Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Tidsbegränsad reseförsäkring

När du reser lönar det sig alltid att packa med en reseförsäkring som ersätter skador som drabbar dig själv och ditt resgods. En tidsbegränsad reseförsäkring passar bra för enskilda resor om du reser högst en gång per år eller mer sällan. Läs mer om vår tidsbegränsade reseförsäkring och köp den på nätet med en gång.

Den bästa reseförsäkringen för dig som reser en gång per år eller mer sällan.

En tidsbegränsad reseförsäkring gäller under högst tre månader långa resor.

Försäkringen skyddar även barn under 18 år som reser med dig.

Den mest prisvärda reseförsäkringen för enstaka resor.

Vad ersätter en tidsbegränsad reseförsäkring?

En tidsbegränsad reseförsäkring ersätter skador som drabbar såväll resenär som resgods. Du kan välja att teckna dem tillsammans eller separat.

ResenärförsäkringSjälvrisk

Från resenärförsäkringen ersätter vi vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingen självrisk

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Ingen självrisk

Tilläggsskydd för resenärförsäkringErsätts högst

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare. Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

100 000 eller 200 000 €

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

T.ex. 5 000 €

ResgodsförsäkringSjälvrisk

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsvaror om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Hemförsäkringen kan också ersätta resgods. Vänligen kontrollera vad försäkringen täcker innan du reser.

0, 50 eller 150 €/skadefall

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

50 eller 200 €/skadefall

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

15 % av kostnader

Vanliga frågor

Tidsbegränsad reseförsäkring passar dig som reser endast en eller två gånger per år. En tidsbegränsad reseförsäkring lämpar sig också för familjeresor, eftersom försäkringen även täcker medföljande barn, barnbarn samt makens/makans barn under 18 år. En tidsbegränsad reseförsäkring passar för alla åldrar.

När du väljer reseförsäkring, lönar det sig att fundera på hur många resor du gör under året. Tidsbegränsad reseförsäkring passar dig när du reser högst en gång om året. Kontinuerlig reseförsäkring är mer lönsam, om du reser oftare än en gång om året.

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av sjukdom eller olycksfall som inträffat under resan. I resenärförsäkringen ingår också alltid skydd för annullering av resa, avbrott av resa och försening från resa. Till resenärförsäkringen kan dessutom anslutas skydd vid men till följd av olycksfall och dödsfall genom olycksfall. Från resgodsförsäkringen ersätts skador på ditt resgods och den inkluderar även reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du som privatperson under en resa orsakar och som du är skyldig att ersätta.

Du kan ansöka om en tidsbegränsad reseförsäkring om du har ett giltigt FPA-kort, om du är stadigvarande bosatt i Finland och bor i Finland över hälften av året. Du kan teckna en tidsbegränsad reseförsäkring åt dig själv, din make/maka eller ditt barn. Barn under 18 år omfattas automatiskt av en familjemedlems resenärförsäkring när ni reser tillsammans. Resgodsförsäkringen täcker hela familjens resgods på en gemensam resa.

En tidsbegränsad reseförsäkring gäller för högst 3 månader långa resor. Förutom utlandet gäller reseförsäkringen i Finland när destinationen är mer än 50 km från ditt hem, din arbets- eller studieplats eller fritidsbostaden.

LokalTapiolas resenärförsäkring har som förmån en larmtjänst som betjänar dygnet runt.
Larmtjänst. Genom att ringa +358 800 0 4531 från utlandet får du i en nödsituation alltid hjälp, rådgivning och service på finska, svenska och engelska.

LokalTapiolas hemförsäkring täcker resgodset för försäkringstagaren och personer som bor i samma hushåll som försäkringstagaren på resor i hemlandet. För resor utomlands kan du tillfoga ett resgodsskydd i din hemförsäkring hos LokalTapiola, då du inte behöver en separat resgodsförsäkring. Om du har en hemförsäkring hos ett annat bolag och den inte inkluderar skydd för resgodset, kan du köpa en separat resgodsförsäkring.

En tidsbegränsad reseförsäkring gäller under högst 3 månader långa resor. Om du behöver en reseförsäkring för en längre resa, behöver du teckna en kontinuerlig reseförsäkring. Läs mer om kontinuerlig reseförsäkring >

Pris på tidsbegränsad reseförsäkring

Priset på en tidsbegränsad reseförsäkring påverkas bland annat av resans längd, destination, ålder, bostadsort och skyddets omfattning. Använd vår kalkylator för att beräkna priset på reseförsäkringen för din resa.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringens basfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt