Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Användarvillkor för LokalTapiolas digitala tjänster

Användarvillkor från 13.12.2021

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) tillämpas vid skötsel av ärenden i LokalTapiola-gruppens digitala tjänster (nedan ”Digitala tjänster”) och nättjänster (nedan ”Nättjänster”).
Med Digitala tjänster avses i detta sammanhang de tjänsteplattformar LokalTapiola-gruppen erbjuder, till exempel köp- och ersättningsapplikationer, mobiltjänst, tjänst för elektronisk signatur, chatt-kommunikation och telefontjänst.
Med Nättjänster avses i detta sammanhang de elektroniska tjänster LokalTapiola-gruppen erbjuder vilka kräver identifiering, till exempel nättjänsten för person- eller företagskunder och mobilapplikationer.
De Digitala tjänsterna och Nättjänsterna tillsammans definieras som Tjänster.
Om en Tjänst har egna separata villkor tillämpas i första hand de egna separata villkoren på Tjänsten och i andra hand dessa Användarvillkor.
En användare av Tjänsterna definieras som Kund.
Tjänsterna är riktade till och avsedda att användas på marknaderna i Finland och/eller riktade till och avsedda för Kunder som bor i Finland om annat inte separat avtalats eller meddelats.

2. Tjänsteleverantör

Tjänsterna ordnas och erbjuds av företagen som hör till LokalTapiola-gruppen (nedan ”LokalTapiola”).

3. Tredje parter

I Tjänsterna eller via dem kan även erbjudas och förmedlas tjänster som tillhandahålls av tredje parter.
Tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjuds och förmedlas som sådana och utan förbindelser. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. LokalTapiola är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och anknytande avtalsvillkor iakttas.

4. Förbindelse att följa Användarvillkoren

Före Tjänsterna används ska Kunden omsorgsfullt bekanta sig med dessa Användarvillkor. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden att iaktta dessa Användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna om Kunden inte godkänner Användarvillkoren.
Användning av en Nättjänst kräver att Kunden godkänner dessa Användarvillkor och/eller separata användar- och avtalsvillkor som gäller Nättjänsten när Kunden första gången loggar in i Nättjänsten. En Nättjänst kan användas av en myndig och befullmäktigad person i rollen av privatperson eller på ett samfunds vägnar beroende på Nättjänsten i fråga.

5. Tjänsternas innehåll

Via Tjänsterna kan Kunden sköta ärenden som omfattas av LokalTapiolas utbud av tjänster, till exempel försäkrings-, spar- och placeringsärenden. Tjänsterna inkluderar elektroniska tjänster för att sköta ärenden och övriga tjänster såsom tjänster för att köpa försäkringar och söka ersättning.
Användning av Tjänsterna kan förutsätta ett separat avtal.
Vid användning av olika Tjänster och när de används på olika enheter kan Tjänsternas innehåll och funktioner skilja sig från varandra. Vad gäller utbudet av Tjänster och deras egenskaper så kan Tjänsterna skilja sig även från tjänster och produkter som erbjuds i andra LokalTapiolas servicekanaler.
LokalTapiola har rätt att ändra urvalet av och innehållet i Tjänsterna samt deras funktion och tekniska eller andra förutsättningar som användningen av Tjänsterna kräver.

6. Användning av Tjänsterna

6.1 Identifiering i Nättjänst
Användningen av en Nättjänst förutsätter att Kunden identifieras. LokalTapiola identifierar Kunden med bankkoder eller andra koder som LokalTapiola godkänner. Senare kan det vara möjligt att Logga in i en Nättjänst på alternativa sätt, till exempel med en PIN-kod Kunden valt eller genom att ta i bruk ansiktsigenkänning.
Identifiering av Kunden på ovan nämnt sätt motsvarar verifiering av Kundens identitet utifrån ett identitetsbevis beviljat av en myndighet.
Kunden ansvarar för alla åtgärder som vidtagits i en Nättjänst efter att Kunden identifierats, inklusive åtgärder som vidtagits av någon annan på Kundens vägnar.
Kunden ansvarar för att förvara identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att utomstående inte får tag på dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att en utomstående fått tag på identifieringsuppgifterna och den som beviljat identifieringsuppgifterna haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna. Kunden ansvarar för skador olovlig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar LokalTapiola, kunden eller utomstående fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna fått det ovan nämnda meddelandet och förhindrat användningen av identifieringsuppgifterna. Om koderna använts olagligt i en Nättjänst eller Kunden har skäl att anta att utomstående fått tag på dem ska detta anmälas omedelbart även till LokalTapiola.
Om Kunden förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att utomstående fått tag på identifieringsuppgifterna, ansvarar Kunden för skada som orsakats LokalTapiola.

6.2 Fullmakter

Kunden kan via Tjänsterna sköta ärenden som omfattas av LokalTapiolas utbud av tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar om den andra personen eller företaget gett en fullmakt för detta. LokalTapiola bestämmer separat per tjänst om Tjänsten kan användas med stöd av fullmakt och vilka åtgärder Kunden kan vidta i Tjänsten på en annans vägnar med stöd av fullmakten. Uppgifterna om de fullmaktsgivare för vars del en skriftlig fullmakt tillställts LokalTapiola aktiveras i tillämpliga Tjänster som Kunden använder.
LokalTapiola ska omedelbart meddelas när fullmakten upphör.
Den befullmäktigades förfarande likställs med fullmaktsgivarens förfarande och fullmaktsgivaren ansvarar för alla åtgärder och alla meddelanden som vidtagits eller skickats med stöd av fullmakten så länge fullmakten inte upphävts på tillbörligt sätt.

6.3 Enheter, program och dataförbindelser

Kunden ansvarar för att denne har de enheter, program och dataförbindelser som behövs för att använda Tjänsterna. Kunden ansvarar för att de är säkra, fungerar och är kompatibla med Tjänsterna samt för underhålls-, användnings- och datakommunikationskostnaderna. LokalTapiola garanterar inte att Tjänsterna kan användas på Kundens enheter.
Parterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är tillbörligt ordnad. LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att data försvinner eller förändras i allmänt datanät eller i datanät som Kunden äger, förfogar över eller använder med stöd av avtal. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada som orsakas Kunden på grund av datasäkerhetsrisker som förverkligats.
LokalTapiola har rätt att ändra krav som ställs på de enheter och program som behövs för att använda Tjänsterna samt på annan funktion i Tjänsterna.

6.4 Vägrande och avbrytande av Tjänst

LokalTapiola har rätt att vägra erbjuda Tjänsten eller avbryta erbjudandet av Tjänsten eller låta bli att behandla ett uppdrag Kunden gett, Kundens ansökan eller ett meddelande från Kunden om
• Enheter, program eller dataförbindelser Kunden använder äventyrar datasystemens funktionsduglighet eller Tjänstens säkerhet eller säkerställandet av datasäkerheten annars kräver det
• det finns skäl att misstänka att Tjänsten används på ett sätt som kan skada parterna eller utomstående
• Kunden inte iakttar dessa villkor
• Kunden meddelat att koderna använts olagligt i Tjänsten eller att utomstående antagligen fått tag på dem eller om det annars finns skäl att misstänka att Tjänsten används olagligt eller felaktigt
• en annan person eller ett företag upphävt fullmakten denne gett Kunden
• det anses vara nödvändigt på grund av företagsekonomiska orsaker eller om det beror på ett oöverstigligt hinder eller på en annan orsak som är oberoende av LokalTapiola eller en allvarlig orsak
• det finns skäl att misstänka att Tjänsten används för olaglig verksamhet eller
• lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser förpliktar till det.
LokalTapiola har dessutom rätt att avbryta erbjudandet av Tjänsten på grund av service, uppdateringar, underhåll, störningar och andra liknande orsaker.
LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att Tjänsten vägras eller avbryts.

6.5 Tid då Tjänsterna kan användas

Tjänsterna kan användas under de tjänstespecifika betjäningstiderna med undantag av avbrott som beror på service, uppdateringar, underhåll, störningar och motsvarande orsaker.
LokalTapiola garanterar inte att Kunden har tillgång till Tjänsterna utan avbrott och ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av ett eventuellt driftavbrott eller avbrott.
LokalTapiola reserverar en skälig tid för att vidta åtgärder Kunden begärt med beaktande av det som eventuellt bestäms i villkoren för avtalet eller Tjänsten i fråga. LokalTapiola garanterar inte att uppdrag, ansökningar eller andra meddelanden behandlas på det sätt och inom den tid Kunden angett i sitt meddelande och ansvarar inte för eventuell skada som orsakas Kunden på grund av det.

