Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Användarvillkor för LokalTapiolas digitala tjänster

Användarvillkor från 23.3.2019

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) tillämpas på LokalTapiola-gruppens (nedan ”Tjänsteleverantör”) digitala tjänster (nedan ”Tjänster”). Med digitala tjänster avses i detta sammanhang nättjänster, mobila tjänster, tjänst för digital signatur, chat-kommunikation och telefontjänster. Med Nättjänster avses i dessa villkor elektroniska tjänster som förutsätter identifiering inklusive de mobilapplikationer Tjänsteleverantören erbjuder. För användare av tjänsten används definitionen Kund.

2. Information om tjänsteleverantör

Tjänsteleverantörer är följande bolag som hör till LokalTapiola-gruppen:

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (0211034-2)
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (0201319-8)
LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0139557-7)
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0178281-7)
LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2246442-0)
LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0225907-5)
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0210339-6)
LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0208463-1)
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0277001-7)
LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134859-4)
LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134099-8)
LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0205843-3)
LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0180953-0)
LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2235550-7)
LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag (2647339-1)
LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0137458-1)
LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (1759597-9)
LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0218612-8)
LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0135987-5)
LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag (0224469-0)
LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0204067-1)
LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0282283-3)
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab (1604393)
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab (2074151-9)
LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab (1617205-0)

Alla bolag kallas nedan Tjänsteleverantör. Tjänster som vid respektive tidpunkt erbjuds i LokalTapiolas digitala tjänster samt eventuella tjänster av utomstående aktörer anges på LokalTapiolas webbplats (www.lahitapiola.fi).

3. Förbindelse att iaktta Användarvillkor

Före Tjänsterna används ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med dessa Användarvillkor. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden till att iaktta dessa Användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna om Kunden inte godkänner Användarvillkoren.
Användning av Nättjänsterna förutsätter att Kunden godkänner dessa Användarvillkor när denne för första gången loggar in sig i Nättjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. Nättjänsten kan användas av en myndig och befullmäktigad person antingen som privatperson eller på ett samfunds vägnar.


4. Innehåll i och ändring av digitala tjänster

LokalTapiola-gruppen erbjuder Kunden möjlighet att sköta försäkrings-, spar- och placeringsärenden via digitala tjänster. Tjänster som vid respektive tidpunkt erbjuds i LokalTapiolas digitala tjänster samt eventuella tjänster som erbjuds av utomstående aktörer anges på LokalTapiolas webbplats (www.lahitapiola.fi).

Tjänsteleverantören har rätt att ändra tjänsteurvalet, innehållet i tjänsterna och tjänsternas funktion samt de tekniska krav som användningen av digitala tjänster förutsätter. Serviceurvalet och egenskaperna i digitala tjänster kan avvika från de tjänster och produkter som LokalTapiola erbjuder via andra servicekanaler.

Rättshandlingar som gjorts, uppdrag som getts, viljeyttringar som gjorts och meddelanden som skickats i digitala tjänster efter att kunden i fråga blivit elektroniskt identifierad binder Kunden.

Om Kunden ingått ett avtal om placeringstjänster med LokalTapiola Kapitalförvaltning, kan Kunden ge uppdrag, som gäller fonder som erbjuds i digitala nättjänster, i LokalTapiola Kapitalförvaltnings nättjänst. Kunden ansvarar för att uppdrag som getts i digitala tjänster kommer fram och får via digitala tjänster ett meddelande om uppdragets utförande.

5. Användning av digitala tjänster

5.1 Identifiering i Nättjänsten

Användningen av nättjänsterna förutsätter att Kunden identifieras. Identifiering av Kunden sker med Tupas-koder eller mobilcertifikat. Kunden kan logga in i Nättjänsten med Tupas-koder för de banker som ingått avtal med Tjänsteleverantören. Efter identifiering kan Kunden skapa en pin-kod i mobiltjänsten eller använda fingeravtrycksidentifiering i den mobila anordningen när denne loggar in i mobiltjänsten.

Identifiering av kund med hjälp av bankkoder motsvarar identifiering genom ett av myndigheten beviljat identitetsbevis.

