Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsförsäkring

Det kan uppstå situationer då du är skyldig att ersätta skador som annan orsakats av ditt företags verksamhet eller produkter, även om ditt företags verksamhet skulle vara så omsorgsfull som möjligt. Med ansvarsförsäkringen förbereder du dig på dessa oväntade kostnader för ditt företag. Bekanta dig med ansvarsförsäkringen och begär anbud.

Varför lönar det sig att teckna en ansvarsförsäkring för företaget?

  • Med ansvarsförsäkringen får du skydd i situationer, där du är skyldig att ersätta en skada som orsakats en annan part. Sådana situationer kan till exempel vara att kunden halkar i din affär eller att kunden skadas när denne använder ditt företags felaktiga produkt eller tjänst.
  • Skadeståndsskyldigheten kan orsakas av företagets verksamhet, av en fastighet, maskiner eller anordningar som företaget äger, av verksamheten av företagets anställda eller till exempel av avtal som företaget ingått. Också företagets nyckelpersoner såsom verkställande direktör, styrelse eller företagsledning kan bli ersättningsansvarig och då ger ansvarsförsäkringen skydd.
  • Om en skada inträffar och ditt företag konstateras vara ersättningsskyldigt, kan företaget orsakas extra och oväntade kostnader. Ansvarsförsäkringen är alltså ett viktigt skydd för alla företag oberoende av företagets storlek.
  • Vi utreder på dina vägnar, om ditt företag är ersättningsskyldig och sköter kontakterna med den skadelidande. Om ditt företag konstateras vara ersättningsskyldig, ersätter vi skadan enligt försäkringsavtalet.
  • Vi betalar även advokat- och rättegångskostnader vid behov.

Vilken ansvarsförsäkring passar ditt företag?

Det finns olika slags ansvarsförsäkringar och beroende på företagets bransch kan du behöva flera ansvarsförsäkringar. Det finns alltså skäl att se till att alla branscher ingår i ansvarsförsäkringen och att exakt berätta om din företagsverksamhet när försäkringen tecknas.

Också föreningar har skäl att teckna en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen behövs särskilt om du ordnar evenemang för allmänheten eller säljer produkter.

Vi hjälper dig att välja de ansvarsförsäkringar för företag som passar ditt företags behov.

Bekanta dig med ansvarsförsäkringarna för företag

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som orsakats av ditt företags eller dina anställdas verksamhet. Till exempel att din arbetstagare i misstag söndrar kundens egendom.

Produktansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskador som orsakas till följd av felaktighet hos de produkter som företaget tillverkar, importerar eller säljer. Som tilläggsskydd till produktansvarsförsäkringen kan man med Återkallelseförsäkring också försäkra kostnader som orsakas av att en produkt dras tillbaka från marknaden. Till exempel att en sparkbräda som ditt företag importerar konstateras vara felaktig och kunden skadar sig i samband med användningen av den.

Från ansvarsförsäkring för konsult ersätts person-, sak- och förmögenhetsskador som orsakats annan i konsultverksamheten, såsom kostnader för en skada som uppstått på grund av fel i plan, ritning, kalkyl eller anvisningar ditt företag gjort upp.

Ansvarsförsäkring för IT-verksamhet ersätter personskada, sakskada och förmögenhetsskada som av IT-verksamheten orsakas annan. Skadan kan t.ex. orsakas av program, programplanering, programtillverkning, tester eller IT-konsultation.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ersätter förmögenhetsskador som orsakats annan av ditt företags verksamhet. Förmögenhetsansvarsförsäkringarna erbjuds till exempel för bokföringsbyråer eftersom ett bokföringsfel kan orsaka kunden ekonomisk skada.

Ansvarsförsäkring för förvaltning ersätter rena förmögenhetsskador som orsakats när den försäkrade, till exempel verkställande direktören eller styrelsen, är personligen ersättningsskyldig för skadan.

Bekanta dig närmare med villkoren för ansvarsförsäkring.

Bekanta dig också med produktfakta (pdf).

Be om anbud