6.6 LokalTapiolas ansvarsbegränsningar

Information som finns i Tjänsterna kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller en annan förpliktande yttring som binder LokalTapiola om annat inte separat meddelats. Innehållet i varje Tjänst bestäms enligt villkoren som gäller ifrågavarande tjänst eller produkt.
Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet i Tjänsterna är korrekt men LokalTapiola ansvarar inte för att informationen är felfri eller för skador som hänför sig till användning av informationen.
När Kunden ingår nya avtal med hjälp av Tjänsterna ska Kunden före avtalet ingås bekanta sig med broschyrer, produktfakta, tjänste- eller produktspecifika villkor för ifrågavarande produkt eller tjänst samt övrig information som LokalTapiola tillhandahåller för Kunden i Nättjänsten eller på sina webbsidor. Efter att Kunden bekräftat att denne bekantat sig med informationen anses Kunden ha fått kännedom om den tillhandahållna informationen. Om dessa Användarvillkor står i strid med tjänstspecifika villkor bestäms innehållet i avtalet utifrån de tjänstspecifika villkoren.
Kunden ska aldrig ingå ett hyresavtal om en bostad endast utifrån materialet som presenteras i Tjänsten utan att själv skaffa tilläggsuppgifter som Kunden anser vara nödvändiga och utan att, före hyresavtalet ingås, kontrollera hos hyresvärdens representant att materialet som presenteras i Tjänsten är korrekt.
Utöver det som bestäms på andra ställen i dessa avtalsvillkor vad gäller begränsandet av LokalTapiolas ansvar så:
• ansvarar LokalTapiola inte för indirekt eller medelbar skada som orsakas Kunden
• ansvarar LokalTapiola inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller av oskäligt försvårande av dess verksamhet som förorsakas av motsvarande orsak. Ett sådant hinder kan till exempel vara myndighetsåtgärd, störning i elektronisk kommunikation eller elförsörjning som inte beror på LokalTapiola eller kampåtgärd
• ansvarar LokalTapiola inte för förstörda eller förändrade filer eller kostnader för att återskapa dessa eller för skador som orsakats av olaglig ändring av informationsinnehållet i Tjänsterna
• ansvarar LokalTapiola inte för Tjänsternas funktionsduglighet eller för skada som orsakas av att Tjänsterna vägras, en Tjänst avbryts eller driftavbrott eller för att Tjänsten inte kan användas på Kundens enhet
• ansvarar LokalTapiola inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. LokalTapiola är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och anknytande avtalsvillkor iakttas.

6.7 Kundens ansvar och uppdrag

Kunden ansvarar för att uppgifter som Kunden gett via Tjänsterna är korrekta och tidsenliga. LokalTapiola är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifter som getts och åtgärder kan vidtas utifrån uppgifterna som getts. LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att uppgifter som getts är felaktiga eller bristfälliga.
Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som Kunden gett via Tjänsterna kommer fram tills det att Kunden har fått en kvittering från LokalTapiola om att uppgifterna kommit fram, om inte tvingande lagbestämmelser föreskriver annat.
Kundens rättshandlingar, uppdrag, viljeförklaringar och meddelanden som sker med hjälp av Tjänsterna är bindande för Kunden.

6.8 Kundens anmärkningar

Kunden måste rikta eventuella anmärkningar mot Tjänsten eller utförandet av uppdrag till LokalTapiola utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för anmärkningen. Om anmärkningen inte riktas inom denna tidsfrist anses Kunden ha godkänt åtgärden.

7. Kommunikation mellan LokalTapiola och Kunden

E-post mellan LokalTapiola och Kunden skickas i ett öppet datanät. De e-postmeddelanden som skickas innehåller inte uppgifter om försäkringar eller ersättningar men ur dem framgår att Kunden har en kundrelation med LokalTapiola. Denna uppgift omfattas av försäkringshemligheten. Kunden godkänner detta när denne använder Tjänsterna.
Om Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som gäller kundrelationen till LokalTapiola, rekommenderar LokalTapiola att meddelandet skickas via Nättjänsten, via en annan säker förbindelse eller per post.
Kunden är skyldig att följa med meddelanden och upplysningar LokalTapiola skickar till Tjänsterna eller som på annat sätt hänför sig till Tjänsterna, till exempel per post, per SMS eller per e-post. Kunden kan uppmärksammas på meddelanden som skickats till Tjänsten genom att skicka ett separat e-postmeddelande eller ett textmeddelande till Kunden.
Ett meddelande som skickats av LokalTapiola anses ha kommit till Kundens kännedom senast på den sjunde (7) dagen från att meddelandet skickats till Kunden.

