Fordonförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under maj-september 2018


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i maj-september 2018.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar blir i stort sett oförändrade. I några regionbolag höjer vi trafik- och kaskoförsäkringspremier av person-, paket- och husbilar samt motorcyklar på grund av ökad skadekostnad. I några regionbolag sänks premierna. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Ändringar till kaskoförsäkringsvillkoren

Bilräddningsförsäkring och Bogseringsserviceförsäkring
Försäkringens syfte är att ersätta extra kostnader till följd av att resan har avbrutits om kostnaderna inte ersätts på basis av fordonets märkesspecifika serviceavtal om mobilitetsgaranti eller motsvarande serviceavtal om mobilitetsgaranti, oavsett fordonets märke, vilket är bundet till ett fordon eller en person. Med serviceavtal om mobilitetsgaranti avses utöver försäkringsavtal alla avtal vars syfte är att täcka kostnader för vägservice, bogsering och ersättande bil samt andra liknande kostnader och dessa avtal är primära i förhållande till bilräddnings- och bogseringsserviceförsäkringen. LokalTapiola har rätt att utse den tjänsteleverantör som anlitas för att lyfta och transportera försäkringsobjektet. Försäkringen ersätter inte skillnaden mellan det pris på tjänster som tjänsteleverantören i regel använder och det avtalspris som till tjänsteleverantören betalats från något annat ersättningssystem eller på basis av annat avtal.

Maximiersättningsperioden i Omfattande försäkring för ersättande bil
Vid försäkringsfall som ersätts endast på basis av tekniskt fel i fordonet har den försäkrade rätt till användning av ersättande bil under högst 7 dagar utan avbrott. Tidigare var maximitiden 5 dagar.
Förbättringar till Omfattande Delkasko
Bilräddningsförsäkringen som ingår i en Omfattande Delkasko för person- och paketbilar i privat bruk som börjat 1.5.2011 eller senare gäller i fortsättningen utan åldersgräns. Tidigare upphörde skyddet att gälla när åldern av bilen var 15 år. Om Bilräddningsförsäkringen i din Omfattande Delkasko redan har upphört, kommer skyddet att återträda i kraft automatiskt när den nya försäkringsperioden börjar. Ändringen påverkar inte premien.
Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Din försäkringsperiod börjar under januari-april 2018


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-april 2018.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar blir i stort sett oförändrade. I några regionbolag höjer vi trafik- och kaskoförsäkringspremier av person-, paket- och husbilar samt motorcyklar på grund av ökad skadekostnad. I några regionbolag sänks premierna. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Din försäkringsperiod börjar under september-december 2017

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i september-december 2017.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar förblir oförändrade
Antalet skador som anmälts till oss har hållit sig på rimlig nivå och därför höjer vi inte våra försäkringspremier. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering. Läs mer om elektronisk registrering.

Ändringar i trafikförsäkringsvillkoren
Vi har förnyat trafikförsäkringsvillkoren. Vi berättar om ändringarna i detta meddelande.

Din försäkringsperiod börjar under januari-augusti 2017

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-augusti 2017.

Ändringar i Egenförmånsprogrammet
På trafikförsäkringen har man tidigare fått Egenförmånsrabatt som baserar sig på koncentrering. Denna rabatt får inte längre beviljas efter förnyelsen av trafikförsäkringslagen (1.1.2017). Därför kommer eventuell Egenförmånsrabatt att avlägsnas från början av försäkringsperioden. Du får även i fortsättningen Egenförmån för trafikförsäkringen, så din förmånsnivå sjunker inte till följd av ändringen. Bekanta dig med den förnyade Egenförmånen.

Premierna för trafikförsäkring sjunker
Trafikförsäkringspremierna sjunker per förmånsnivå till följd av att Egenförmån avlägsnas:
 • Förmånsnivå 1: personbilar - 13,0 %, övriga fordon - 12,0 %
 • Förmånsnivå 2: personbilar - 7,3 %, övriga fordon - 6,3 %
 • Förmånsnivå 3: personbilar - 4,0 %, övriga fordon - 2,9 %
 • Förmånsnivå 4: personbilar - 1,5 %, övriga fordon - 1,5 %

Premierna för kaskoförsäkringar förblir oförändrade
Det görs inga höjningar till kaskoförsäkringspremierna för år 2017.

Andra ändringar som påverkar premien
Vi har justerat vilken inverkan hemorten har på trafik- och kaskoförsäkringspremien i vissa kommuner. Detta kan minska premien. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering. Läs mer om elektronisk registrering.

Ändringar i trafikförsäkringsvillkoren
Vi har förnyat trafikförsäkringsvillkoren. Vi berättar om ändringarna här.

Din försäkringsperiod börjar under september-december 2016

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i september-december 2016

Ändringar i Egenförmånsprogrammet

På trafikförsäkringen har man tidigare fått Egenförmånsrabatt som baserar sig på koncentrering. Denna rabatt får inte längre beviljas efter förnyelsen av trafikförsäkringslagen (1.1.2017). Därför kommer eventuell Egenförmånsrabatt att avlägsnas från början av försäkringsperioden. Du får även i fortsättningen Egenförmån för trafikförsäkringen, så din förmånsnivå sjunker inte till följd av ändringen. Bekanta dig med den förnyade Egenförmånen.

Premieändringar i trafikförsäkring

Trafikförsäkringspremierna för person- och paketbilar sjunker per förmånsnivå enligt följande till följd av att Egenförmån avlägsnas.
 • Förmånsnivå 1: personbilar - 13,0 %, paketbilar - 12,0 %
 • Förmånsnivå 2: personbilar - 7,3 %, paketbilar - 6,3 %
 • Förmånsnivå 3: personbilar - 4,0 %, paketbilar - 2,9 %
 • Förmånsnivå 4: personbilar - 1,5 %, paketbilar - 1,5 %
Trafikförsäkringspremier för personbilar i privat bruk har även justerats utgående från hur skadefrekvensen och reparationskostnaderna för bilar av olika ålder, bilmärken och bilmodeller ändrat. Även den inverkan försäkringstagarens ålder har på premien har justerats i de åldersgrupper där skadorna ökat eller minskat. Dessutom har vi justerat inverkan av hemorten på trafikförsäkringspremier i vissa kommuner. Dessa ändringar kan dessutom förutom de ovannämnda premieändringarna höja eller sänka premien med högst 11 %.

Vänligen notera även att premien kan ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Trafikförsäkringspremierna för övriga fordon stiger enligt följande:
 • lastbilar, bussar, hus- och specialbilar, motorarbetsmaskiner och traktorer: premien sjunker t o m 10 % eller stiger högst 1,7 %
 • mopeder samt hus- och lätta släpvagnar: premien sjunker t o m 8 % eller stiger högst 3,7 %
 • snöskotrar; premien sjunker t o m 2 % eller stiger högst 9,7 %
 • museifordon: premien sjunker t o m 3 euro eller stiger högst 2 euro
 • mopedbilar samt icke-registerbara rallysprint- och tävlingsbilar samt motocross-, enduro- och trial-motorcyklar: premien stiger 3 % - 14,7 %
 • motorcyklar och andra än fordon som nämnts ovan: premien sjunker 0,3 - 12 %.
För alla fordon har vi också justerat vilken inverkan hemorten har på trafikförsäkringspremier i vissa kommuner. Dessa justeringar kan minska premien eller höja den en aning.

Premieändringar i kaskoförsäkringar
 • person- och paketbilar 0 - 8 %
 • last- och husbilar, bussar, släpvagnar, musei- och specialfordon samt motorcyklar, traktorer och motorarbetsmaskiner, terrängfyrhjulingar och mopedfyrhjulingar 0 - 8 %
 • icke-registerbara trial-, motocross- och endurocyklar, mopedbilar och snöskotrar 0 - 15 %
Premierna har justerats utgående från hur skadefrekvensen och reparationskostnaderna för bilar av olika ålder, bilmärken och bilmodeller ändrat. Premiehöjningarna beror på ökade skadekostnader. Även regionala skillnader har påverkat premiehöjningarna.
Registreringen av fordon ändras

Registreringstjänsterna för elektronisk registrering har utvidgats.
I fortsättningen kan man försäkra och registerera fordonet på en gång. Registreringen kan skötas med elektronisk certifiering och ersätter registreringsutdragen i pappersform. Samtidigt har det skett ändringar i praxisen för uppläggningstid och avställning. Läs mer om elektronisk registrering.

