Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Rese­försäkring för barn

Reseförsäkringen omfattar under 18 år gamla medresande barn, barnbarn och makans/makens barn som reser tillsammans med dig. Barn behöver bara en egen reseförsäkring när de reser ensamma. Läs mer om reseförsäkringen och köp den enkelt på nätet.

Reseförsäkringen omfattar barn under 18 år som är med på resan.

Endast barn som reser ensamma behöver en egen reseförsäkring.

Barn under 18 år kan utöva idrott under resan utan en separat idrottsförsäkring.

Reseförsäkringen gäller utomlands och i Finland när du reser längre än 50 km från hemmet

Barn som reser ensamma behöver en egen reseförsäkring

Barnet behöver en egen reseförsäkring om hen till exempel reser ensam med tåg för att hälsa på släktingar, med kompisens familj i Finland eller utomlands eller på en språkresa eller ett hobbyläger.

Om barnet utövar idrott och åker med sitt lag på en matchresa, täcker lagets egen försäkring i allmänhet skador som inträffar på idrottsevenemang. Det lönar sig dock att innan en matchresa kontrollera om lagets försäkring också täcker olycksfall och sjukdomar som inträffar på fritiden utanför idrottsevenemang.

Barn som reser ensamma är i allmänhet försäkrade i familjens gemensamma hemförsäkring. Kontrollera försäkringens giltighet och vad den ersätter innan barnet reser. Man kan även teckna en egen resgodsförsäkring för barnet.

Om ditt barn reser ensam flera gånger om året lönar det sig att teckna en kontinuerlig resenärförsäkring. För enstaka resor räcker det med en tidsbegränsad reseförsäkring.

Vad ersätter reseförsäkringen för barn

Reseförsäkringen ersätter skador på både resenärer och resgods. Du kan välja skydden tillsammans eller separat. Om din hemförsäkring täcker resgods behöver du ingen separat resgodsförsäkring.

ResenärförsäkringSjälvrisk

Från resenärförsäkringen ersätter vi vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Med olycksfall vid resa avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingen självrisk

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker även kostnader på grund av annullerad och avbruten resa samt psykoterapi utomlands som ordinerats av läkare på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oväntad beväpnad konflikt eller terrordåd som inträffat på resmålet.

Ingen självrisk

Tilläggsskydd för resenärförsäkringErsätts högst

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare. Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

100 000 eller 200 000 €

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

T.ex. 5 000 €

Om du vill utvidga resenärförsäkringen till att även omfatta olycksfall under idrottsresor, kontakta LokalTapiola.

Utan övre gräns i euro

ResgodsförsäkringSjälvrisk

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsvaror om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Hemförsäkringen kan också ersätta resgods. Vänligen kontrollera vad försäkringen täcker innan du reser.

0, 50 eller 150 €/skadefall

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

50 eller 200 €/skadefall

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

15 % av kostnader

Vanliga frågor

Om ni reser tillsammans med familjen ingår barn under 18 år, makes/makas barn och barnbarn i reseförsäkringen som gäller för den vuxna som är med på samma resa. Med andra ord kan mor- och farföräldrar också resa med sina barnbarn med samma reseförsäkring!

När ni reser tillsammans räcker familjens resgodsförsäkring till att täcka alla medföljande personer som stadigvarande bor i samma hushåll.

Barn behöver bara en egen reseförsäkring när de reser ensamma. Familjens hemförsäkring täcker även resgods för barn som reser ensamma.

Om du i LokalTapiolas hemförsäkring har ett resgodsskydd, täcker den resgodset för alla medresenärer, som stadigvarande bor i samma hushåll och då behövs ingen separat resgodsförsäkring. Du bör dock kontrollera din hemförsäkring innan du reser.

Med reseförsäkring behöver du inte oroa dig för bakterier i förväg, eftersom reseförsäkringen inkluderar avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet ersätter om ni inte kan åka på en förbetald resa på grund av till exempel sjukdom eller olycksfall.

Far- och morföräldrar kan resa med sina barnbarn med samma reseförsäkring, eftersom reseförsäkringen täcker medföljande barnbarn under 18 år.

Under 18 år gamla barn kan på resan utöva idrott eller pröva riskfyllda grenar utan en separat idrottsförsäkring.

Om barnet utövar idrott och åker med sitt lag på en matchresa, täcker lagets egen försäkring i allmänhet skador som på matcherna inträffar i Finland och utomlands. Innan du åker på en matchresa lönar det sig dock att kontrollera om lagets försäkring också täcker olycksfall och sjukdomar som utanför matcherna inträffar på fritiden.
Om du reser när du är gravid, lönar det sig att fundera på timingen, eftersom reseförsäkringen endast ersätter skadefall som inträffat före graviditetsvecka 29. Om babyn föds under resan, är hen genast efter födseln försäkrad i LokalTapiolas reseförsäkring. Läs mer om reseförsäkring under graviditet >Reseförsäkringen gäller för både utrikes- och inrikesresor. I Finland gäller försäkringen när destinationen är mer än 50 km från ditt hem eller din fritidsbostad.Vår larmtjänst hjälper till om ett barn insjuknar under resan eller råkar ut för en olycka. Du får hjälp med att hitta rätt vårdenhet och praktiska arrangemang. Larmtjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531. Du får service på finska, svenska och engelska.

Om ni reser som familj eller barnet reser ensam flera gånger per år, lönar det sig att teckna en kontinuerlig reseförsäkring. För en enstaka resa räcker det med en tidsbegränsad reseförsäkring.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Pris på reseförsäkring för barn

Priset på reseförsäkringen påverkas av om du tecknar en kontinuerlig eller tidsbegränsad reseförsäkring. En kontinuerlig reseförsäkring är i allmänhet förmånligare om du reser två eller flera gånger per år. Priset på reseförsäkringen påverkas också av till exempel ålder och bostadsort.


Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt