Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kontinuerlig rese­försäkring

Kontinuerlig reseförsäkring passar dig som reser mer än en gång om året utomlands eller inrikes. Du kan koppla av och njuta av din resa, eftersom den kontinuerliga reseförsäkringen ersätter dig om något oväntat skulle hända dig eller ditt bagage. Läs mer om kontinuerlig reseförsäkring och köp försäkringen på nätet.

Kontinuerlig reseförsäkring gäller alltid för resor inrikes och utomlands.

En kontinuerlig reseförsäkring passar hela familjen.

Vår larmtjänst är tillgänglig 24/7 på finska på +358 800 0 4531.

Du får skydd mot stöld av och bräckage på resgods.

Vad ersätter kontinuerlig reseförsäkring

En kontinuerlig reseförsäkring täcker både resenären och medföljande bagage. Du kan ansöka om skyddet tillsammans eller separat.

Resenärförsäkring Självrisk

Från resenärförsäkringen ersätter vi vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Med olycksfall vid resa avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingen självrisk

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker även kostnader på grund av annullerad och avbruten resa samt psykoterapi utomlands som ordinerats av läkare på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oväntad beväpnad konflikt eller terrordåd som inträffat på resmålet.

Ingen självrisk

Tilläggsskydd för resenärförsäkring Ersätts högst

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare. Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

100 000 eller 200 000 €

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

T.ex. 5 000 €

Om du vill utvidga resenärförsäkringen till att även omfatta olycksfall under idrottsresor, kontakta LokalTapiola.

Utan övre gräns i euro

Resgodsförsäkring Självrisk

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsvaror om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Hemförsäkringen kan också ersätta resgods. Vänligen kontrollera vad försäkringen täcker innan du reser.

0, 50 eller 150 €/skadefall

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

50 eller 200 €/skadefall

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

15 % av kostnader

Vanliga frågor

En kontinuerlig reseförsäkring är en reseförsäkring som alltid är giltig och täcker skador som uppstår under både utlands- och inrikesresor. Du behöver inte komma ihåg att teckna en kontinuerlig reseförsäkring för varje resa separat, utan den skyddar dig alltid.

En kontinuerlig reseförsäkring lämpar sig för hela familjen eftersom den kan köpas utan åldersbegränsningar ända upp till 99 års ålder.

Du kan ansöka om kontinuerlig reseförsäkring när du har en stadigvarande boningsort i Finland, bor över hälften av året i Finland och har ett giltigt Fpa-kort.

Medresande barn, barnbarn och makens/makans barn under 18 år är försäkrade med reseförsäkringen. Familjens alla vuxna samt barn som reser ensamma behöver en egen reseförsäkring.

Kontinuerlig reseförsäkring gäller överallt i världen under högst 3 månader långa resor. Om resan varar längre, kan du förlänga giltigheten för din kontinuerliga reseförsäkring. Du kan förlänga reseförsäkringen i vår kundtjänst.

Kontinuerlig reseförsäkring gäller under resor i hemlandet när resmålet är över 50 kilometer från hemmet, arbets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden.

Den kontinuerliga resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång. Tänk på att försäkringen inte ersätter annullerad resa om reseförsäkringen tecknats senare än 3 dygn före avresan.

Kontinuerlig resgodsförsäkring ersätter saker som går sönder och stölder under din resa. Du kan även få ersättning för anskaffning av nödvändighetsartiklar såsom kläder och hygienprodukter, om resgodset anländer minst 4 timmar försent till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

I resgodsförsäkringen ingår reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Reseansvarsförsäkringen ersätter om du under resan förorsakar andra person- eller sakskador. Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som relaterar till händelser som inträffat under resan.

När du väljer reseförsäkring bör du överväga hur många resor gör på ett år. En tidsbegränsad reseförsäkring är lämplig när du reser högst en gång per år. Om du reser oftare är lönar det sig att teckna en kontinuerlig reseförsäkring. Det är också värt att notera att kontinuerlig reseförsäkring även gäller under resor i hemlandet när resmålet är över 50 kilometer från hemmet, arbets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden.

Läs mer om tidsbegränsad reseförsäkring >

Om du behöver läkarvård under din resa på grund av en plötslig sjukdom eller ett olycksfall hjälper vår larmtjänst dig med allt från att hitta rätt vårdplats till de praktiska arrangemangen. Larmtjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531.

Även om du har det europeiska sjukvårdskortet, är det ändå bra att ha en reseförsäkring med på resan. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter nämligen inte alla situationer som reseförsäkringen ersätter. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter till exempel inte ambulansflyg eller resekostnader till närmaste vårdinrättning på resmålet. Med hjälp av reseförsäkringen kan du alltid söka vård hos en privat läkarstation medan det europeiska sjukvårdskortet endast ersätter offentlig vård eller vård som ges på mottagningar hos privatläkare som ingått ett sjukförsäkringsavtal.

Kontakta vår kundtjänst för att förlänga giltighetstiden för en kontinuerlig reseförsäkring för resor på upp till 24 månader.

Pris för kontinuerlig reseförsäkring

En kontinuerlig reseförsäkring är vanligtvis det förmånligare alternativet om du reser fler än två gånger per år. Priset på reseförsäkringen påverkas också av faktorer som ålder och bostadsort.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.