Ändringar i försäkringsvillkoren

Vi har gjort en väsentlig ändring i våra kaskoförsäkringsvillkor:
 • Äganderätten till det inlösta fordonet ska skriftligen överlåtas till försäkringsbolaget. En förutsättning för inlösningsersättning är att också registreringshandlingarna, elektroniskt certifikat och nycklarna till fordonet samt nycklarna till alla anordningar som förhindrar olovligt bruk överlämnats till försäkringsbolaget.
Även säkerhetsföreskrifterna har ändrats:
 • Vid plogning ska frontlastare på traktor stödas med plogstöd fästa i ramen. Frontlyft på traktor ska stödas med fästanordningar som sträcker sig ända till traktorns bakaxel.
 • Anmälningsdelen i fordonets registreringsbevis, elektroniskt certifikat, nycklarna och uppgifterna som behövs för att göra nycklar får inte förvaras i fordonet även om alla dörrar och bagageutrymmet till fordonet är låsta och fönstren är stängda. Nycklarna får inte vara försedda med specifika uppgifter om fordonet eller ägar- och besittningsförhållanden.
Vi har gjort några ändringar också i våra trafikförsäkringsvillkor. Ändringarna gäller i huvudsak formuleringen och de påverkar inte försäkringens innehåll eller ersättningsbarhet. De viktigaste ändringarna:
 • Om fordonet används under avställning eller uppläggningstid uppbärs en trefaldig försäkringspremie för perioden från datumet avställningen började tills datumet det konstaterats att fordonet används i trafik.
 • Försäkringstagaren kan skriftligt säga upp trafikförsäkring för avställt fordon i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.
 • Försäkringen upphör utan uppsägning när fordonet anmäls slutgiltigt avställt och uppgiften antecknas i fordonsregistret.

Din försäkringsperiod börjar under juni-augusti 2016


Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i juni-augusti 2016.
Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premieändringar i trafikförsäkring
 • Antalet skador på personbilar har ändrat bara litet och därmed höjs inte trafikförsäkringspremierna.
 • Premierna för paketbilar höjs med 2 %.
Premierna för personbilar i privat bruk har justerats utgående från hur skadefrekvensen och reparationskostnaderna för bilar av olika ålder, bilmärken och bilmodeller ändrat. Dessutom har vi justerat vilken betydelse försäkringstagarens ålder har på trafikförsäkringspremierna i de åldersgrupper där skadorna ökat eller minskat.

Vi har också justerat vilken inverkan hemorten har på trafikförsäkringspremier i vissa kommuner. Dessa justeringar kan minska premien eller höja den en aning. Premien kan ändras årligen till exempel när försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller när hemorten ändras.

Trafikförsäkringspremierna för övriga fordon stiger enligt följande:
 • lastbilar, bussar, hus- och specialbilar, motorarbetsmaskiner och traktorer 2 %
 • mopeder, hus- och lätta släpvagnar 4 %
 • snöskotrar 10 %
 • icke-registerbara rallysprint- och tävlingsbilar, mopedbilar samt motocross-, enduro- och trial-motorcyklar 15 %
 • museifordon 2 euro.
Premieändringar i kaskoförsäkringar
 • person- och paketbilar 0 - 8 %
 • last- och husbilar, bussar, släpvagnar, musei- och specialfordon samt motorcyklar, traktorer och motorarbetsmaskiner, terrängfyrhjulingar och mopedfyrhjulingar 0 - 8 % icke-registerbara trial-, motocross- och endurocyklar, mopedbilar och snöskotrar 0 - 15 %
Premierna har justerats utgående från hur skadefrekvensen och reparationskostnaderna för bilar av olika ålder, bilmärken och bilmodeller ändrat. Premiehöjningarna beror på ökade skadekostnader. Även regionala skillnader har påverkat premiehöjningarna.

Registreringen av fordon ändras
Registreringstjänsterna för elektronisk registrering har utvidgats. I fortsättningen kan man försäkra och registerera fordonet på en gång.
Registreringen kan skötas med elektronisk certifiering och ersätter registreringsutdragen i pappersform. Samtidigt har det skett ändringar i praxisen för uppläggningstid och avställning. Läs mer om elektronisk registrering.

