Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Studier som understöds från trafikförsäkringen

Denna anvisning är avsedd för dig som med stöd av trafikförsäkringen studerar för yrkesinriktad examen. Du har gjort en utbildningsplan och vi har gett dig ett skriftligt ersättningsbeslut om understöd för studierna.

Anvisningar för studier

Här kan du bekanta dig med anvisningar för studier, ersättning av studiekostnader samt om studerandens anmälningsplikt när studierna börjar, under studierna och när studierna avslutas.

Vänligen kontakta oss ifall du undrar över något kring studierna

Meddela oss om

  • adressändring.

  • ändringar, som sker i utbildningen eller i förhållanden som inverkar på ersättningarna t.ex. byte av studieinriktning eller studielinje.

  • dina studier avbryts i minst två veckor, på grund av annan orsak än sådant lov som ingår i studieplanen (t.ex. sjukdom eller personliga skäl).

  • andra förvärvsinkomster eller inkomster under studierna.

  • problem under studierna som kan fördröja din utexaminering. På detta sätt kan vi omedelbart inleda eventuella stödåtgärder.

  • dina studier inte framskrider enligt studieplanen som gjorts för dig (PUK).

Om du försummar att meddela att dina studier fördröjs eller avbryts, kan de utbetalda ersättningarna återkrävas.

Vi har beviljat dig ersättning för rehabiliteringstid under dina studier. En förutsättning för betalning av rehabiliteringsersättningar är att du genast när studierna inleds lämnar in ett studieintyg till LokalTapiola. Detta studieintyg behövs för att bevisa att du har inlett dina studier.

Därefter ska du alltid i början av vår- och höstterminen eller varje halvår, om dina studier inte består av officiella terminer, skicka oss ett studieintyg och studieutdrag samt PUK som ett bevis på att studierna framskrider.

Studieintyget som vi ber dig lämna in, borde vara LokalTapiolas eget studieintyg. På detta sätt får vi från läroanstalten på en gång alla nödvändiga uppgifter för fortsatt ersättning.

Studieintyget ska alltid vara undertecknat av läroanstalten.

För en rehabiliteringsklient som studerar med stöd av trafikförsäkringen betalas under studietiden full ersättning för inkomstbortfall, som grundar sig på årsarbetsinkomsten som räknats ut för dig. När du studerar enligt studieplanen som gjorts för dig och berättar för oss om studiernas framskridande, betalas ersättningen för rehabiliteringstiden till dig varje månad under hela studietiden.

Ersättningen betalas också för en semesterperiod som ingår i utbildningsprogrammet oberoende av om du under denna tid är i förvärvsarbete eller utför praktik som ingår i utbildningen. Om studierna under annan tid omfattar avlönad praktikperiod eller om du under terminen får andra förvärvsinkomster eller därmed jämförbar inkomst, ska Lokal Tapiola omedelbart informeras on dessa.

Beskattning

För ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden ska du skicka oss ett nytt skattekort alltid före den 15 januari varje studieår. Om skattekortet inte skickas till oss, innehåller vi 40 % skatt enligt skatteförvaltningens anvisningar.

Enligt skattemyndighetens anvisningar, ska skattekortet vara ett skattekort som räknats för pension. Vi kan inte använda ett skattekort för lön.

I läroavtalsutbildning betalas från ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden till arbetsgivaren ett belopp som motsvarar lönen och till rehabiliteringsklienten dvs. till dig betalas eventuell ersättning för skillnaden. Eftersom läroavtalet är ett arbetsavtal omfattas arbetsgivaren och du av de arbetsrättsliga bestämmelser som iakttas inom branschen. Även semesterrätten intjänas enligt dessa. Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetspensions- och socialförsäkringsavgifter samt att verkställa förskottsinnehållningen.

Kostnader som orsakas av utbildning som stöds som yrkesinriktad rehabilitering ersätts som normersättning enligt följande:

- 250 € per år, om utbildningen tar 6 - 12 månader
- 500 € per år, om utbildningen tar över 12 månader.

Med denna ersättning täcks kostnader för anskaffning av läroböcker, dator, sedvanliga dataprogram och övrigt nödvändigt studiematerial samt sedvanliga utfärder och studieresor som ingår i kursplanen. För utbildningar som tar över ett år, betalas ersättning i två rater varje halvår.

Betalning av ersättning förutsätter inte någon separat utredning av kostnaderna så du behöver inte lämna kvitton över material du köpt.

