Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Anvisningar för rehabilitering på arbetsplatsen

Med rehabilitering på arbetsplatsen avses arbetsprövning eller arbetsträning som ordnas för en viss uppgift på arbetsplatsen. Arbetsplatsrehabilitering avtalas skriftligen med arbetsgivaren och rehabiliteringsklienten.

Mål för rehabilitering på arbetsplatsen

Med hjälp av arbetsprövningen utreds om arbetsuppgifterna lämpar sig för rehabiliteringsklientens hälsotillstånd och rehabiliteringsklientens lämplighet för branschen i fråga. Samtidigt bedömer rehabiliteringsklienten arbetets och branschens lämplighet i förhållande till sina egna förmågor och möjligheter. Det lönar sig att utnyttja företagshälsovårdens kompetens och expertis när man planerar att återvända till sitt förra arbete eller eventuellt börja med nya arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren. På så sätt beaktas rehabiliteringsklientens hälsotillstånd redan i planeringsskedet.

Det är möjligt att inleda arbetsprövning på deltid med beaktande av rehabiliteringsklientens hälsotillstånd. I takt med att arbetsprövningen framskrider strävar man efter att öka arbetstiden så att man kan arbeta heltid efter arbetsprövningen. I allmänhet pågår arbetsprövningen cirka 3 månader. Man kommer separat överens om arbetsprövningens längd.

Arbetsträning innebär en långsiktig introduktion till en viss arbetsuppgift. För detta ändamål utarbetas en arbetsträningsplan för rehabiliteringsklienten . Arbetsträningen består i allmänhet av en separat utbildningsperiod, men huvudsakligen gäller det arbete på arbetsplatsen . Arbetsträningens längd avtalas separat.

Avtal

Innan arbetsprövningen eller arbetsträningen inleds ingår LokalTapiola skriftliga avtal med rehabiliteringsklienten och arbetsgivaren , där parternas ställning, rättigheter och skyldigheter samt arbetsperiodens längd, arbetsuppgifter och arbetstider fastställs. LokalTapiola skickar avtalet till rehabiliteringsklienten för att fyllas i tillsammans med arbetsgivaren.

När rehabiliteringsklienten och arbetsgivaren har undertecknat avtalet ska originalet skickas till LokalTapiola till rehabiliteringsklientens kontaktperson. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ta en kopia av avtalet. Rehabiliteringsklienten är i samma ställning som övriga arbetstagare i fråga om arbetsbestämmelser, om inte annat avtalats med LokalTapiola.

Utkomst och försäkringsskydd under rehabiliteringen

I allmänhet betalar inte arbetsgivaren lön under rehabiliteringsprogrammet, utan LokalTapiola betalar ut en ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden till rehabiliteringsklienten. En arbetsgivare som inte betalar lön betalar inte heller ut lagstadgade socialförsäkringsavgifter eller försäkrar rehabiliteringsklienten mot olycksfall.

LokalTapiola tecknar en lagstadgad olycksfallsförsäkring för rehabiliteringsklienten för den tid som rehabiliteringsprogrammet pågår. Ett separat beslut om ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringsperioden fattas när det undertecknade arbetsprövnings- eller arbetsträningsavtalet har återlämnats till LokalTapiola.

Arbetsgivaren betalar lön

Ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden kan baserat på ansökan betalas till arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalar lön till rehabiliteringsklienten för den tid som rehabiliteringsprogrammet pågår. LokalTapiola betalar i sådana fall ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringsperioden till arbetsgivaren för den del som motsvarar den lön som överenskommits i avtalet. Lönsen som arbetsgivaren betalar ska omfatta penninglön, naturaförmåner och ersättning för årssemesterförmån som betalas varje månad .

Om ersättningen för inkomstbortfall under rehabiliteringsperioden överskrider den penninglön som arbetsgivaren betalar, betalas skillnaden mellan penninglönen och ersättningen för inkomstbortfall till rehabiliteringsklienten . Om den penninglön som arbetsgivaren betalar
under någon kalendermånad avviker från arbetsprövnings- eller arbetsträningsavtalet och är lägre än avtalat, ansvarar arbetsgivaren för att betala ut skillnaden mellan lönen och ersättningen för inkomstbortfall under rehabiliteringsperioden till rehabiliteringsklienten.

Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning på den lön som betalas till rehabiliteringsklienten och betalar
socialförsäkringsavgifter samt ansluter rehabiliteringsklienten till lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar.

Kontakt under och efter rehabiliteringsprogrammet

Under rehabiliteringsprogrammet ska man kontakta LokalTapiolas kontaktperson för rehabilitering gällande t.ex. sjukskrivning under rehabiliteringsprogrammet. Dessutom ska kontaktpersonen informeras om bland annat adressändringar, ändringar i arbetstider och löner samt avbrott i rehabiliteringsprogrammet.

Om en arbetsgivare eller rehabiliteringsklient vill avbryta eller avsluta rehabiliteringsprogrammet medan avtalet är i kraft, ska detta och orsakerna till detta skriftligen meddelas LokalTapiolas kontaktperson för rehabilitering. Rehabiliteringsklienten och arbetsgivaren gör skriftliga bedömningar av rehabiliteringsprogrammets resultat senast en vecka efter att rehabiliteringsprogrammet avslutats och ett förslag till eventuella fortsatta åtgärder.