Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Inkomstregister

LokalTapiola får direkt från inkomstregistret uppgifterna som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen. I samband med handläggningen av ersättningsärenden begär vi ändå fortsättningsvis löneuppgifter från arbetsgivare för att ersättningarna ska kunna handläggas snarast möjligt. Löneuppgifterna anmäls elektroniskt till inkomstregistret. På skatteförvaltningens sida finns filmer med anvisningar om hur inkomstregistret används och om att spara uppgifterna.

Löneuppgifter för arbetsolycksfallsförsäkring

Vi hämtar från inkomstregistret löneuppgifterna för den slutliga premien för arbetsolycksfallsförsäkringen. Betalaren ska meddela uppgifterna till inkomstregistret i första hand med finländskt FO-nummer eller personbeteckning.

Om betalaren inte har en finländsk kundidentifikation, ska uppgifterna meddelas med en utländsk identifierare. Då ska även ges preciserande identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn och adress. Om betalaren har både en finsk och utländsk identifierare, meddelas båda identifierarna.

Om lönerna har anmälts till inkomstregistret med en utländsk företagskod eller annan identifierare (Moms-kod (VAT), GIIN-kod, Skattenummer (TIN), Handelsregisterkod, utländskt personbeteckning, annan kod) meddela lönebeloppen per yrkesklass, försäkringstagarens namn, identifierare och landskod per e-post tulorekisteripalkat(a)lahitapiola.fi. E-posten är okrypterad. Meddelandet kan skickas krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi (sidan endast på finska)

Mer information om löner som ska meddelas till inkomstregistret hittar du under punkten Internationella situationer i Skatteförvaltningens anvisningar om inkomstregistret. Anmälan av uppgifter till inkomstregistret: internationella situationer - Inkomstregister (vero.fi)

Arbetsolycksfallsförsäkringens yrkesklass

För varje arbetstagare ska antecknas en yrkesklass, dvs. vilket arbete denne utför. Yrkesklasserna finns i Statistikcentralens yrkesklassificering som uttryckligen har gjorts för inkomstregistrets meddelanden. Klassificeringen finns här.

I inkomstregistret är koden för yrkesklassen fem tecken lång. Om koden som fås från LuokitusEkspertti är under fem tecken lång, ska koden utökas med ett tillräckligt antal nollor i slutet så att koden blir fem tecken lång.

Inkomstslagen i inkomstregister

Betalningen som en inkomsttagare får, till exempel lönen, kan bestå av flera olika inkomstslag. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret genom att använda inkomstslag.

Inkomstslaget är ett tresiffrigt kodvärde. Inkomstslaget uppger vilken inkomst det är fråga om. Inkomstslagen i inkomstregistret motsvarar de mest allmänna inkomstslagen som används i löneadministrationen.

Läs närmare om inkomstslaget.

Arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar

Om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar, ska vid lönemottagaren antecknas till vilken försäkringsnummer arbetstagaren hör.

I inkomstregistret ges uppgiften om olycksfallsförsäkringsbolag genom att välja Typ av olycksfallsförsäkringsbolag: 1 (FO-numret är identifierare) Olycksfallsförsäkringsbolagets kod: 0211034-2 (LokalTapiolas FO-nummer)

LokalTapiola anmäler till inkomstregistret uppgifter om förmåner och pensioner som utbetalas med stöd av försäkringar

Till inkomstregistret anmäls inte uppgifter om pensions- eller förmånsbeslut eller uppgift om att ersättningsärendet är anhängigt.

Vi anmäler till inkomstregistret pensioner och förmåner som betalats från arbetsolycksfalls-, trafik- och ansvarsförsäkring.

Felaktig uppgift i inkomstregistret korrigeras av förmånsbetalaren

En felaktig uppgift som anmälts till inkomstregistret korrigeras alltid av den som anmält uppgiften dvs. av den som har betalat lönen, förmånen eller pensionen.


Om förmånstagaren märker något fel i uppgifterna i inkomstregistret kan denne kontakta

 • arbetsolycksfallsersättningar samt personförsäkringsersättningar för stora kunder
  yritysten.henkilovahingot(a)lahitapiola.fi

 • trafikförsäkringsersättningar
  lhk(a)lahitapiola.fi

 • personskador ansvar
  vhk(a)lahitapiola.fi

 • frivilliga personförsäkringsersättningar
  09 453 3945 (privatolycksfallsersättningar)
  09 453 3610 (resenärersättningar)
  09 453 2212 (sjukkostnadsersättningar)
  09 453 8336 (företagskunder i alla grenar dvs. privat of, rese- och sv-ärenden)

 • Förmåner och pensioner som Livbolaget betalar
  tel. 453 8000

Ytterligare information om inkomstregistret

 • De uppgifter som anmäls till inkomstregistret är löner, provisioner, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster såsom naturaförmåner. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.

 • Det finns ingen undre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

 • Uppgifterna anmäls för löner betalda efter 1.1.2019.

 • Om en privatperson avlönar en arbetstagare dvs. är arbetsgivare, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret.

 • Till inkomstregistret anmäls löner, provisioner, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster för utfört arbete såsom naturaförmåner. Även kostnadsersättningar ska anmälas.

 • Om en privatperson köper tjänster från ett företag som hör till förskottsuppbördsregistret, behöver inte anmälan göras till inkomstregistret.

 • Om hushållet avlönar en arbetstagare som inte finns i förskottsuppbördsregistret, ska i anmälan beaktas de uppgifter som behövs för arbetsolycksfallsförsäkringen.

 • Egna löneuppgifter och uppgifter om pensionsinkomster finns i inkomstregistret. Uppgifter om betalda förmåner är tillgängliga från och med början av 2021.

 • Du behöver inte själv skicka in inkomstuppgifter till myndigheterna som bilaga till ansökan, eftersom myndigheterna får uppgifterna från registret.

Anvisningar i anslutning till inkomstregistret finns på Skatteförvaltningens webbplats www.inkomstregistrets.fi.

Inkomstregistrets kundtjänst hjälper vid frågor angående anmälan per telefon och via chatten. Kundtjänsten betjänar vardagar kl. 9–16.15.
I chatten på adressen www.inkomstregistrets.fi ges allmänna råd om inkomstregistret.

Inkomstregistrets telefonnummer är 029 497 550.