I nättjänsten för företagskunder kan man också logga in sig med personliga företagskoder. Inloggningen baserar sig på användarkod och lösenord samt engångs PIN-kod. Företagets huvudanvändare kan ge användarkoder till företagets användare, användarna måste dock i samband med första inloggningen aktivera koderna med sin Tupas-kod.

Tjänsteleverantören kan ändra identifieringsmetoden genom att på förhand meddela Kunden om detta.

5.1.1 Kunden är konsument

Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att någon utomstående inte får tillgång till dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående och den som beviljat identifieringsuppgifterna har haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna. Kunden ansvarar för eventuella skador som orsakas tjänsteleverantören, kunden eller utomstående till följd av obehörig användning av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat kunden identifieringsuppgifterna mottagit det ovannämnda meddelandet och spärrat användningen av identifieringsuppgifterna.

Om kunden förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående, ansvarar kunden för skada som orsakats tjänsteleverantören.

5.1.2 Kunden är inte konsument

Kunden måste utse huvudanvändaren för digitala tjänster för försäkringar och meddela denne till tjänsteleverantören. Om huvudanvändaren ändrar ska detta omedelbart anmälas till tjänsteleverantören.
Huvudanvändaren förvaltar användarrättigheter. Huvudanvändaren har rätt att på ett för kunden bindande sätt bevilja, radera, utvidga eller minska användarrättigheterna för den som använder digitala tjänster.

Användaren har rätt att i kundens namn använda nättjänsten inom ramen för de användarrättigheter som huvudanvändaren beviljat. Kunden förbinds av och kunden ansvarar för de samtliga åtgärder som personerna med användarrättigheter har utfört i digitala nättjänster inom ramen för sina användarrättigheter när dessa varit giltiga.

Kunden ansvarar för att användarrättigheterna för dem som använder de digitala tjänsterna är tidsenliga och att onödiga användarrättigheter raderas utan dröjsmål.

Kunden ansvarar för att användarna förvarar identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att någon utomstående inte får tillgång till dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att huvudanvändaren spärrat användarens användarrättighet eller att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående och den som beviljat identifieringsuppgifterna har haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna.

Kunden ansvarar för eventuella skador som orsakas tjänsteleverantören, kunden eller utomstående till följd av obehörig användning av identifieringsuppgifterna fram till att huvudanvändaren spärrat användarens användarrättighet eller att den som beviljat kunden identifieringsuppgifterna mottagit det ovannämnda meddelandet och spärrat användningen av koderna.

Om användare förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående, ansvarar kunden för skada som orsakats tjänsteleverantören.

5.2 Befogenheter

Via Tjänsterna kan kunden sköta ärenden med Tjänsteleverantören även i en annan persons namn, om denna person givit en uttrycklig fullmakt. Tjänsteleverantören fastställer separat för varje tjänst om tjänsten kan användas med stöd av fullmakt och vilka Tjänster kunden har rätt att använda samt vilka åtgärder kunden kan vidta på någon annans vägnar med stöd av fullmakt. I kundens Tjänster aktiveras uppgifterna om de fullmaktsgivare för vilka kunden har skickat skriftlig fullmakt till Tjänsteleverantören. Upphörd fullmakt ska omedelbart anmälas till Tjänsteleverantören.

Den befullmäktigades agerande vid givande av uppdrag, viljeyttranden och meddelanden likställs med fullmaktsgivarens agerande.

5.3 Utrustning, program och dataförbindelser

Kunden ansvarar för att denne har tillräckliga tekniska färdigheter och program för att använda Nättjänsterna. Kraven på utrustning anges på LokalTapiolas webbplats. Kunden ansvarar för de kostnader som användningen av Nättjänsten medför samt för säkerheten och funktionsdugligheten av utrustningen.

Avtalsparterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är sakenligt arrangerad.

Tjänsteleverantören har rätt att sluta erbjuda tjänsten om Kundens utrustning, program eller dataförbindelser riskerar datasystemens funktionsduglighet eller tjänstens säkerhet.

5.4 Vägrande och avbrytande av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten då underhålls- och uppdateringsåtgärder vidtas.

