Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av yttre faktorer och som orsakar kroppslig skada. Från den privata olycksfallsförsäkringen som företaget tecknar kan vi ersätta skador som inträffar under fritiden eller i andra avtalade situationer eller verksamheter. Du kan vid behov kontrollera försäkringens innehåll med din arbetsgivare eller till exempel den som anordnar verksamheten.

OBS!

Om du arbetar för ett företag med fler än 50 anställda kan vi ha kommit överens med din arbetsgivare om en skräddarsydd verksamhetsmodell för er i händelse av en skada. Fråga din arbetsgivare om detta.

Observera också detta

Om ditt företag inte har en separat skräddarsydd verksamhetsmodell, beror verksamhetsmodellen i skadesituationer för företag på företagets storlek:

 • Om du är företagare eller arbetar i ett företag med färre än 50 anställda, kan du läsa närmare anvisningar genom att nedan välja Företagare och småföretag.

 • Om du arbetar i ett företag med fler än 50 anställda kan du se närmare anvisningar genom att nedan välja Stora företag.

Gör så här

 1. 1. Uppsök läkare

  Du kan söka dig till vår hälsosamarbetspartner eller din närmaste vårdinrättning. Ange i samband med besöket på vårdinrättningen ditt företags namn och försäkringsbolag.

 2. 2. Anmäl en skada

  Du kan anmäla ett olycksfall som drabbat dig genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst. Samtidigt kan du ansöka om ersättning för vårdkostnader som redan uppkommit.

  Logga in på nättjänsten

  Om din försäkring inte syns i nättjänsten, kan du anmäla din skada med den elektronisk blankett.

 3. 3. Ansök om ersättning

  Efter att du har gjort skadeanmälan, kan du ansöka om ersättning för vårdkostnaderna med anmälan om kostnader. Logga in i kostnadsanmälan med dina bankkoder.

Gör så här

 1. 1. Uppsök läkare

  Om din skada kräver behandling och du har tillgång till företagshälsovården, kontakta dem i första hand. Du kan även uppsöka läkare hos våra hälsosamarbetspartner. I brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkarmottagning.

  Ange i samband med besöket arbetsgivarens namn och försäkringsbolag till vårdinrättningen.

 2. 2. Anmäl en skada

  Om du har fått en länk av din arbetsgivare till att göra en Enkel olycksfallsanmälan, ska du göra skadeanmälan via den.

  I annat fall kan du anmäla skadan och ansöka om ersättning med den elektroniska blanketten.

 3. 3. Ansök om ersättning

  Efter att du har gjort skadeanmälan, kan du ansöka om ersättning för vårdkostnaderna med anmälan om kostnader. Logga in i kostnadsanmälan med dina bankkoder.

  Kontrollera vid behov med din arbetsgivare vilken typ av kostnader du kan ansöka om från försäkringen.

Vanliga frågor

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja.

Vi täcker också oavsiktlig drunkning, gasförgiftning, värmeslag, solsting, frostskador, förgiftning orsakad av ett ämne som intas av den försäkrade felaktigt och skada orsakad av betydande tryckfluktuationer.

Dessutom ersätter vi för muskel- eller senbelastningsskador orsakade av en enda plötslig rörelse eller kraftansträngning. Läkarvård måste sökas inom 14 dagar efter evenemanget. Vi betalar ersättning för högst 6 veckor från det att försträckningsskadan uppkommit. Vårdkostnader för plötsliga rörelser eller kraftansträngning ersätts inte för magnetisk resonanstomografi eller kirurgiska ingrepp.

Från Vårdskydd för olycksfall ersätter vi bland annat:

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter

 • läkarbesök

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • vårdrelaterade resekostnader

 • undersökningar och ingrepp som ordinerats av en läkare

 • fysikalisk vård som ordinerats av läkare till högst det maximala beloppet som anges i försäkringsvillkoren och -avtalet

 • det första ortopediska stödet som ordinerats på grund av olycksfall.

Om din försäkring omfattar något av följande skydd kan du också ansöka om ersättning för dem:

 • bestående men till följd av olycksfall

 • dagpenningskydd i händelse av arbetsoförmåga

 • död genom olycksfall

Om din försäkring innehåller ett skydd för arbetsoförmåga genom olycksfall, kan vi utbetala dagpenning för arbetsoförmågan som orsakats av olycksfallet för den period av arbetsoförmåga som läkaren har ordinerat.

 • Vi betalar inte dagpenning för sjukledighet som ordinerats retroaktivt.

 • Du kan få dagpenning för högst ett år från det att olyckan inträffade.

 • Dagpenningersättningen är en beskattningsbar förmån.

Ansökan om dagpenningersättning

 • Gör en skadeanmälan i nättjänsten, om du inte har gjort anmälan tidigare eller ansökt om ersättning för vårdkostnaderna som orsakats av olycksfallet.

 • Skicka in läkarintyget och skattekortet för lön eller ändringsskattekort för förmånen till oss. Om vi inte får skattekortet, innehåller vi enligt skattemyndighetens anvisningar 50 procent skatt på ersättningen.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsosamarbetspartner.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett läkarutlåtande som läkaren eller du själv har skickat till oss.

 • Vi behöver en skadeanmälan från dig innan vi behandlar betalningsförbindelsen.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

 • När du har fått en betalningsförbindelse behöver du inte betala vårdkostnaderna själv, utan vårdinrättningen skickar fakturan direkt till oss.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig.