Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Studier med stöd av arbetsolycks­falls­försäkringen

Den här anvisningen är avsedd för dig som studerar för examen som yrkesinriktad rehabilitering med stöd av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Anvisningar för studier

På denna sida berättar vi om ersättningar för studiekostnader och den studerandes anmälningsskyldigheter när studierna börjar, under studierna och när studierna slutar.

Vi betalar rehabiliteringspenning under studietiden. En förutsättning för betalning av rehabiliteringspenning är att du skickar oss en utredning om att studierna inletts. Utredningen kan vara en länk i Koski-tjänsten. När du delar dina uppgifter via Koski-tjänsten, behöver du inte separat skicka in ett studieintyg och ett studieregisterutdrag till LokalTapiola. Länken i Koski-tjänsten måste uppdateras med ett års mellanrum.

opintopolku.fi/koski

Alternativt kan du direkt när studierna börjar skicka ett studieintyg till LokalTapiola. Efter detta ska du alltid skicka ett studieintyg och ett studieutdrag vid ingången av vår- och höstterminerna.

Vi betalar rehabiliteringspenning under studietiden. Arbete och förvärvsinkomster under studietiden kan påverka beloppet av rehabiliteringspenningen.

Meddela oss om dina studier innehåller avlönad praktikperiod eller om du under terminen får andra förvärvsinkomster. Om dina studier inkluderar officiell semesterperiod, kan du arbeta på semestern utan att det påverkar beloppet av rehabiliteringspenningen. Det är bra att på förhand kontrollera förvärvsinkomstens inverkan på rehabiliteringspenningen, för att undvika återkrav.

Vid läroavtalsutbildning betalas av rehabiliteringspenningen ett belopp som motsvarar lönen till arbetsgivaren och en eventuell ersättning för skillnaden till dig.

Kostnader orsakade av studier till ett yrke ersätts genom en sk. normersättningenligt följande:

 • 250 € per år, om utbildningen tar 6–12 månader

 • 500 € per år, om utbildningen tar över 12 månader.

Med den här ersättningen täcks kostnader för anskaffning av läroböcker, dator, sedvanliga dataprogram och övrigt nödvändigt studiematerial. Ersättningen täcker dessutom kostnader för sedvanliga utfärder och studieresor som ingår i studieplanen. Vid utbildningar som tar över ett år betalas ersättningen i två betalningsposter, vid ingången av vår- och höstterminerna.

Utbetalning av ersättning förutsätter inte utredning av de kostnader som orsakats, så du behöver inte skicka oss kvitton på tillbehör som köpts.

Dessutom ersätter vi terminsavgifter, kursavgifter, examensavgifter och andra motsvarande obligatoriska avgifter enligt de faktiska kostnaderna och mot kvitto.

Dator och specialprogram

Separat ersättning betalas inte för inköp av dator utan den ingår i ovan nämnda normersättning.

Om studierna kräver anskaffning av specialprogram som avviker från sedvanliga ordbehandlings- och kontorsprogram, kan vi dessutom ersätta anskaffningskostnaderna för specialprogrammet. Ersättningen är högst 500 €. Skicka läroanstaltens intyg på att det är nödvändigt att skaffa specialprogrammet för dina studier. Vi handlägger ersättningsbarheten enligt uppgifterna i utredningen och ersättningen betalas enligt kvitton eller fakturor.

Kostnader för internetanslutning ersätts inte som studiekostnader.

Dagliga resor till studierna

Resekostnader ersätts enligt biljettpriset inom kollektivtrafiken eller om du använder egen bil, enligt skattemyndighetens halverade kilometerersättning. Parkeringskostnaderna ingår i kilometerersättningen. Kostnader för användning av taxi kan ersättas i undantagsfall om skadan eller trafikförhållanden förutsätter användning av taxi. Kontakta oss på förhand så kan vi tillsammans säkerställa att användningen av taxi är ersättningsbar.

Sök ersättningar för resekostnader med en fritt formulerad ansökan. Ange i ansökan längden på den dagliga enkelresan till studierna och antalet närvarodagar per kalendermånad. Vid användning av kollektivtrafik ange biljettpriset. Övre gränsen för ersättning av resekostnader som orsakas av studierna är 800 € per månad oberoende av färdsättet.

Resekostnader ersätts från hemmet till läroanstalten eller till platsen för arbetspraktiken. Resekostnader som uppstår vid utförandet av arbetsuppgift vid arbetspraktik är på arbetsgivarens ansvar och vi ersätter inte dem.

Resor mellan hemorten och studieorten

Om du har boendekostnader både på hem- och studieorten, betalar vi ersättning för följande hemresor:

 • enkelresa till studieorten på hösten

 • returresa till hemorten på våren

 • tur- och returresa mellan hemmet och studieorten en gång per månad

 • tur- och returresa en gång per vecka, om du har vårdnaden över ett barn som är under 18 år

Även för dessa kostnaders del är övre gränsen för resekostnader till följd av studier 800 € per månad.

Om du på grund av studierna orsakas boendekostnader både på hem- och studieorten, ersätter vi hyreskostnaderna som orsakas av boende på studieorten. Av hyreskostnader ersätts de verkliga kostnaderna, dock högst 24 € per dag på 2024 års nivå. Ersättningen justeras årligen vid övergången till ett nytt kalenderår.

Du ska meddela ändringar i dina studier;

 • om du byter studieriktning eller studielinje

 • om studierna avbryts i över två veckor, till exempel på grund av sjukdom eller andra personliga orsaker

 • om det uppstår utmaningar i dina studier, så att vi kan hjälpa dig att få stöd

 • om studierna inte framskrider enligt planerad tidtabell

 • försening i utexaminering

Meddela oss, när du utexamineras. Vi behöver anteckningen i Koski-länken om att du utexaminerats eller en kopia på examensbetyget. Om du inte får ett arbete direkt ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Skicka oss ett intyg på att du är arbetslös arbetssökande.

Efter rehabiliteringen har du rätt till rehabiliteringspenning som stöd för att få arbete i högst sex månader. Du har rätt till ersättning om du inte uppnår inkomstnivån enligt din årsarbetsinkomst. Om du får arbete, kontrollerar vi din rätt till rehabiliteringspenning under sysselsättningstiden genom att jämföra din inkomst med din årsarbetsinkomst. För detta behöver vi en utredning över din inkomst, till exempel ett lönekvitto.

Efter sex månader bestäms ersättningen för inkomstbortfall enligt arbetet enligt utbildningen. Vi jämför den statistiska lönen för det yrke du tagit examen i med din årsarbetsinkomst. Dessutom jämför vi din verkliga inkomst med din årsarbetsinkomst. Om det blir en inkomstminskning betalar vi en olycksfallspension till dig på basis av den nedsatta arbetsförmågan. Ersättning betalas enligt minskningen som är lägst. Om vi ersätter nedsatt arbetsförmåga, följer vi din inkomst minst varje år.

Kontakta oss vid behov

Om du har frågor kan du ringa oss på 09 453 3666 mån - fre kl. 8 - 16 eller skicka e-post till yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi. Observera att e-postförbindelsen inte är krypterad. Du kan skicka meddelandet krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi.

Du kan även skicka per post

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Ersättningstjänsten för lagstadgad olycksfallsförsäkring
PB 36
02010 LokalTapiola