Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Information om hållbarhet gällande Kapitalförvaltnings­portföljerna

Datum för publicering: 6.2.2023

Sammanfattning

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Kapitalförvaltning beaktar faktorer i anknytning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och iakttar kraven som gäller regleringen av hållbar finansiering.

Med sina val av investeringsobjekt främjar kapitalförvaltningsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper eftersom investeringsobjekten i huvudsak är sådana som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9). LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer dessutom kapitalförvaltarna av investeringsobjekten utifrån hållbarhet.

Avkastning eftersträvas genom att investera portföljens tillgångar i huvudsak på aktie- och räntemarknaderna antingen som direkta investeringar eller investeringar i fonder. Dessutom är fastighetsfonder och alternativa fonder möjliga för att få en mer omfattande diversifiering inom de ramar kunden godkänner. Investeringar kan göras globalt.

Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltingsportföljen främjar följs bland annat med följande mätare:

  • Andelen investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9)

  • Investeringsmålens MSCI ESG-hållbarhetsbetygsfördelning

  • AUM-vägd rating beräknad från MSCI ESG-betygen för portföljens fondinvesteringar

  • Portföljens kolintensitet (tCO2e/M €) och täckning (%)

Vad gäller investeringarna förvaltade av LokalTapiola Kapitalförvaltning, används i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt i samband med möten med eller påverkansprocesser för investeringsobjekten. Vad gäller vissa mätare, om uppgifter investeringsobjektet själv rapportera saknas, används bedömningar som tjänsteleverantören har gjort upp modeller för.

Vad gäller övriga fonder än de LokalTapiola Kapitalförvaltning förvaltar, ansvarar kapitalförvaltaren av investeringsobjekten för sina egna datakällor och för behandlingen av uppgifter. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer de processer kapitalförvaltarna av investeringsobjekten har som en del av det kapitalförvaltarspecifika hållbarhetsbetyget.

I sin verksamhet iakttar LokalTapiola Kapitalförvaltning tillbörlig aktsamhet. Även kapitalförvaltarna av investeringsobjekten förutsätts iaktta tillbörlig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt som uppfyller de bestämda kriterierna.

I portföljförvaltningen iakttas LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ägarstyrning. Kapitalförvaltarna av investeringsobjekten iakttar egna principer för aktivt ägarskap.

Den finansiella produkten har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Den finansiella produkten har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inget hållbart investeringsmål

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Kapitalförvaltning beaktar faktorer i anknytning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och iakttar kraven som gäller regleringen av hållbar finansiering.

Finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

De kundspecifika målen och investeringsbegränsningarna kapitalförvaltaren beaktar i kapitalförvaltningen har avtalats i bilagan till kundens kapitalförvaltningsavtal.

Med valen av investeringsobjekt främjar kapitalförvaltningsportföljerna miljörelaterade och sociala egenskaper eftersom investeringsobjekten i huvudsak är sådana som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9). LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer dessutom kapitalförvaltarna av investeringsobjekten utifrån hållbarhet.

Investeringsobjekten enligt Artikel 8 som används i kapitalförvaltningsportföljerna främjar beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser i verksamheten hos bolag som utgör investeringsobjekt till exempel genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från investeringsuniversum och genom att begränsa investeringar inom fossila eller koldioxidintensiva branscher. Av företagen som utgör investeringsobjekt förutsätts dessutom att de iakttar god förvaltningssed. Alternativt kan investeringsobjekten vara indexsandelar som beaktar miljörelaterade och sociala konsekvenser ur vilka har uteslutits investeringsobjekt som inte uppfyller de nedanstående kriterierna för miljörelaterade och sociala konsekvenser.

Hållbara investeringsobjekt enligt Artikel 9 som används i kapitalförvaltningsportföljerna har en positiv inverkan på hållbar utveckling främst ur ett miljöperspektiv. Hållbar utveckling kan till exempel uppnås genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändringen eller på hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande eller minskning av miljöförstöring eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv, eller målet kan vara att ha en positiv inverkan på minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändringen enligt Parisavtalet.

På kapitalförvaltningsportföljernas direkta aktie- och ränteinvesteringar tillämpas samma kriterier vad gäller beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser som i ovan nämnda investeringsobjekt enligt Artikel 8 eller Artikel 9. Vad gäller direkta investeringar som kan väljas till portföljen iakttas LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara investeringar och vad gäller försäkringspraxis LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ägarstyrning. Utöver den traditionella investeringsanalysen görs en hållbarhetsanalys av investeringsobjekten och resultatet av analyserna påverkar besluten om portföljförvaltningen.

Investeringsstrategi

Avkastning eftersträvas genom att investera portföljens tillgångar i huvudsak på aktie- och räntemarknaderna antingen som direkta investeringar eller investeringar i fonder. Dessutom är fastighetsfonder och alternativa fonder möjliga för att få en mer omfattande diversifiering inom de ramar kunden godkänner. Investeringar kan göras globalt.

LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hur företagen som utgör investeringsobjekt iakttar en god förvaltningssed. Vad gäller fonderna så bedöms varje kapitalförvaltares verksamhetsprinciper och metoder för genomförande av hållbara investeringar.

Investeringarnas andel

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen övriga investeringar är 33 %.

Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Med sina val av investeringsobjekt främjar kapitalförvaltningsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper eftersom investeringsobjekten i huvudsak är sådana som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9). LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer dessutom kapitalförvaltarna av investeringsobjekten utifrån hållbarhet.

Förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltingsportföljen främjar följs bland annat med följande mätare:

  • Andelen investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9)

  • Investeringsmålens MSCI ESG-hållbarhetsbetygsfördelning

  • AUM-vägd rating beräknad från MSCI ESG-betygen för portföljens fondinvesteringar

  • Portföljens kolintensitet (tCO2e/M €) och täckning (%)

Metoder

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna.

I kapitalförvaltningsportföljerna beaktas kundspecifika mål och begränsningar vilka definierats närmare i bilagan till kapitalförvaltningsavtalet.

Kapitalförvaltarna av investeringsobjekten förutsätts förbinda sig till PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings ram för hållbarhetsbetyg (utmärkt, bra, nöjaktig och svag) tillämpas även på hållbarhetsanalysen av kapitalförvaltarna av investeringsobjekten.

Hur väl kapitalförvaltarna inkluderar metoden för genomförande av hållbara investeringar och principerna för hållbara investeringar i investeringsbesluten bedöms genom att ge varje kapitalförvaltare ett hållbarhetsbetyg. När bedömningen görs beaktas bland annat kapitalförvaltarnas verksamhetsmodeller för hållbara investeringar, rapporteringen, riskhanteringen, produktutbudet och metoderna för att verkställa ett aktivt ägarskap. Hållbarhetsbetygen uppdateras minst en gång om året eller när nya väsentliga uppgifter finns att tillgå.

Kapitalförvaltarnas verksamhet bedöms som en del av den regelbundna uppföljningen samt utifrån uppgifter som fåtts från enkäter, publicerade rapporter, kapitalförvaltarens webbsidor och regelbundna möten.

Utvecklingen av faktorer som beskriver förverkligandet av kapitalförvaltningsportföljens miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i användning om tillräckligt omfattande och kvalitativa uppgifter finns att tillgå.

Datakällor och behandling av uppgifter

Vad gäller investeringarna förvaltade av LokalTapiola Kapitalförvaltning, används i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt i samband med möten med eller påverkansprocesser för investeringsobjekten. Vad gäller vissa mätare, om uppgifter investeringsobjektet själv rapportera saknas, används bedömningar som tjänsteleverantören har gjort upp modeller för.

Vad gäller övriga fonder än de LokalTapiola Kapitalförvaltning förvaltar, ansvarar kapitalförvaltaren av investeringsobjekten för sina egna datakällor och för behandlingen av uppgifter. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer de processer kapitalförvaltarna av investeringsobjekten har som en del av det kapitalförvaltarspecifika hållbarhetsbetyget.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Officiella uppgifter är eventuellt fakultativa för de investeringsobjekt vilka inte rapporterar uppgifter. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. Om uppgifter investeringsobjektet själv eller kapitalförvaltaren av investeringsobjektet rapportera saknas, används bedömningar som tjänsteleverantören har gjort upp modeller för. Bedömningarna kan avvika från de verkliga uppgifterna och jämförbarheten med andra uppgifter investeringsobjekten rapporterar kan försämras.

Strävan är att främja rapporteringen och uppgifternas omfattning genom att kontakta kapitalförvaltarna av investeringsobjekten och begära rapporter om väsentliga hållbarhetsindikatorer och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Tillbörlig aktsamhet

I sin verksamhet iakttar LokalTapiola Kapitalförvaltning tillbörlig aktsamhet. Även kapitalförvaltarna av investeringsobjekten förutsätts iaktta tillbörlig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt som uppfyller de bestämda kriterierna.

Policyn för påverkan

I portföljförvaltningen iakttas LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ägarstyrning. Vi redogör för riktlinjerna för påverkan i principerna för ägarstyrning, läs mer här (pdf) (på finska).

De viktigaste verkningssätten för aktivt ägarskap vad gäller investeringarna LokalTapiola Kapitalförvaltning förvaltar (exkl. fond i fonder) är möten med ledningen i bolagen som utgör investeringsobjekt, deltagande i bolagsstämmor och påverkan av bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs främst utifrån investeringens storlek och betydelse samt hur väsentlig den företagsspecifika hållbarhetsfaktorn är. Därtill beaktas hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan.

Iakttagandet av normer som bestäms i internationella konventioner eller verksamheten hos investeringsobjekten som brutit mot dem följs upp.

Kapitalförvaltarna av investeringsobjekten iakttar egna principer för aktivt ägarskap. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab uppmuntrar kapitalförvaltarna av investeringsobjekten att rapportera fondspecifikt om verkställandet av aktivt ägarskap.

Namngivet referensvärde

Den finansiella produkten har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.