäkringsvillkoren innehåller närmare information om ersättningarna och ersättningsbegränsningarna.

Sjukdom under resa

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom under resa. Med sjukdom under resa avses en sjukdom som börjat oförutsett under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkring ersätter även vård jämförbar med första hjälpen under högst 10 dagar om en sjukdom eller en skada, som börjat före resan, plötsligt blir värre.

Reseolycksfall

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall som skett under resan. Med olycksfall avses en plötslig händelse som har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada.

Försening från resa

Resenärförsäkringen täcker även försening från resa. Med försening från resa avses att den försäkrade, vid en tur- eller returresa, inte hinner i tid till en på förhand bokad anslutning med flyg, båt, tåg eller buss enligt sin ursprungliga resplan. Förseningen ersätts om ett allmänt fortskaffningsmedel som den försäkrade använder under resan är försenat på grund av hinder orsakat av väder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fortskaffningsmedel den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Avbruten resa

Resenärförsäkringen inkluderar även ett avbrottsskydd som ersätter om en resa du redan påbörjat avbryts på grund av tvingande skäl. Ett tvingande skäl kan till exempel vara att en närstående plötsligt insjuknar allvarligt, råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller dör. Ett tvingande skäl kan också vara en avsevärd skada på egen egendom i Finland som kräver närvaro på skadeplatsen.

Resenärförsäkringen ersätter sjukvårdskostnader om en sjukdom eller ett olycksfall överraskar dig på resan. Resenärförsäkringen ersätter även annullerad och avbruten resa

Annullerad resa

Resenärförsäkringen inkluderar ett annulleringsskydd som ersätter om du inte kan påbörja en resa du betalat på förhand på grund av ett tvingande skäl. Ett tvingande skäl kan till exempel vara att en närstående plötsligt insjuknar allvarligt, råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller dör. Ett tvingande skäl kan också vara en avsevärd skada på egen egendom i Finland som kräver närvaro på skadeplatsen. Skyddet vid annullerad resa gäller förutsatt att försäkringen tecknats senast tre dygn före resan börjar.

Annullerad och avbruten resa på grund av krissituation

Utifrån reseförsäkringen ersätter vi dessutom kostnader för annullerad och avbruten resa samt psykoterapi som en läkare ordinerat på grund av naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oförutsedd väpnad konflikt eller terrordåd som inträffat i resmålet utomlands.
Den tidsbundna reseförsäkringen ersätter inte annullerad eller avbruten resa på grund av krissituation.

Vanliga frågor om resenärförsäkringen

En fortlöpande resenärförsäkring är vanligtvis förmånligast om du reser två eller flera gånger per år i Finland eller utomlands. En tidsbegränsad försäkring tecknas separat för varje resa och är det bästa och förmånligaste alternativet om du reser sällan.

Vid en plötslig sjukdom eller ett plötsligt olycksfall under resan, får du vid behov hjälp av reselarmtjänsten att hitta rätt vårdinrättning och att ordna de praktiska sakerna. Reselarmtjänsten betjänar dygnet runt 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531.

Vid en plötslig sjukdom eller ett plötsligt olycksfall under resan, får du vid behov hjälp av reselarmtjänsten att hitta rätt vårdinrättning och att ordna de praktiska sakerna. Reselarmtjänsten betjänar dygnet runt 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % egenförmånsrabatt.