Dessutom ersätts mot kvitto, enligt de verkliga kostnaderna, termins-, kurs-, examens- och andra motsvarande obligatoriska avgifter.

Måltidskostnader ersätts inte.

Dator och specialprogram

Separat ersättning betalas inte för inköp av dator utan den ingår i den ovan nämnda normersättningen som betalas för studierna.

Om studierna kräver anskaffning av dator (en dator som har mer prestanda än en normal dator) kan den ovan nämnda s.k. normersättningen betalas dubbel. Ersättning för högre datoranskaffningskostnader än normalt förutsätter en utredning av studielinjen och behovet av dator på studielinjen i fråga.

Om studierna nödvändigtvis förutsätter anskaffning av specialprogram som avviker från sedvanliga ordbehandlings- och kontorsprogram, kan man dessutom mot kvitto/faktura ersätta anskaffningskostnader för sådant specialprogram, dock högst 500 €. Om du har för avsikt att ansöka om sådan ersättning, ska du lämna in ett intyg från läroanstalten över att det med tanke på dina studier är nödvändigt att skaffa specialprogrammet.
Ersättning betalas (i princip) inte för smarttelefon. I dagens läge anses en smarttelefon vara en allmän konsumtionsvara.

Kostnader för internetuppkoppling ersätts inte som studiekostnader.

Det kan finnas två slags resekostnader i anslutning till studierna:

Dagliga resor till studier

Resekostnader ersätts vid användning av kollektivtrafik enligt taxan inom kollektivtrafiken eller vid användning av egen bil 0,25 €/km. Ingen separat ersättning betalas för parkeringskostnader utan ersättningen av dem ingår i kilometerersättningen. Kostnaderna för användning av taxi kan ersättas om skadan eller trafikförhållanden förutsätter användning av taxi. Ifall användningen av taxi i ditt fall är nödvändigt, vänligen kontakta LokalTapiola på förhand för att vi tillsammans ska kunna säkerställa att användningen av taxi ersätts.

Resekostnaderna ersätts från hemmet till läroanstalten eller platsen för arbetspraktiken. Arbetsgivaren ansvarar för resekostnader som orsakas av arbetsuppgifter under arbetspraktiken och för dessa betalas ingen separat ersättning.

Resor mellan hemorten och studieorten

Om du har boendekostnader för både boende på hemorten och på studieorten får du ersättning för följande hemresor:

- resa till studieorten på hösten
- returresa till hemorten på våren
- tur- och returresa mellan hemmet och studieorten en gång i månaden
- för studerande som försörjer barn under 18 år ersätts hemresa en gång i veckan.

Sök reseersättningar med en fritt formulerad ansökan. I ansökan ska anges längden på den dagliga enkelresan samt antalet närvarodagar per kalendermånad.

Tillfällig vistelse på studieorten

Resekostnaderna ersätter vi enligt mellanbladet Resekostnader.
Till dig kan dessutom betalas partiellt dagtraktamente. Rätten till partiellt dagtraktamente uppstår när resetiden överskrider 6 timmar.
Vi betalar även skäliga inkvarteringskostnader mot kvitto.
Kom ihåg att för betalning av partiellt dagtraktamente ange resetiden i reseräkningen som du skickar.

Att bo på eller flytta till främmande ort

Om du orsakas boendekostnader både på hem- och studieorten, kan dessa tilläggskostnader (hyreskostnader) ersättas enligt nedan.

Som tilläggskostnader för boende ersätts de verkliga kostnaderna, dock högst 20 €/dag och 600 €/mån. Ersättningen justeras årligen vid övergången till ett nytt kalenderår.

Tilläggskostnaderna ersätts bara för studiemånaderna. När studierna eller en studieperiod börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, betalas ersättning endast för studiedagar inklusive veckoslut. Ersättning betalas också under jullovet.

För att handlägga boendeersättningen ska du till LokalTapiola skicka en kopia på hyresavtalet på den bostad som skaffats på studieorten. Dessutom ska du även lämna in en tillförlitlig utredning över behovet av att även behålla bostaden på hemorten.

Tilläggskostnader betalas inte om du får gratis bostad ordnad som en del av undervisningen.

Flyttningskostnader

Om du under studierna bestående flyttar från din nuvarande hemort till studieorten, kan skäliga flyttningskostnader ersättas. Då ersätts inte längre tilläggskostnader för studier utanför hemorten.

