Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Miljö­skade­försäkring

Från den lagstadgade miljöförsäkringen ersätter vi miljöskador som företaget har orsakat utomstående, när den som orsakat miljöskadan förblir okänd eller är oförmögen att betala. Försäkringen är obligatorisk för företag och sammanslutningar, vars verksamhet är förknippad med risker för miljöskador.

En lagstadgad försäkring som gäller i Finland.

Obligatorisk för företag som har miljö- eller kemikalietillstånd

Ersätter i sista hand miljöskador, vars orsak är okänd eller om den som orsakat skadan är oförmögen att betala.

NTM-centralerna övervakar efterlevnaden av försäkringsskyldigheten

Vad täcker m

I försäkringen ingår miljöskador som uppstår till följd av verksamhet som bedrivits inom ett visst område:

  • vatten-, luft- eller markföroreningar

  • buller, vibrationer, strålning, ljus, värme eller lukt

  • någon annan störning.

I försäkringen ingår:

  • person- och sakskador

  • ekonomiska skador som är större än ringa (om skadan har uppstått genom brott, ersätts även ringa skador)

  • återställning av ett förorenat område

  • kostnader för skadeförebyggande åtgärder och kostnader som orsakats myndigheter.

Maximal ersättning:

  • Det maximala ersättningsbeloppet för en försäkringshändelse är 6 miljoner euro.

  • Det maximala ersättningsbeloppet för två eller flera försäkringshändelser som anmäls under samma försäkringsperiod är totalt 10 miljoner euro.

Vanliga frågor

Plötsliga miljöskador, som orsakas andra, kan ersättas från företagets ansvarsförsäkring för verksamhet. Om den orsakade miljöskadan inte beviljas ersättning från någon annan försäkring och den som har orsakat miljöskadan är oförmögen att betala eller okänd, kan man i dessa fall tillämpa miljöskadeförsäkringen.

Om företagets eller sammanslutningens verksamhet är förknippad med en väsentlig miljöfara eller dess verksamhet orsakar miljöskador, måste företaget teckna en lagstadgad miljöskadeförsäkring. Vanligen är miljöskadeförsäkringen obligatorisk, om företagets verksamhet förutsätter ett tillstånd av miljömyndigheten.

Om företagets eller sammanslutningens verksamhet är förknippad med en väsentlig miljöfara eller dess verksamhet orsakar miljöskador, måste företaget teckna en lagstadgad miljöskadeförsäkring. Det lönar sig för företaget att hos myndigheterna utreda huruvida dess företagsverksamhet ingår i miljöskadeförsäkringens försäkringsskyldighet.

Från miljöskadeförsäkringen ersätts person- och sakskador, ekonomiska skador som är större än ringa, kostnader för skadeförebyggande och återställande av förorenad miljö.

Från miljöskadeförsäkringen söker du ersättning hos Miljöförsäkringscentralen.

Den lagstadgade miljöskadeförsäkringen ersätter inte miljöskador som företaget har orsakat sig själv, såsom till exempel olja som runnit ut på marken och rengöring av marken som orsakas av detta.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.