Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Inkomstregister

LokalTapiola får från och med 2019 från inkomstregistret de löneuppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen. I praktiken innebär detta att löneuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen inte meddelas separat till LokalTapiola.

Nedan nämnda uppgifter meddelas till inkomstregistret bara om företaget har flera arbetsolycksfallsförsäkringar.

 • I inkomstregistret ges uppgifterna om arbetsolycksfallsförsäkringsbolag genom att välja Typ av olycksfallsförsäkringsbolag: 1 (FO-numret är identifierare)
 • Olycksfallsförsäkringsbolagets kod: 0211034-2 (LokalTapiolas FO-nummer)

Felaktiga löneuppgifter ska korrigeras i inkomstregistret

För arbetsolycksfallsförsäkringens slutliga försäkringspremie söks löneuppgifterna för år 2019 från inkomstregistret. Vi har kontaktat våra företagskunder, vars löneuppgifter inte har varit tillgängliga för arbetsolycksfallsförsäkringen i inkomstregistret.

Felaktig uppgift i löneanmälan kan bero på felaktig eller bristfällig uppgift:

 • För arbetstagarens löneuppgifter har getts Försäkringsuppgiftens typ Ej underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremie, varvid lönerna har styrts utanför försäkringen.
 • För uppgifterna för en företagare som är försäkrad med FöPL har inte getts typ av Undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring), varvid företagarens löner har styrts till obligatorisk arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.
 • Yrkesklass har överhuvudtaget inte meddelats eller den meddelade yrkesklassen har inte motsvarat uppgifterna om yrkesklass i försäkringen.
 • För en delad försäkring har inte meddelats försäkringsnummer.

Makulering av ett tidigare meddelande och ett nytt meddelande ska göras under samma dag till inkomstregistret. Om ett nytt meddelande inte görs omedelbart efter makuleringen, kan olika myndigheter ge inkomsttagaren nya beslut på basis av felaktiga uppgifter.

Ytterligare information och anvisningar i anslutning till inkomstregistret

Anvisningar som gäller korrigering av uppgifter har samlats på sidan www.inkomstregistret.fi.

Inkomstregistrets kundtjänst hjälper vid frågor angående anmälan per telefon och via chatten. Kundtjänsten betjänar vardagar kl. 9–16.15. Via chatten på adressen www.inkomstregistret.fi ges allmänna råd om inkomstregistret.

Inkomstregistrets telefonnummer är 029 497 550.

Arbetsolycksfallsförsäkringens yrkesklass

För varje arbetstagare ska antecknas en yrkesklass, dvs. vilket arbete denne utför. Yrkesklasserna finns på Statistikcentralens yrkesklassificering som uttryckligen har gjorts för inkomstregistrets meddelanden. Klassificeringen finns här.

I inkomstregistret är koden för yrkesklassen fem tecken lång. Om koden som fås från LuokitusEkspertti är under fem tecken lång ska koden utökas med ett tillräckligt antal nollor i slutet så att längden är fem tecken.

Arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar

Om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar, ska vid lönemottagaren antecknas till vilken försäkringsnummer arbetstagaren hör.

I inkomstregistret ges uppgifterna om olycksfallsförsäkringsbolag genom att välja Typ av olycksfallsförsäkringsbolag: 1 (FO-numret är identifierare) Olycksfallsförsäkringsbolagets kod: 0211034-2 (LokalTapiolas FO-nummer)

Ytterligare information om inkomstregistret

Arbetsolycksfallsförsäkringens krav för uppgifter i inkomstregistret

LokalTapiola får från och med 2019 från inkomstregistret de löneuppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen. I praktiken innebär detta att från och med år 2020 behöver LokalTapiola inte separat meddelas om löneuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen.

Nödvändiga uppgifter för arbetsolycksfallsförsäkringen

Yrkesklass

 • För varje arbetstagare ska antecknas en yrkesklass, dvs. vilket arbete denne utför. Yrkesklassificeringarna finns på Statistikcentralens TK10.
 • I inkomstregistret är koden för yrkesklassen fem tecken lång. Teckenkön som fås från LuokitusEkspertti är fyra tecken, därför ska till teckenkön tillsättas 0 som sista tecken.

Arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar

 • Om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar, ska vid lönemottagaren antecknas till vilken försäkring arbetstagaren hör.

Tidtabell för ibruktagning av inkomstregister

År 2019

 • Arbetsgivarna anmäler arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret. Anmälningstidtabellen för inkomstregistret är löneutbetalningsdagen + 5 kalenderdagar.
 • Arbetsgivaren behöver inte göra arbetsolycksfallsförsäkringens årsanmälan för 2019 till försäkringsbolaget, eftersom försäkringsbolagen får uppgifterna direkt från inkomstregistret.
 • Arbetsgivaren behöver inte göra en separat årsanmälan till arbetspensionsanstalten och arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR).
 • Även Skatteförvaltningen och Fpa får löneuppgifterna, som arbetsgivaren anmält, direkt från inkomstregistret.
 • Medborgarna kan se sina egna uppgifter från och med våren 2019.

År 2021

 • Betalare av förmåner anmäler pensioner och övriga förmåner till inkomstregistret.

De vanligaste uppgifterna som ska meddelas till inkomstregistret

 • De uppgifter som anmäls till inkomstregistret är löner, provisioner, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster såsom naturaförmåner. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.
 • Det finns ingen undre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.
 • Uppgifterna anmäls för löner betalda efter 1.1.2019
 • Obligatoriska uppgifter är uppgifter i anslutning till löneutbetalningen, som nu ges i års- och månadsanmälan till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsgivarna såsom t.ex. till LokalTapiola.
 • Frivilliga uppgifter i inkomstregistret dvs. sk. kompletterande uppgifter är uppgifter som nu för tiden ges på begäran. Dessa uppgifter behövs bl.a. för förmånsbeslut, fastställande av kundavgifter och ersättningshandläggningen. Genom att även ge dessa uppgifter i samband med lönebetalningen minskas manuella utredningar.

Hushåll som arbetsgivare

 • Om en privatperson avlönar en arbetstagare dvs. är arbetsgivare, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret.
 • Till inkomstregistret anmäls löner, provisioner, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster för utfört arbete såsom naturaförmåner. Även kostnadsersättningar ska anmälas.
 • Om en privatperson köper tjänster från ett företag som hör till förskottsuppbördsregistret, behöver inte anmälan göras till inkomstregistret.
 • Om hushållet avlönar en arbetstagare som inte finns i förskottsuppbördsregistret, ska i anmälan beaktas de uppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen.

Medborgare

 • Egna löneuppgifter och uppgifter om pensionsinkomster finns i inkomstregistret. Uppgifter om betalda förmåner är tillgängliga från och med början av 2021.
 • Du behöver inte själv skicka in inkomstuppgifter till myndigheterna som bilaga till ansökan, eftersom myndigheterna får uppgifterna från registret.
 • I inkomstregistret kan du själv kontrollera om arbetsgivaren har skött om sina arbetsgivarskyldigheter i anslutning till anmälan. Sådana möjligheter har inte funnits tidigare, utan felen har framkommit först t.ex. i samband med följande års förhandsifyllda skattedeklaration.