Om din familj (maka/make, barn) stannar på den tidigare hemorten ersätts, trots byte av hemort, även då resor till familjen enligt anvisningen om resekostnader.

I studiernas studieprogram kan ingå en period utomlands som antingen kan vara en studieperiod i någon läroanstalt eller arbetspraktik. Extra och skäliga kostnader för en sådan period utomlands kan ersättas om perioden utomlands är nödvändig för att få avgångsbetyg. I slutskedet av studierna ersätts däremot inte sådana studiebesök utomlands som det inte är nödvändigt att delta i.

Om praktik utomlands blir aktuell för dig, vänligen kontakta oss på förhand för att vi tillsammans ska kunna utreda beloppet av kostnaderna och ersättningarna som betalas.

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att du ska kunna återvända till arbetslivet och uppnå din tidigare inkomstnivå.

Examensbetyg

Efter att studierna har avslutats, ska du lämna in en kopia av examensbetyget.

Ersättning för rehabiliteringstiden upphör

När dina studier upphör, upphör även ersättningarna för rehabiliteringstiden som betalas från trafikförsäkringen. I och med det nya yrket har du kunnat återvända till arbetslivet eller om du har skadat dig som ung person har du blivit klar med din första yrkesutbildning. Att söka arbetsplats är nu på ditt ansvar. Försäkringsbolaget ansvarar inte för din sysselsättning efter studierna. Ett undantag är dock personer som skadat sig svårt i en trafikolycka vars sysselsättning kan stödas.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Om du dock inte genast efter dina studier sysselsätter dig även om du aktivt har sökt arbete som motsvarar din utbildning, ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån. Då kan du ha rätt till ersättning för sysselsättningstiden som betalas med stöd av trafikförsäkringen. Ersättningen är dock behovsprövad och betalas högst under 6 månader.

Nyttiga sidor för jobbsökning

www.foreammatti.fi
www.mol.fi
www.oikotie.fi
www.monster.fi
www.duunitori.fi
www.rekrytointi.com

I tjänster för jobbsök hittar du bland annat svar på följande frågor:

- Lediga tjänster för närvarande
- Lediga tjänster per ort och bransch
- Vilken kompetens arbetsgivarna har på arbetssökanden?
- När det erbjuds flest arbeten enligt årstid?
- Hur hård konkurrensen om arbetsplatser är nu och i nära framtiden?

Inkomstminskning

Det nya yrket som fåtts i och med studierna garanterar nödvändigtvis inte den tidigare inkomstnivån och ersättningen för inkomstminskningen kan bli aktuell efter utbildningen.

Vid en inkomstminskning jämförs dina arbetsinkomster efter studierna samt statistiklönerna enligt det nya yrket/den nya utbildningen med din årsarbetsinkomst som fastställts vid skadetidpunkten. Om dina nuvarande inkomster enligt din nya utbildning är lägre än vad du hade eller skulle ha haft före trafikskadan, har du rätt till ersättning för inkomstminskning.

Vi meddelar dig om ersättning för inkomstminskning i slutskedet av dina studier antingen per brev eller genom ett ersättningsbeslut.

Tjänsteleverantörerna är utomstående sakkunniga som hjälper dig att hitta och förverkliga rätta lösningar som stöd för att fortsätta i arbetslivet. Samtidigt som vi ger tjänsteleverantören uppdraget, ger vi denne också tillstånd att för vår del sköta ärenden som ansluter sig till planeringen av yrkesinriktad rehabilitering.

När man i din rehabiliteringsplan har beslutit sig för studier, följer och stöder tjänsteleverantörerna dig ända tills studierna inleds. Därefter följs framskridandet av studierna på basis av studiehandlingarna som du skickar till LokalTapiola. Om det redan har gått en tid sedan du senast studerade eller om det finns någon annan speciell anledning, kan vi be att tjänsteleverantören ännu efter att studierna inletts är med och stöder dig i studiernas framskridande. Dessa frågor avgörs alltid från fall till fall.

Kontaktuppgifter

Du kan skicka handlingarna till adressen

Per e-post: lhk(at)lahitapiola.fi

Per post:
LokalTapiola-gruppen
Ersättningstjänsten för personskador i trafik
PB 35
02010 LokalTapiola

Kom alltid ihåg att ange din skadereferens när du skickar in handlingar.

Har du något att fråga, kan du ringa oss tel. 09 453 3611 vardagar kl. 8–16.