Tjänsteleverantören har rätt att vägra erbjuda tjänsten och avbryta tjänsten för Kunden med omedelbar verkan om
1. lagstiftningen eller myndighetsbeslut kräver detta,
2. det finns skäl att anta att tjänsten används utan tillstånd eller felaktigt eller mot avtalsvillkor,
3. det finns ett motiverat skäl att anta att tjänsten används för olaglig verksamhet eller
4. utrustning, program eller dataförbindelser som kunden använder riskerar säkerheten för nättjänster, systemen, Tjänsteleverantörer eller andra användare av nättjänsterna.

Tjänsteleverantören meddelar kunden snarast möjligt via Nättjänsterna orsaken till och tidpunkten för avbrottet i Nättjänster.

5.5 Säkerhet och avtalsparternas ansvar

Information som finns i Nättjänsten ska inte anses vara ett anbud, en rekommendation, en förbindelse eller annan förpliktande yttring som binder Tjänsteleverantören om annat inte separat meddelats. Innehållet i varje tjänst utformas enligt villkoren som gäller respektive tjänst eller produkt.

Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet på LokalTapiola Kapitalförvaltnings nättjänstsidor är korrekt men LokalTapiola Kapitalförvaltning ansvarar inte för att informationen är felfri eller för direkta eller indirekta skador som hänför sig till användning av denna information.

När kunden ingår nya avtal via Nättjänsten ska Kunden före avtalet ingås bekanta sig med broschyrer, produktfakta, tjänste- eller produktspecifika villkor för ifrågavarande produkt eller tjänst samt övrig information som Tjänsteleverantören har tillgänglig för Kunden i nättjänsten. Efter att kunden har bekräftat att denne bekantat sig med informationen anses Kunden ha fått kännedom om den tillgängliga informationen. Om användarvillkoren för digitala tjänster står i strid med tjänstspecifika villkor bestäms innehållet i avtalet på basis av de tjänstespecifika villkoren.

Via nättjänster kan det även erbjudas kontakter (länkar) till tjänster som levereras av andra aktörer än LokalTapiola eller via digitala tjänster kan förmedlas eller erbjudas utomstående aktörers tjänster. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till sådana tjänster erbjudna av utomstående aktörer och inte heller riktigheten av uppgifterna som utomstående gett.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador orsakade av att Nättjänsten inte varit i bruk, tekniskt fel uppstått i produktionen av Tjänsterna eller att Tjänsterna inte kan användas med Kundens utrustning. Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekt skada som uppstått i samband med användningen av Tjänsterna, såsom utebliven vinst eller besparing.

Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för förstörda eller förändrade filer eller kostnader för att återskapa dessa eller för skador som orsakats av olaglig ändring av sidorna i Nättjänsten.

5.6 Kundens anmärkningar

Eventuella anmärkningar om Nättjänsten ska Kunden meddela Tjänsteleverantören utan dröjsmål, dock senast inom 30 dygn efter att denne konstaterade eller borde ha konstaterat grunden till anmärkningen. Om anmärkningen inte görs inom tidsfristen som anges här, anses Kunden ha godkänt åtgärden.

6. Kommunikation mellan Tjänsteleverantören och Kunden

E-posten mellan Tjänsteleverantören och Kunden skickas i ett öppet datanät. De e-postmeddelanden vi skickar innehåller inte information om försäkringar eller ersättningar men där framgår att Kunden har en kundrelation med Tjänsteleverantören. Denna uppgift omfattas av försäkringshemlighet. Kunden godkänner detta när denne använder Nättjänsten.

Ifall Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som gäller kunden, rekommenderar Tjänsteleverantören att meddelandet skickas via Nättjänsten eller per e-post.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som kunden gett via Nättjänsten är korrekta. Tjänsteleverantören är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifter som kunden gett. Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som kunden gett via Nättjänsten kommer fram tills det att kunden har fått en kvittering från Tjänsteleverantören om att uppgifterna kommit fram, om inte tvingande bestämmelser fastställer något annat.

