Inkomstregister

LähiTapiola LokalTapiola

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Registret innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. Via systemet anmäler arbetsgivarna löneuppgifterna för sin personal på en och samma gång till alla myndigheter och övriga parter. Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019.

LokalTapiola får från och med 2019 från inkomstregistret de löneuppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen. I praktiken innebär detta att från och med år 2020 behöver LokalTapiola inte separat meddelas om löneuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen.

Uppgifter meddelas till inkomstregistret via anmälningssätt ett eller två. LokalTapiola rekommenderar anmälningssätt två.

Nationellt inkomstregister från 1.1.2019

Arbetsgivarna ska från och med 1.1.2019 anmäla utbetalda löner inom fem dagar från lönedagen till inkomstregistret som Skatteförvaltningen upprätthåller. Inkomstregistret skapar inte ny rätt till informationsåtkomst för medborgare och myndigheter, utan användaren får endast de uppgifter som de även nu är berättigade till.

www.inkomstregistret.fi

Ytterligare information om inkomstregistret


Arbetsolycksfallsförsäkringens krav för uppgifter i inkomstregistret

LokalTapiola får från och med 2019 från inkomstregistret de löneuppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen. I praktiken innebär detta att från och med år 2020 behöver LokalTapiola inte separat meddelas om löneuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen.

Uppgifter meddelas till inkomstregistret via anmälningssätt ett eller två. LokalTapiola rekommenderar anmälningssätt två.

Uppgifter för anmälningssätt två
 • Frivilliga uppgifter i inkomstregistret är uppgifter som ges på begäran. Dessa uppgifter behövs bl.a. för förmånsbeslut och ersättningshandläggningen.
 • Genom att även ge dessa uppgifter i samband med lönebetalningen minskas manuella utredningar.

Nödvändiga uppgifter för arbetsolycksfallsförsäkringen

Yrkesklass

 • För varje arbetstagare ska antecknas en yrkesklass, dvs. vilket arbete denne utför. Yrkesklassificeringarna finns på Statistikcentralens TK10.
 • I inkomstregistret är koden för yrkesklassen fem tecken lång. Teckenkön som fås från LuokitusEkspertti är fyra tecken, därför ska till teckenkön tillsättas 0 som sista tecken.

Arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar

 • Om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar, ska vid lönemottagaren antecknas till vilken försäkring arbetstagaren hör.

Arbetsgivarens förberedelser 2018

 • Inkomstregisteruppdateringar från lönesystemets leverantör för att dessa ska motsvara registrets krav.
 • Arbetsgivaren har möjlighet att använda ett användargränssnitt via vilket företaget kan ladda ner löneuppgifterna till inkomstregistret.

Tidtabell för ibruktagning av inkomstregister

År 2019

 • Arbetsgivarna anmäler arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret. Anmälningstidtabellen för inkomstregistret är löneutbetalningsdagen + 5 kalenderdagar.
 • Arbetsgivaren behöver inte göra arbetsolycksfallsförsäkringens årsanmälan för 2019 till försäkringsbolaget, eftersom försäkringsbolagen får uppgifterna direkt från inkomstregistret. Lönerna som förverkligats år 2018 meddelas enligt nuvarande modell i början av år 2019.
 • Arbetsgivaren behöver inte göra en separat årsanmälan till arbetspensionsanstalten och arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR).
 • Även Skatteförvaltningen och Fpa får löneuppgifterna, som arbetsgivaren anmält, direkt från inkomstregistret.
 • Medborgarna kan se sina egna uppgifter från och med våren 2019.

År 2020

 • Betalare av förmåner anmäler pensioner och övriga förmåner till inkomstregistret.

De vanligaste uppgifterna som ska meddelas till inkomstregistret

 • De uppgifter som anmäls till inkomstregistret är löner, provisioner, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster såsom naturaförmåner. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.
 • Det finns ingen undre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.
 • Uppgifterna anmäls för löner betalda efter 1.1.2019
 • Obligatoriska uppgifter är uppgifter i anslutning till löneutbetalningen, som nu ges i års- och månadsanmälan till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsgivarna såsom t.ex. till LokalTapiola.
 • Frivilliga uppgifter i inkomstregistret dvs. sk. kompletterande uppgifter är uppgifter som nu för tiden ges på begäran. Dessa uppgifter behövs bl.a. för förmånsbeslut, fastställande av kundavgifter och ersättningshandläggningen. Genom att även ge dessa uppgifter i samband med lönebetalningen minskas manuella utredningar.

Hushåll som arbetsgivare

 • Om en privatperson avlönar en arbetstagare dvs. är arbetsgivare, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret.
 • Till inkomstregistret anmäls löner, provisioner, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster för utfört arbete såsom naturaförmåner. Även kostnadsersättningar ska anmälas.
 • Om en privatperson köper tjänster från ett företag som hör till förskottsuppbördsregistret, behöver inte anmälan göras till inkomstregistret.
 • Om hushållet avlönar en arbetstagare som inte finns i förskottsuppbördsregistret, ska i anmälan beaktas de uppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen.

Medborgare

 • Egna löneuppgifter och uppgifter om pensionsinkomster finns i inkomstregistret från och med våren 2019. Uppgifter om betalda förmåner är tillgängliga från och med början av 2020.
 • Du behöver inte själv skicka in inkomstuppgifter till myndigheterna som bilaga till ansökan, eftersom myndigheterna får uppgifterna från registret.
 • I inkomstregistret kan du själv kontrollera om arbetsgivaren har skött om sina arbetsgivarskyldigheter i anslutning till anmälan. Sådana möjligheter har inte funnits tidigare, utan felen har framkommit först t.ex. i samband med följande års förhandsifyllda skattedeklaration.