Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Arbetsförmågaförsäkring

Om Arbetsförmågaförsäkring ingår i försäkringsskyddet din arbetsgivare eller ditt företag tecknat, får du snabbt tillgång till vård vid sjukdom eller olycksfall.

Gör så här

 1. 1. Sök vård via din företagshälsovård

  Din arbetsgivare eller ditt företag har ingått ett avtal om företagshälsovård med en läkarstation.

  Om Arbetsförmågaförsäkring som kompletterar företagshälsovården har tecknats för dig, kontrollera dess omfattning hos företaget före du söker vård.

  Om vårdkostnadsskydd på specialistläkarnivå ingår i Arbetsförmågaförsäkring, ger företagsläkaren dig vid behov en remiss till en specialistläkare.

 2. 2. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om du har haft kostnader kan du ansöka om ersättning genom att lämna in en kostnadsanmälan. Logga in i kostnadsanmälan med dina bankkoder.

  Kontrollera vid behov med din arbetsgivare hurdana kostnader du kan ansöka om från försäkringen.

  Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

  Om du har rätt till FPA-ersättning, ska du först ansöka om ersättning från FPA.

Vanliga frågor

En arbetsförmågaförsäkring är ett försäkringsavtal som ingåtts med ett företag för vilket din arbetsgivare eller ditt företag har kunnat välja någon av följande basskydd:

1. Vårdkostnadsskydd på allmänläkarnivå
2. Vårdkostnadsskydd på specialistläkarnivå
3. En kombination av vårdkostnadsskydd på allmän- och specialistäkarnivå
4. Operationsskydd

Dessutom kan din arbetsgivare eller ditt företag ha valt följande tilläggsskydd:

1. Medicinkostnadsskyd
2. Fysioterapiskydd
3. Terapiskydd

Kontrollera vid behov med din arbetsgivare eller ditt företag vilken typ av försäkring som har valts för dig.

Vi behandlar ersättningen inom ramen för vårt avtal med din arbetsgivare och ditt företag. Vi ersätter undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Kontrollera vid behov med din arbetsgivare och ditt företag vilken typ av skydd din arbetsgivare och ditt företag har tecknat för dig. Nedan kan du se exempel på hurdana kostnader som kan täckas i vårdkostnadsskyddet på allmänläkarnivå.

 • Kostnader för undersöknings- eller vårdåtgärd som allmänläkare, specialistläkare i allmänmedicin, specialistläkare i företagshälsovård samt annan yrkesperson inom hälsovård gjort eller ordinerat.

 • Poliklinikavgifter på offentliga sjukhus och avgifter för besök på hälsocentraler inklusive behandling och kirurgiska ingrepp.

 • Vårddagsavgifter på offentligt sjukhus samt bäddavdelning på hälsocentral.

 • Skäliga kostnader för av LokalTapiola begärda medicinska utredningar.

 • Kostnader för högst två månader för nödvändiga medicinska hjälpmedel såsom kryckor, som är nöd- vändiga för att kunna röra sig efter operationsvård eller gipsvård.

 • Kostnader för vård av tandskador orsakade av olycksfall.

 • Ett första nödvändigt ortopediskt stöd t.ex. stödsula, som ordinerats av läkare på grund av sjukdom eller skada.

Vi behandlar ersättningen inom ramen för vårt avtal med din arbetsgivare och ditt företag. Vi ersätter undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Kontrollera vid behov med din arbetsgivare och ditt företag vilken typ av skydd din arbetsgivare och företag har tecknat för dig. Nedan ser du vilka kostnader som ersätts från vårdkostnadsskydd på specialistläkarnivå.

 • Vård och undersökningar som getts eller gjorts av en specialistläkare (exklusive specialistläkare inom allmänmedicin och företagshälsovård) för vilka finns en remiss av en företagsläkare eller allmänläkare, som verkar inom företagshälsovården.

 • Specialistkostnader för det kirurgiska ingreppet.