8. Ändring av användarvillkoren

LokalTapiola har rätt att ändra dessa Användarvillkor, särskilda villkor som gäller Tjänsterna och priset på eventuella avgiftsbelagda Tjänster.
Kunden meddelas om en villkorsändring i Nättjänsten eller på LokalTapiolas webbsidor senast en (1) månad före ändringen börjar gälla. Kunden anses ha tagit emot LokalTapiolas meddelande senast på den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har tillställts Kunden i Nättjänsten eller gjorts tillgängligt för Kunden på webbsidorna.
Kunden anses ha godkänt villkorsändringen när ändringen har meddelats på ovan nämnda sätt och Kunden använder Tjänsterna efter ändringen. Om Kunden inte godkänner de ändrade villkoren, ska denne sluta använda Tjänsterna.
De ändrade villkoren tillämpas också på Tjänster som tagits i bruk före de ändrade villkoren träder i kraft.

9. Behandling av personuppgifter och sparande av uppgifter

LokalTapiola sörjer för kundernas integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande bestämmelser och en god informationshanterings- och datahanteringssed och på det sätt som beskrivs i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på LokalTapiolas webbsidor.
LokalTapiola kan spara uppgifter om Kundens kontakttaganden via nättjänsten och skötsel av ärenden på nätet samt uppdrag, meddelanden och samtal. Uppgifterna behandlas bland annat för att sköta kundrelationen, för att verifiera ärenden, för att utveckla Tjänsterna och för marknadsföring.
LokalTapiola samlar, behandlar och analyserar uppgifter som gäller Tjänsternas användning, trafik, händelser och annan skötsel av ärenden.
Kunden rekommenderas att bekanta sig närmare med behandlingen av personuppgifter i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på webbsidorna om dataskydd på adressen lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. På begäran kan dataskyddsbeskrivningar även fås per post eller e-post via adressen tietosuoja(at)lahitapiola.fi. På LokalTapiolas webbsidor finns även tilläggsuppgifter om kakor.

10. Juridiska ärenden

10.1 Immateriella rättigheter

Tjänsterna, inklusive deras innehåll och utseende, upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter hör till LokalTapiola eller tredje part.
Kunden får spara och skriva ut material som finns i Tjänsterna endast för Kundens egen användning. Kopiering, distribution, ändring, länkning och all slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd av LokalTapiola eller annan rättsinnehavare.

10.2 Oöverstigligt hinder

Avtalsparten ansvarar inte för skada om parten kan bevisa att parten inte kunnat fullgöra en skyldighet på grund av oöverstigligt hinder. Med oöverstigligt hinder avses en ovanlig och oförutsedd orsak vilken avtalsparten inte har kunnat påverka och vars följder avtalsparten inte skulle ha kunnat undvika genom att vara så omsorgsfull som möjligt. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av en skyldighet som grundar sig på dessa Användarvillkor skulle strida mot LokalTapiolas skyldigheter som föreskrivs annanstans i lag.
Avtalsparten är skyldig att snarast möjligt meddela den andra avtalsparten om ett oöverstigligt hinder parten har råkat ut för. LokalTapiola kan meddela om oöverstigligt hinder till exempel på sina webbsidor eller i en rikstäckande dagstidning.

10.3 Kundtjänst och rättelsemetoder utanför domstol

Vid frågor om Tjänsterna och dessa Användarvillkor ska kunden i första hand kontakta LokalTapiolas kundtjänst.
En konsument kan be konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) att behandla meningsskiljaktigheter som gäller Tjänsterna eller dessa Användarvillkor. I ärenden som gäller Tjänsterna kan meningsskiljaktigheter även föras till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi).
Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi) är den myndighet som övervakar försäkringsgivarnas verksamhet.

10.4 Lag som tillämpas och forum

På dessa Användarvillkor tillämpas finsk lag.
Tvister som orsakas av dessa Användarvillkor behandlas i Västra Nylands tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets Kunden har sin hemort, stadigvarande bostad eller verksamhetsställe. Om Kunden inte har hemort, stadigvarande bostad eller verksamhetsställe i Finland, behandlas tvister i Västra Nylands tingsrätt.