Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Elcykel och andra lätta elektriska förflyttningshjälpmedel

Elektriska förflyttningshjälpmedel är till exempel elassisterade cyklar, elsparkcyklar och balanserade elsparkcyklar.

När ska elektriska förflyttningsmedel ha en trafikförsäkring?

Elektriska hjälpmedel som stöder/ersätter förflyttning till fots

Med elektriska hjälpmedel som stöder förflyttning till fots avses till exempel elsparkcyklar, balanserade persontransportanordningar och andra liknande eldrivna fortskaffningsmedel.
Fortskaffningsmedlen får ha en maximal effekt på 1 kW, en maxhastighet på 15 km/h och de får inte ha säten. En trafikförsäkring varken behövs eller kan tecknas för dessa fortskaffningsmedel.

Elassisterad och motoriserad cykel

Den största effekten för en elassisterad cykel får vara 250 W, elassistansen ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h och får endast fungera när man trampar. En trafikförsäkring varken behövs eller kan tecknas för sådana elassisterade cyklar. En trafikförsäkring ska dock tecknas för motoriserade cyklar som inte uppfyller villkoren för elassisterade cyklar. En trafikförsäkring ska till exempel tecknas för en elassisterad cykel med handgas.
Den största effekten för en motoriserad cykel får vara 1 kW och dess motor kan fungera utan att man trampar, men den ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h. För motoriserade cyklar ska alltså tecknas en trafikförsäkring.
Elassisterade eller motoriserade cyklar med en effekt på över 1 kW eller en maxhastighet på över 25 km/h är inte trafikdugliga cyklar. De ska registreras som mopeder vilket förutsätter att fortskattningsmedlet har typgodkänts som moped. Vi rekommenderar att man hos Traficom tar reda på om fordonet får användas i vägtrafik i Finland.

Andra lätta elfordon

Lätta elfordon är bland annat olika slags självbalanserade persontransportanordningar av Segway-typ, elmopeder eller -skotrar, tre- eller fyrhjuliga skotrar som är avsedda för personer med nedsatt rörlighet samt andra motsvarande fordon.

För andra elfordon ska tecknas en trafikförsäkring om en eller flera av nedanstående uppfylls

  • effekt 1 kW
  • hastighet 25 km/h
  • bredd 80 cm
  • sitthöjd 44 cm för 2-hjuliga

Till exempel för elmopeder eller -skotrar, där sätets höjd från marken är över 44 cm, ska en trafikförsäkring tecknas oberoende av anordningens effekt och hastighet.

Vad ersätter trafikförsäkringen och vilka är påföljderna om en försäkring inte har tecknats?

Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.

Ifall man inte har tecknat en trafikförsäkring för ett sådant eldrivet fortskaffningsmedel för vilket en försäkring borde tecknas, uppbär Trafikförsäkringscentralen en försummelseavgift för den oförsäkrade tiden.

Trafikförsäkringscentralen handlägger också trafikskadorna som orsakats av oförsäkrade fordon. En skada som orsakats ägaren eller innehavaren ersätts dock inte. En skada som orsakats föraren ersätts inte heller ifall denne visste att fordonet inte hade en trafikförsäkring.

Elektriska förflyttningsmedel i hemförsäkring

Elektriska förflyttningsmedel såsom elassisterade cyklar, elsparkcyklar och balanserade elsparkcyklar som inte förutsätter en trafikförsäkring omfattas av lösegendomsförsäkringen i hemförsäkringen. Från försäkringen ersätts t.ex. brand-, stöld- och skadegörelseskador. Man bör notera att försäkringen ändå inte ersätter om anordningen går sönder under användning. Skador som utomstående personer eller egendom orsakats med elektriska förflyttningsmedel, som inte behöver trafikförsäkras, ersätts från förarens ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Skador som orsakats föraren själv ersätts för sin del från förarens egen olycksfallsförsäkring.

Elektriska förflyttningsmedel i olycksfallsförsäkring

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts inte vårdkostnader för olycksfall för vilka det finns rätt till ersättning med stöd av någon lag såsom t.ex. med stöd av trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring. Ovan finns en lista på de fordon som förutsätter trafikförsäkring. När trafikförsäkringen är obligatorisk ersätter den personskador som orsakats vid användning av fordon i trafik.

Den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätter undersökningar och vård av en skada till följd av olycksfall såsom läkararvoden, receptmediciner, fysioterapi, röntgen- eller magnetröntgenundersökningar och vårddagsavgifter på sjukhus högst upp till det maximiersättningsbelopp per olycksfall som avtalats om för försäkringen.

Från olycksfallsförsäkringen ersätts också bestående invaliditet till följd av olycksfall, inkomstförlust och dödsfall genom olycksfall ifall skydden har valts till försäkringen.

Läs mer

Läs mer om elektriska förflyttningshjälpmedel på Traficoms webbplats.