Omaisuuden ja toiminnan riskienhallinta Företagets riskhantering

Kokouksessa

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Känn till ditt företags risker och möjligheter

Företag strävar efter att uppnå sina mål så bra och tillförlitligt som möjligt. Det finns ändå många interna och externa faktorer företaget som kan påvera hur verksamhetens mål uppnås och det är ofta osäkert hur de realiseras. Det är just den osäkerhetens inverkan på organisationens mål som kallas risk. Osäkerheten är ändå inte alltid ett hot utan det kan också vara en möjlighet.

Risker påverkar företaget på olika sätt om de förverkligas. Då risker identifieras och sätt att hantera risker planeras är det nyttigt att klassificera risker. En ofta använd klassificering utgörs av en indelning i strategiska, ekonomiska och operativa risker samt skaderisker.

  • Strategiska risker inverkar på hur företagets strategiska mål på lång sikt förverkligas.
  • Ekonomiska risker är risker som påverkar företagets ekonomiska situation, som t.ex. lönsamhet, likviditet och kostnader.
  • Operativa risker är risker som beror på företagets interna eller externa processer, system eller personal.
  • Skaderisker är t.ex. risker i anknytning till personsäkerhet, egendom eller miljö.

Granskning och utvärdering av risker ur olika synvinklar ger en bra bild av hela omfattningen av företagets hotbilder och möjligheter och om hur riskerna beror på och påverkar varandra. En enskild risk är ofta inte klart enbart t.ex. en skaderisk, utan om den realiseras kan den också ha operativa, ekonomiska och strategiska verkningar.