Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Resenärförsäkring

Med resenärförsäkringen försäkrar du dig själv och dina familjemedlemmar. Medresande egna barn och barnbarn under 18 år är också försäkrade genom resenärförsäkringen. Varje myndig person och ensamresande barn behöver en egen resenärförsäkring. Du kan komplettera resenärförsäkringen med ett eller flera tilläggsskydd.

Om du råkar ut för ett olycksfall eller om du insjuknar, får du snabbt vård vid en privat läkarstation.

Vår larmtjänst hjälper dig utomlands dygnet runt på 24h +358 800 0 4531.

Du tecknar resenärförsäkringen utan självrisk.

Resenärförsäkringen ersätter resor som ställs in eller avbryts på grund av en krissituation.

Vad ersätter resenärförsäkringen?

Resenärförsäkringen ersätter kostnader som orsakas av sjukdom eller olycksfall under resan. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan avbryts, ställs in eller försenas.Resenärförsäkring Självrisk

Från resenärförsäkringen ersätter vi vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Med olycksfall vid resa avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingen självrisk

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker även kostnader på grund av annullerad och avbruten resa samt psykoterapi utomlands som ordinerats av läkare på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oväntad beväpnad konflikt eller terrordåd som inträffat på resmålet.

Ingen självrisk

Tilläggsskydd för resenärförsäkring Ersätts högst

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare. Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

100 000 eller 200 000 €

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

T.ex. 5 000 €

Om du vill utvidga resenärförsäkringen till att även omfatta olycksfall under idrottsresor, kontakta LokalTapiola.

Utan övre gräns i euro

Vanliga frågor

Resenärförsäkring är ett skydd för dig själv och dina familjemedlemmar för personskador som inträffar under resan. Resenärförsäkringen ersätter om en sjukdom eller ett olycksfall inträffar under resan. Från resenärförsäkringen utgår ersättning också om du på grund av insjuknandet eller olycksfallet inte kan förta en på förhand betald resa eller om din resa avbryts till exempel på grund av att en anhörig insjuknar eller avlider. Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan.

Reseförsäkringen består av både en resenärförsäkring och resgodsförsäkring . Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall under resor samt kostnader orsakade av att resan ställs in, avbryts eller det uppstår förseningar under resan. Resgodsförsäkringen ersätter skador som orsakas ditt resgods. Läs mer om resgodsförsäkringen.

Resenärförsäkringen gäller överallt i världen och i Finland på mer än 50 kilometers avstånd från ditt hem, din fritidsbostad eller din arbets- eller studieplats. Resenärförsäkringen gäller inte i krigsriskområden.

En kontinuerlig resenärförsäkring är i allmänhet det förmånligaste alternativet om du reser två eller flera gånger per år i Finland eller utomlands. En tidsbegränsad resenärförsäkring tecknas separat för varje resa och den är det bästa och mest förmånliga alternativet om du reser sällan.

Behöver alla familjemedlemmar en egen resenärförsäkring? Medresande barn, makens/makans barn och barnbarn behöver inte någon egen försäkring, eftersom de är försäkrade genom den vuxnas reseförsäkring.

Om du behöver hjälp under din resa på grund av en plötslig sjukdom eller ett olycksfall hjälper vår Larmtjänst dig med allt från att hitta rätt vårdplats till de praktiska arrangemangen. Larmtjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531.

Från den kontinuerliga resenärförsäkringen täcker vi kostnader på grund av annullerad och avbruten resa samt psykoterapi utomlands som ordinerats av läkare på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oväntad beväpnad konflikt eller terrordåd som inträffat på resmålet.

Från den tidsbegränsade reseförsäkringen ersätter vi inte en resa som annulleras eller avbryts på grund av en krissituation.Resenärförsäkringen gäller inte utan en separat utdvidgning om du tävlar, utövar eller testar mer riskfyllda grenar. Du kan dock teckna Idrottsskydd som ett tilläggsskydd, varvid du under resan kan delta i tävlingsidrott eller -hobby och testa mer riskfyllda grenar. Personer under 18 år behöver inte ett separat Idrottsskydd under resan, utan resenärförsäkringen gäller i ovan nämnda situationer.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Basfakta om försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Resenärförsäkringens pris

Priset på den kontinuerliga resenärförsäkringen påverkas bland annat av ålder och bostadsord. Den kontinuerliga resenärförsäkringen gäller i 3 månader från resans början och för längre resor kan försäkringen förlängas mot en extra kostnad. Den tidsbegränsade resenärförsäkringens pris påverkas av den försäkrades bostadsort, försäkringens längd (1 dygn–3 mån.) och giltighetsområdet.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.