Ändringar i försäkringsvillkoren
Vi har gjort en väsentlig ändring i våra kaskoförsäkringsvillkor:
 • Äganderätten till det inlösta fordonet ska skriftligen överlåtas till försäkringsbolaget. En förutsättning för inlösningsersättning är att också registreringshandlingarna, elektroniskt certifikat och nycklarna till fordonet samt nycklarna till alla anordningar som förhindrar olovligt bruk överlämnats till försäkringsbolaget.
Även säkerhetsföreskrifterna har ändrats:
 • Vid plogning ska frontlastare på traktor stödas med plogstöd fästa i ramen. Frontlyft på traktor ska stödas med fästanordningar som sträcker sig ända till traktorns bakaxel.
 • Anmälningsdelen i fordonets registreringsbevis, elektroniskt certifikat, nycklarna och uppgifterna som behövs för att göra nycklar får inte förvaras i fordonet även om alla dörrar och bagageutrymmet till fordonet är låsta och fönstren är stängda. Nycklarna får inte vara försedda med specifika uppgifter om fordonet eller ägar- och besittningsförhållanden.
Vi har gjort några ändringar också i våra trafikförsäkringsvillkor. Ändringarna gäller i huvudsak formuleringen och de påverkar inte försäkringens innehåll eller ersättningsbarhet. De viktigaste ändringarna:
 • Om fordonet används under avställning eller uppläggningstid uppbärs en trefaldig försäkringspremie för perioden från datumet avställningen började tills datumet det konstaterats att fordonet används i trafik.
 • Försäkringstagaren kan skriftligt säga upp trafikförsäkring för avställt fordon i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.
 • Försäkringen upphör utan uppsägning när fordonet anmäls slutgiltigt avställt och uppgiften antecknas i fordonsregistret.

Din försäkringsperiod börjar under januari-maj 2016


Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i juni-december 2016.
Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premieändringar i trafikförsäkring
 • Antalet skador på personbilar har ändrat bara litet och därmed höjs inte trafikförsäkringspremierna.
 • Premierna för paketbilar höjs med 2 %.
Premierna för personbilar i privat bruk har justerats utgående från hur skadefrekvensen och reparationskostnaderna för bilar av olika ålder, bilmärken och bilmodeller ändrat. Dessutom har vi justerat vilken betydelse försäkringstagarens ålder har på trafikförsäkringspremierna i de åldersgrupper där skadorna ökat eller minskat.

Vi har också justerat vilken inverkan hemorten har på trafikförsäkringspremier i vissa kommuner. Dessa justeringar kan minska premien eller höja den en aning. Premien kan ändras årligen till exempel när försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller när hemorten ändras.

Trafikförsäkringspremierna för övriga fordon stiger enligt följande:
 • lastbilar, bussar, hus- och specialbilar, motorarbetsmaskiner och traktorer 2 %
 • mopeder, hus- och lätta släpvagnar 4 %
 • icke-registerbara rallysprint- och tävlingsbilar, mopedbilar samt motocross-, enduro- och trial-motorcyklar 15 %
 • museifordon 2 euro.
Premieändringar i kaskoförsäkringar
 • person- och paketbilar 0 - 8 %
 • last- och husbilar, bussar, släpvagnar, musei- och specialfordon samt motorcyklar, traktorer och motorarbetsmaskiner, terrängfyrhjulingar och mopedfyrhjulingar 0 - 8 %
 • icke-registerbara trial-, motocross- och endurocyklar, mopedbilar och snöskotrar 0 - 15 %
Premierna har justerats utgående från hur skadefrekvensen och reparationskostnaderna för bilar av olika ålder, bilmärken och bilmodeller ändrat. Premiehöjningarna beror på ökade skadekostnader. Även regionala skillnader har påverkat premiehöjningarna.

Registreringen av fordon ändras
Registreringstjänsterna för elektronisk registrering har utvidgats. I fortsättningen kan man försäkra och registerera fordonet på en gång.
Registreringen kan skötas med elektronisk certifiering och ersätter registreringsutdragen i pappersform. Samtidigt har det skett ändringar i praxisen för uppläggningstid och avställning. Läs mer om elektronisk registrering.

Ändringar i försäkringsvillkoren
Vi har preciserat och ändrat kaskoförsäkringsvillkoren. De största ändringarna har vi sammanfattat i en separat bilaga.
Vi har gjort några ändringar också i våra trafikförsäkringsvillkor. Ändringarna gäller i huvudsak formuleringen och de påverkar inte försäkringens innehåll eller ersättningsbarhet.

De viktigaste ändringarna:
 • Minimipremien som uppbärs för en trafikförsäkring är 20 euro för respektive gällande försäkringsperiod, om inte annat antecknats i försäkringsbrevet.
 • I fråga om bilar krediteras försäkringspremien från och med dagen som följer efter dagen avställningen började.
 • Om fordonet används under avställning eller uppläggningstid uppbärs en trefaldig försäkringspremie för perioden fråndatumet avställningen började tills datumet det konstaterats attfordonet används i trafik.
 • Försäkringstagaren kan skriftligt säga upp trafikförsäkring föravställt fordon i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.
 • Försäkringen upphör utan uppsägning när fordonet anmäls slutgiltigtavställt och uppgiften antecknas i fordonsregistret.