Ett meddelande som Tjänsteleverantören skickat anses ha kommit till kundens eller annan avtalad persons kännedom senast den sjunde dagen från att meddelandet gjorts tillgängligt för kunden i digitala nättjänster eller från att meddelandet skickats till den adress som kunden meddelat tjänsteleverantören, registermyndigheten eller posten.

7. Ändring av Användarvillkor och Tjänster

Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa Användarvillkor, eventuella särskilda villkor som gäller tjänsterna, innehållet i tjänsterna, tjänsteurvalet samt prislistan.

Tjänsteleverantören meddelar ändringar i Användarvillkoren och villkoren som gäller tjänster i Nättjänsten eller på webbplatsen minst 30 dagar före dessa träder i kraft. Kunden anses ha tagit emot Tjänsteleverantörens meddelande senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har gjorts tillgängligt för Kunden i Nättjänsten eller på webbplatsen. De ändrade villkoren tillämpas också på Tjänsterna som tagits i bruk före deras ikraftträdande.

Kunden anses ha godkänt villkorsändringen, när ändringen har meddelats på ovannämnda sätt och kunden använder Tjänsten efter ändringen. Om Kunden inte godkänner de ändrade villkoren, ska denne sluta använda de digitala tjänsterna.

8. Behandling av personuppgifter och sparande av uppgifter

Tjänsteleverantören har rätt att spara uppgifter om kundens nättjänstkontakter och användning av nättjänsten i sina datasystem samt hantera uppgifter bland annat för att sköta kundförhållandet, verifiera användning av nättjänsterna, för att identifiera användaren av Nättjänsten samt för att förbättra kvaliteten på och funktionsdugligheten hos Nättjänsten som erbjuds kunden samt för marknadsföring av tjänster.

Tjänsteleverantören samlar, behandlar och analyserar uppgifter som gäller Tjänsternas användning, trafik, händelser och annan skötsel av ärenden.

Om affärs- eller tjänstetransaktioner så kräver kan Tjänsteleverantören spela in samtal och spara meddelanden för att säkerställa innehållet i meddelandet. Tystnadsplikten förhindrar tjänsteleverantören att lämna ut uppgifter till utomstående, om inte den person som uppgifterna berör gett sitt samtycke därtill eller utlämnandet sker med stöd av lag. Registerbeskrivningen för det gemensamma kundregistret för LokalTapiola-gruppens samtliga bolag finns tillgänglig på LokalTapiolas webbplats. Man kan bekanta sig med LokalTapiolas övriga registerbeskrivningar på LokalTapiolas betjäningsställen eller begära dem per post.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter och användning av cookies finns på Tjänsteleverantörens webbplats.

9. Juridiska ärenden

9.1 Immateriella rättigheter

Tjänsteleverantören har varumärkes- och upphovsrätt till Nättjänstens innehåll och layout samt till material som producerats via Tjänsterna om annat inte meddelats.

Kunden har rätt att spara eller skriva ut skriftligt material via Nättjänsten endast för personligt eller familjemedlemmars bruk. Kopiering, distribution, modifiering, länkning och all slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd från Tjänsteleverantören.

9.2 Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot tjänsteleverantörens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.

Den avtalspart som drabbats av ett övermäktigt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om det övermäktiga hindret. Tjänsteleverantören kan meddela om övermäktigt hinder t.ex. på sin webbplats eller i riksomfattande dagstidning.

9.3 Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

Vid frågor om tjänsten och användarvillkoren ska Kunden i första hand kontakta Tjänsteleverantörens kundtjänst.

Kunden som är konsument kan hänskjuta meningsskiljaktighet som gäller användarvillkoren till handläggning av Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi).

9.4 Lag som tillämpas och laga forum

På dessa användarvillkor tillämpas finsk lag.

9.4.1 Kunden är konsument

Tvister som baserar sig på dessa användarvillkor behandlas i Esbo tingsrätt eller den tingsrätt i Finland inom vars domkrets kunden har sin hemort eller stadigvarande boningsort. Om kunden inte bor i Finland behandlas tvister i Esbo tingsrätt.

9.4.2 Kunden är inte konsument

Tvister som baserar sig på dessa användarvillkor behandlas i Esbo tingsrätt eller annan tingsrätt i Finland som enligt lagen är behörig.