 • Kostnader för vård som getts av allmänläkare eller yrkesperson inom hälsovården om det är fråga om akut sjukdom eller olycksfall som kräver läkarvård och företagshälsovården inte finns att tillgå

 • Poliklinikavgifter på offentliga sjukhus och besöksavgifter på hälsocentraler, i vilka ingår vårdåtgärder och ingrepp.

 • Vårddagsavgifter på offentligt och privat sjukhus samt på bäddavdelning på hälsocentral

 • Fysioterapi som ges efter operation eller gipsning under högst 15 vårdtillfällen och som ordinerats av läkare.

 • Kostnader för ljusterapi för vård av hudsjukdom.

 • Kostnader för vård av tandskador orsakade av olycksfall.

 • Ett första nödvändigt ortopediskt stöd t.ex. stödsula, som ordinerats av läkare på grund av sjukdom eller skada.

 • Skäliga kostnader för av LokalTapiola begärda medicinska utredningar.

Vi behandlar ersättningen inom ramen för vårt avtal med din arbetsgivare och ditt företag. Vi ersätter undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Kontrollera vid behov med din arbetsgivare och ditt företag vilken typ av skydd din arbetsgivare och företag har tecknat för dig. Nedan kan du se exempel på vilken typ av kostnader som kan täckas av operationsskyddet.

 • Kirurgiska ingrepp utförda av en specialistläkare.

 • Kostnaderna för kosmetisk kirurgi för att behandla skador till följd av ett olycksfall. Förutsättningen är att du får tillstånd på förhand av LokalTapiola.

 • Kostnader för sjukhusvård i samband med operation.

 • Ett specialistläkarbesök före operationen.

 • Ett uppföljningsbesök hos en specialistläkare efter operationen.

 • Fysioterapi under högst 15 vårdtillfällen, som ordinerats av specialistläkare.

 • Kostnader för högst två månader för nödvändiga medicinska hjälpmedel såsom kryckor, som är nödvändiga för att kunna röra sig efter operationsvård eller gipsning.

 • Kostnader för operativ vård av sådan fetma vars operationskriterier inom offentlig hälsovård uppfylls.

 • Skäliga kostnader för av LokalTapiola begärda medicinska utredningar.

Vi behandlar ersättningen inom ramen för vårt avtal med din arbetsgivare eller ditt företag. Nedan finns exempel på vilka kostnader som kan handläggas utifrån medicinkostnadsskydd.

 • Medicinkostnadsskyddet ersätter mediciner som läkare ordinerat och som köpts i Finland.

 • Medicinerna ska enligt allmänt accepterad medicinsk erfarenhet vara behövliga och nödvändiga för vård av sjukdom eller olycksfallsskada.

 • En förutsättning för ersättning är också att medicinerna är läkemedelspreparat, som säljs på apotek med stöd av ett tillstånd av myndigheten i Finland dvs. Fimea, på vilka finns en läkarordination.

I försäkringsvillkoren har preciserats noggrannare sådana preparat och mediciner som inte kan ersättas utifrån försäkringen.

Om din arbetsgivare eller ditt företag har tecknat medicinkostnadsskyddet, ska du söka ersättning inom ett år från att kostnaderna har uppstått.

Kostnader för fysioterapi, naprapati och kiropraktik ordinerat av läkare. Högst 10 vårdtillfällen per försäkringsperiod. Till exempel om läkaren ordinerar dig 5 gånger fysioterapi och senare under samma försäkringsperiod 7 gånger fysioterapi, kan vi högst ersätta 10 gånger fysioterapi per försäkringsperiod. Då betalar du själv för 2 besök.

Om din arbetsgivare och ditt företag har tecknat ett Terapiskydd för dig, kontrollera vid behov med din arbetsgivare och ditt företag den exakta omfattningen av din försäkring. Nedan finns exempel på vilka kostnader som kan handläggas utifrån Terapiskydd.

 • Psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering samt ergo- och talterapi ordinerad av specialistläkare (med undantag av specialist i allmänmedicin eller företagshälsovård).

 • Psykoterapi som ges av en psykoterapeut som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

 • Kostnaderna för neuropsykologisk rehabilitering ersätts vid behandling av hjärnskador såsom hjärnblödning, hjärntumör, stroke eller svår hjärnskada.

 • Terapeutisk behandling av alkohol-, rusmedels- eller medicinberoende.

 • Terapin ersätts för högst 25 tillfällen per respektive terapiform under försäkringens hela giltighetstid.

Vi ersätter undersökning av ett födelsemärke enligt Arbetsförmågaförsäkringen med skydd på allmän- eller specialistläkarnivå, när undersökningen utförs av medicinska skäl, till exempel om det finns en förändring i födelsemärket som tyder på malignitet. Vi ersätter borttagning av födelsemärke, om det är fråga om en elakartad tumör som kräver medicinsk vård eller ett förstadium till sådan.

Om födelsemärket undersöks och tas bort av kosmetiska skäl täcker inte försäkringen varken undersökning eller borttagning.

Vi ersätter sömnapnéundersökningar från arbetsförmågaförsäkringen med skydd på specialistläkarnivå, om det finns medicinska skäl för undersökningen. Enbart snarkning är inte en tillräcklig grund för en sömnapnéundersökning, och undersökningen kan därför inte täckas av försäkringen.

Om du i undersökningarna har konstaterats sömnapné, kan från försäkringen ersättas specialistläkarbesök i anslutning till sjukdomen hos företagshälsovården. Försäkringen täcker inte medicinsk utrustning, såsom sömnapnéskenor eller CPAP-apparater som används för att behandla sömnapné.

I regel ska du söka vård hos den företagshälsovård som din arbetsgivare har anvisat. Om man inte kan boka tid på en läkarstation som arbetsgivaren har anvisat eller om det tar för lång tid, kan du också besöka en annan LokalTapiola-hälsovårdspartner. Kontakta oss i så fall innan du bokar en tid så att vi kan ge eventuellt direktfaktureringstillstånd.

Omfattar Arbetsförmågaförsäkring vårdkostnadsskydd på specialistläkarnivå, ger företagsläkaren dig vid behov en remiss till en specialistläkare.

Du kan kontakta oss vardagar 8-16 per telefon eller genom att skicka ett krypterat meddelande via adressen nedan.

Om du arbetar i ett företag med färre än 50 anställda:

tel. 09 453 8336
https://secure.lahitapiola.fi/vapaaehtoiset.henkilokorvaukset(at)lahitapiola.fi

Om du arbetar i ett företag med över 50 anställda:

tel. 09 453 3222
https://secure.lahitapiola.fi/yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till en samarbetspartner som vi har överenskommit med din arbetsgivare och ditt företag. Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett utlåtande som läkaren eller du själv har skickat oss.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

När du får kännedom om en beviljad betalningsförbindelse betalar du endast en eventuell självrisk direkt till vår samarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

När du har sökt vård via din företagshälsovård, behöver du inte själv betala läkarbesöket utan läkarstationen skickar fakturan direkt till oss.

Om självrisk ingår i din försäkring, ska du betala självriskandelen direkt till läkarstationen.

Om du inte kan boka tid via företagshälsovården eller om tidsbokningen tar för lång tid, kan vi hänvisa dig till en annan av våra hälsovårdspartner. Du kan eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök. I detta fall kommer vår hälsovårdspartner att fakturera oss direkt för ditt besök, och du behöver inte betala för besöket själv.

Om det är tillfälligt avbrott i anmälan om kostnader, kan du kontakta oss vardagar 8-16 per telefon eller genom att skicka ett krypterat meddelande via adressen nedan.

Om du arbetar i ett företag med färre än 50 anställda:

tel. 09 453 8336
https://secure.lahitapiola.fi/vapaaehtoiset.henkilokorvaukset(at)lahitapiola.fi

Om du arbetar i ett företag med över 50 anställda:

tel. 09 453 3222
https://secure.lahitapiola.fi/yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi

Då ska du ange följande uppgifter i ditt meddelande:

 • Vilken sjukdom eller vilket olycksfall dina kostnader gäller

 • När har kostnaden orsakats och vilken kostnad är det frågan om

 • Ditt kontonummer, till vilket en eventuell ersättning kan betalas